המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מאי 2014

08/06/2014

להודעה זו כמסמך Word 

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל  מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש מאי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.3% ומול האירו השקל התחזק בשיעור של 1.5%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.2%. בעולם, הדולר התחזק במאי מול רוב המטבעות בכלל זה בכ- 1.8% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1.8% מול האירו, בכ- 0.7% מול הפאונד הבריטי, אך נחלש בכ- 0.9% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 0.8 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש מאי על 3.8%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף מאי על 6.3%, בהשוואה ל- 6.7% באפריל.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש מאי ברמה ממוצעת של 7.7% ו- 6.2% בהתאמה.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ- 106 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 98 מיליארדים בחודש אפריל. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 3% ועמד על כ- 5.3 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מאי בכ- 32 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 28 מיליארד דולר באפריל. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה במאי בכ- 1.7% בהשוואה לחודש אפריל. במהלך חודש מאי רכש בנק ישראל 295 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי בכ- 8.8 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש מאי עלה בכ- 30% בהשוואה למאי ועמד על כ- 440 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש מאי בכ- 64 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד מחודש שעבר ועמד על כ- 3.2 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מחודש שעבר ועמד בסוף מאי על כ- 32%,  בהשוואה לכ-27% באפריל.
 

לוחות ותרשימים
 
 08-06-2014-111.png

 08-06-2014-222.png

08-06-2014-333.png

08-06-2014-444.png

08-06-2014-555.png

 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים
(במיליוני דולרים)
 
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
מאי 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
31,878
64,332
509
8,816
105,535
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
1,594
3,217
25
5,277
תושבי חוץ
12,359
18,220
0
2,962
33,541
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
11,758
18,191
0
2,840
32,789
תושבי ישראל
19,519
46,112
509
5,854
71,994
מזה: סקטור ריאלי
6,347
5,427
59
2,221
14,054
         סקטור פיננסי
3,148
26,047
136
1,939
31,270
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,640
6,056
0
1
8,697
         יחידים + קרנות נאמנות
800
747
0
518
2,065
        בנק ישראל
295
0
0
0
295
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
295
0
0
0
295
       אחרים[4]
3,074
35
0
518
3,627
      בנקים מקומיים[5]
3,215
7,800
314
657
11,986
אפריל 2014
סה"כ
63,595
150
6,134
98,077
סה"כ (ממוצע יומי לפי 18 ימי מסחר)
3,533
8
341
5,449
תושבי חוץ
8,793
16,017
0
1,651
26,461
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
8,055
15,799
0
1,644
25,498
תושבי ישראל
19,405
47,578
150
4,483
71,616
מזה: סקטור ריאלי
5,888
4,871
87
1,941
12,787
         סקטור פיננסי
3,348
28,499
0
1,788
33,635
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,680
6,516
0
1
10,197
         יחידים + קרנות נאמנות
700
654
0
202
1,556
        בנק ישראל
590
0
0
0
590
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
290
0
0
0
290
        אחרים
2,767
20
0
17
2,804
       בנקים מקומיים
2,432
7,018
63
534
10,047


 [1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.