התפתחויות בשוק מטבע החוץ בשנת 2013

08/01/2014

להודעה זו כמסמך Word

 

התפתחות שער החליפין  התחזקות של השקל מול הדולר, במקביל להיחלשות הדולר בעולם
בחודש דצמבר, התחזק השקל מול הדולר בכ- 1.5%, מול האירו השקל נותר יציב, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, השקל התחזק בכ- 1.3% .
גם בעולם, הדולר נחלש מול רוב המטבעות בחודש דצמבר, ובכלל זה בכ- 1% מול האירו, בכ- 1.3% מול הפאונד הבריטי ובכ- 1.6% מול הפרנק השוויצרי.

 
בשנת 2013
התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 7%, מול האירו התחזק השקל בכ- 2.8%.

 

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, השקל התחזק בכ- 7.6% , בעיקר במחצית הראשונה של השנה - כ-6% עד אמצע חודש מאי.

 


ב-
2013 הדולר נחלש בעולם גם מול רוב מטבעות המדינות המפותחות, ובכלל זה בכ-4.4% מול האירו, כ-2.1% מול הפאונד הבריטי ובכ- 2.7% מול הפרנק השוויצרי. מנגד מול מטבעות המדינות המתפתחות הדולר התחזק בממוצע בכ-11%.


08-01-2014-1.png08-01-2014-2.png


תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר.
סטיית התקן החודשית של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין ירדה במהלך 2013 בכ-2 נקודות אחוז עד לרמה של 3.5% בחודש דצמבר; זאת בהמשך לירידה של כ-2 נקודות אחוז בתנודתיות בפועל, במהלך שנת 2012.
גם רמתה החודשית הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה במהלך 2013 בכ-1.8 נקודות אחוז לרמה של כ-7.6%, זאת בניגוד למגמה של סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים שעלו בכ-1.1 נקודות אחוז במהלך השנה עד לרמה של 9.4% ו- 8.2% בהתאמה.

 

08-01-2014-3.png


08-01-2014-4.png

נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה חדה בנפח המסחר היומי הממוצע במהלך 2013 במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר .
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ- 87 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 80 מיליארד בחודש נובמבר. נפח המסחר בעסקאות החלף עלה בכ-18% לרמה של כ- 43 מיליארד דולר.
במהלך חודש דצמבר רכש בנק ישראל 560 מיליון דולר בעסקאות המרה[1], מתוכן 260 מיליון דולר במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
בשנת 2013, נפח המסחר היומי הממוצע במטבע חוץ הסתכם בכ-4.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-16% בהשוואה ל-2012, זאת בהמשך לירידה בנפח המסחר בשוק מט"ח גם בשנת 2012. 
עיקר הירידה בנפח התרכזה בעסקאות החלף, שחלה בהן ירידה ממוצעת של כ-24% לרמה חודשית ממוצעת של כ- 42 מיליארד דולר בשנת 2013.
נפחי עסקות ההמרה הממוצעים ירדו  בכ- 13%  ועמדו ב-2013 על כ- 33 מיליארד דולר בחודש.
במהלך שנת 2013 רכש בנק ישראל כ- 5.3 מיליארד דולר בעסקאות המרה,

מתוכן  כ- 2.1 מיליארד דולר במסגרת תכנית הרכישות שנועדה  לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
חלקם היחסי הממוצע של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל ירד השנה בכ- 5 נקודות האחוז לרמה של כ-39% זאת בהמשך לירידה של

כ-2.5 נקודות האחוז במהלך שנת 2012.
 
 
 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.


08-01-2014-5.png


08-01-2014-6.png


עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ) (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap (3)
נפח עסקאות באופציות (4)
דצמבר 
2013    (נתון ארעי)
סה"כ
33,243
43,456
577
10,035
87,311
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
1,583
2,069
27
4,158
תושבי חוץ
11,029
15,097
0
4,044
30,170
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
10,315
15,025
0
3,993
29,333
תושבי ישראל
22,214
28,359
577
5,991
57,141
מזה: סקטור ריאלי
6,611
4,606
0
2,245
13,462
סקטור פיננסי
4,436
11,095
200
2,474
18,205
מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,341
4,610
177
186
7,314
יחידים + קרנות נאמנות
906
395
0
319
1,620
בנק ישראל
560
0
0
0
560
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
260
0
0
0
260
אחרים
3,484
38
0
12
3,534
בנקים מקומיים
3,876
7,615
200
755
12,446
נובמבר 2013
סה"כ
36,760
1,104
11,567
80,868
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
1,750
53
551
3,851
תושבי חוץ
13,076
12,218
160
5,368
30,822
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
12,351
12,201
160
5,242
29,954
תושבי ישראל
18,361
24,542
944
6,199
50,046
מזה: סקטור ריאלי
5,781
3,998
0
1,914
11,693
סקטור פיננסי
3,181
7,768
182
1,353
12,484
מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,827
4,291
0
60
6,178
יחידים + קרנות נאמנות
646
219
0
208
1,073
בנק ישראל
270
0
0
0
270
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
270
0
0
0
270
אחרים
2,991
49
275
1,122
4,437
בנקים מקומיים
3,665
8,217
487
1,542
13,911