צעדים נוספים לעידוד התחרות ולהגברת השקיפות ביחסים בין הבנקים ללקוחותיהם

להודעה זו כמסמך Word

גילוי עלות שירותים בניירות ערך - טיוטת הוראה ודברי הסבר.

הפחתה או תוספת לריבית הבסיס - טיוטת הוראה ודברי הסבר.

תיקונים בחוק הבנקאות: 1. מתן הסמכה למפקח על הבנקים לפרסם שיעורי ריבית בפועל של מוצרי אשראי ופקדונות שכיחים; 2. תיקון הגדרת "לקוח".

שירות המסלולים - מסמך הבהרות.

תיקונים בכללי גילוי נאות: 1. פרסום מידע המופיע על גבי לוח בסניף גם באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי; 2. גילוי עלות השירות - סעיף מסמיך; 3. גילוי בנושא שירות המסלולים.

תיקונים בכללי העמלות: 1. שירות המסלולים; 2. עמלת השלמה למינימום;

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ממשיך ביישום המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית ופרסם טיוטות של הוראות חדשות שעניינן:
  • שמירת הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית שניתנה ללקוח בעת מתן אשראי או בעת הפקדת כספים בפיקדון, כך שההטבה תחול גם בחידוש האשראי או הפיקדון;
  • הצגת שיעור העמלה ללקוח העוסק בפעילות בניירות ערך, בהשוואה לשיעור עמלה ממוצע שגבה הבנק בפועל בעסקאות דומות; 
  • בנוסף, פועל הפיקוח על הבנקים לקידום תיקון חקיקה שיסמיך אותו בחוק לפרסם מידע אודות שיעורי הריבית הנהוגים בפועל על אשראי ופיקדונות.
בכוונת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל להורות לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי לשמור הטבה שניתנה ללקוח בעת נטילת הלוואה או בעת פתיחת פיקדון, לאורך כל תקופת ההלוואה או הפיקדון. זאת משום, שמתן הטבה לתקופה מוגבלת, אשר מתבטלת לאחר פרק זמן, גורמת לערפול המחיר, ועל כן מקשה על הלקוח לבצע השוואות מחירים בין מוצרים ושירותים דומים, וכפועל יוצא מכך לקבל החלטה מושכלת.

היישום יעשה בדרך של שמירת ההפחתה או התוספת לריבית הבסיסית בהלוואות או בפיקדונות, שחלה במועד יצירת ההלוואה או הפיקדון גם במועד שינוי הריבית, במסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת.

בנוסף, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מקדם תיקון חקיקה במסגרתו יחויבו הבנקים להציג ללקוחותיהם, העוסקים בפעילות בניירות ערך, את העמלות שהם עתידים לשלם בפועל בהשוואה לממוצע העמלות שגבה הבנק בפועל מלקוחותיו בעסקאות דומות.
 
מטרתו של צעד זה היא להתמודד עם סוגיית פער המידע שבין הבנקים ללקוחותיהם, ולהביא להגברת השקיפות של התאגידים הבנקאיים כלפי לקוחותיהם. שקיפות מחירים זו עשויה אף היא לתרום להגברת התחרות ולשפר את כוח המיקוח של הלקוחות כלפי הבנקים שלהם.

דוד
זקן, המפקח על הבנקים: "תנאי בסיסי למערכת בנקאית תחרותית הוא מודעות מצד הלקוח לגובה העמלות והריביות שנגבות ממנו, קיומה של יכולת להשוות בין מספר חלופות, ויכולת מעבר מבנק לבנק. צעדים אלו יגבירו את השקיפות לגבי מחיר האשראי, הריבית המשולמת על הפיקדונות והעמלות בעבור פעילות בני"ע. כמו כן, אציין כי הצגת מידע השוואתי בתחום ניירות הערך, בדבר עמלות ששילמו לקוחות שביצעו עסקאות דומות לעסקה שביצע הלקוח, יחזק את כוחו של הלקוח, ועשוי להביא להוזלה נוספת של שיעורי העמלות בגין פעילות בניירות ערך".

שינוי זה ייעשה באמצעות תיקון לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב – 1992, והוא כרוך בהתייעצות עם הוועדה המייעצת וקבלת אישור שר האוצר. אופן הצגת השיעורים והסכומים של העמלות כאמור ייקבע בהוראת ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת.

תיקון חקיקה זה הינו המשך לשורת תיקוני חקיקה שקידם הפיקוח בנושא ניירות ערך לאחרונה. בין התיקונים שבוצעו זה מכבר: תמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים השונים, קביעה בתעריפון עמלת מקסימום, שמגבילה את גובה העמלה שהבנק רשאי לגבות מהלקוח עבור קנייה ומכירה של ניירות ערך, תמחור מחדש של העמלות בגין פעילות בניירות ערך, ועוד.

בתיקון חקיקה נוסף שמקדם הפיקוח על הבנקים, יוסמך המפקח לפרסם מידע אודות שיעורי הריבית על אשראי ועל פיקדונות הנהוגים בפועל, זאת על מנת לאפשר ללקוחות לערוך השוואה בין התאגידים הבנקאיים. שינוי זה יעשה באמצעות תיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א – 1981, והוא כרוך בקבלת אישור שר האוצר.

זקן הוסיף
: "הצעדים הנוכחיים הם חלק ממכלול שלם ביישום המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, שמשקף את מחויבותנו לחזק את כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים ולהגביר את התחרות בענף".