התפתחויות בשוק מטבע החוץ בשנת 2014

לגרפים ונתונים

1.  התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר, במקביל להתחזקות הדולר בעולם.

בשנת 2014 נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-12%. מגמת שער החליפין לא הייתה הומוגנית:  עד חודש אוגוסט השקל יוסף מול הדולר בכ-1%, ובחודשים אוגוסט עד דצמבר הוא פוחת ב-13%. מול האירו השקל התחזק במהלך 2014 בכ- 1.2%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, השקל נחלש  בכ- 3.1% , בעיקר מאוגוסט - כ-5.7%.
מגמת ההתחזקות של הדולר הייתה גלובלית: ב- 2014 הדולר התחזק משמעותית בעולם מול רוב מטבעות המדינות המפותחות, ובכלל זה ב-13.4% מול האירו, ב- 11.1% מול הפרנק השוויצרי, וכ-6.4% מול הפאונד הבריטי.  מול מטבעות המדינות המתפתחות הדולר התחזק בממוצע בכ-12%.
במהלך חודש דצמבר, השקל נותר יציב מול הדולר, ומול האירו השקל התחזק בשיעור של 2.3%.  בעולם, הדולר התחזק בדצמבר מול רוב המטבעות, ובכלל זה ב- 2.3% מול האירו, ב- 0.6% מול הפאונד הבריטי וב- 2.5% מול הפרנק השוויצרי.
 08-01-2015-1H.png
08-01-2015-2H.png
2.  תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן החודשית של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין עלתה במהלך 2014 בכ-6 נקודות אחוז עד לרמה של 9.4% בחודש דצמבר, עיקר העלייה במחצית השנייה של השנה;
רמתה החודשית הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה במהלך 2014 במידה מתונה יותר של כ-1.7 נקודות אחוז לרמה של כ-9.3%.
גם סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עלתה בנקודת האחוז במהלך השנה  עד לרמה של 9.2% בדצמבר; סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים נותרה יציבה ברמה של 9.4%.
 08-01-2015-3H.png

08-01-2015-4H.png

3. נפח המסחר בשוק המט"ח– עלייה חדה בנפח המסחר היומי הממוצע במהלך 2014 במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
בשנת 2014, נפח המסחר היומי הממוצע במטבע חוץ הסתכם בכ-6.4 מיליארד דולר, עליה של כ-45% בהשוואה ל-2013, זאת בניגוד לירידה בנפח המסחר בשוק מט"ח במהלך שנת 2013. 
עיקר העלייה בנפח התרכזה בעסקאות החלף, שבהן חלה עלייה ממוצעת של כ-87% לרמה חודשית ממוצעת של כ- 79 מיליארד דולר בשנת 2014.
נפחי עסקות ההמרה הממוצעים עלו  בכ- 14%  ועמדו ב-2014 על כ- 38 מיליארד דולר בחודש.
במהלך 2014 רכש בנק ישראל כ- 7 מיליארד דולר בעסקאות המרה, מתוכן  כ- 3.5 מיליארד דולר במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין. יצוין כי מאז חודש אוגוסט 2014 רכישות בנק ישראל היו רק בגין קיזוז השפעת הגז והסתכמו בכ-1.5 מיליארדי דולר.   
חלקם היחסי הממוצע של תושבי חוץ בנפח המסחר החודשי הממוצע ירד ב-2014 ב- 9 נקודות האחוז לרמה של כ-31% זאת בהמשך לירידה של כ-4 נקודות האחוז במהלך שנת 2013.  חלקם היחסי הממוצע של תושבי ישראל בנפח המסחר החודשי הממוצע עלה לרמה של 69%.                 
 
בחודש דצמבר נפח המסחר הכולל במטבע חוץ הסתכם בכ- 176 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 138 מיליארד בחודש נובמבר. בנק ישראל רכש 445 מיליון דולר בעסקאות המרה[1] במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
08-01-2015-5H.png

08-01-2015-6H.png

 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)

 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
דצמבר 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
51,803
106,612
2,990
14,358
175,763
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
2,467
5,077
142
8,370
תושבי חוץ
17,845
33,966
1,854
3,788
57,453
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
16,988
31,919
1,854
3,647
54,408
תושבי ישראל
33,958
72,646
1,136
10,570
118,310
מזה: סקטור ריאלי
8,391
10,852
1,086
4,821
25,150
         סקטור פיננסי
8,789
41,841
0
2,902
53,532
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,761
9,476
0
375
13,612
         יחידים + קרנות נאמנות
1,447
1,265
0
557
3,269
        בנק ישראל
445
0
0
0
445
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
445
0
0
0
445
       אחרים[4]
3,905
18
0
199
4,122
      בנקים מקומיים[5]
7,220
9,194
50
1,716
18,180
נובמבר 2014
סה"כ
87,778
728
11,631
137,821
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
4,389
36
582
6,891
תושבי חוץ
15,192
24,569
190
3,655
43,606
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
14,537
24,063
190
3,648
42,438
תושבי ישראל
22,492
63,209
538
7,976
93,856
מזה: סקטור ריאלי
6,315
8,274
224
3,784
18,597
         סקטור פיננסי
5,675
36,495
89
2,812
45,071
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,910
7,503
0
40
9,453
         יחידים + קרנות נאמנות
861
2,850
0
341
4,052
        בנק ישראל
150
0
0
0
150
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
150
0
0
0
150
        אחרים
3,133
16
0
152
3,301
       בנקים מקומיים
4,448
8,071
225
847
13,591

 

 

 

 

 

 

 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 [2 רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[3]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[4]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[5]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[6]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.