המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2014

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – התחזקות הדולר מול השקל, במקביל התחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור משמעותי של כ- 4%,  ומול האירו השקל נחלש בשיעור של 2.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 3.3%. בעולם, הדולר התחזק מול המטבעות העיקריים בשיעורים נמוכים יותר:  בכ- 1.5% מול האירו, בכ- 0.7% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1.9% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 1% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – עליה ניכרת בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה מתונה יותר בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 3.5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 7.3%.
למרות הגידול החד בסטיית התקן בפועל, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה באופן מתון יותר, ועמדה בסוף אוגוסט על 7%, בהשוואה ל- 5.9% ביולי. רמה זו עדיין נמוכה מהרמה הממוצעת של סטיית התקן בשנתיים האחרונות. במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש אוגוסט ברמה ממוצעת של 7.5% ו- 6% בהתאמה.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עליה בנפח המסחר בעסקאות המרה ובאופציות. עליה גם בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ- 162 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 147 מיליארדים בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ- 27% ועמד על כ- 8.1 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ- 44 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 34 מיליארד דולר ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באוגוסט בכ- 50% בהשוואה לחודש יולי. במהלך חודש אוגוסט רכש בנק ישראל  585 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט בכ- 17 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אוגוסט עלה בכ- 115% בהשוואה ליולי ועמד על כ- 850 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש אוגוסט בכ- 100 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 104 מיליארד דולר ביולי.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 12% מחודש שעבר ועמד על כ- 5 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מחודש שעבר ועמד בסוף אוגוסט על כ- 31%,  בהשוואה לכ-25% ביולי.
 
לוחות ותרשימים
 
08-09-2014-1H.png

 08-09-2014-2H.png

08-09-2014-3H.png

08-09-2014-4H.png

08-09-2014-5H.png
08-09-2014-6H.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)


 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[2] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[3] (3)
נפח עסקאות באופציות[4] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
אוגוסט 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
44,467
100,431
228
17,072
162,198
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
2,223
5,022
11
8,110
תושבי חוץ
20,047
22,646
70
8,179
50,942
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
19,322
21,790
70
8,064
49,246
תושבי ישראל
24,420
77,785
158
8,893
111,256
מזה: סקטור ריאלי
7,206
5,827
10
4,294
17,337
         סקטור פיננסי
4,138
42,981
0
2,273
49,392
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
4,299
7,296
0
215
11,810
         יחידים + קרנות נאמנות
1,105
11,055
0
620
12,780
        בנק ישראל
585
0
0
0
585
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
585
0
0
0
585
       אחרים[5]
3,156
55
0
227
3,438
      בנקים מקומיים[6]
3,931
10,571
148
1,264
15,914
יולי 2014
סה"כ
103,553
501
9,129
147,381
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
4,502
22
397
6,408
תושבי חוץ
11,627
20,992
0
4,289
36,908
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
10,926
20,572
0
4,254
35,752
תושבי ישראל
22,571
82,561
501
4,840
110,473
מזה: סקטור ריאלי
6,812
7,433
406
2,272
16,923
         סקטור פיננסי
3,490
48,136
22
1,415
53,063
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
4,552
5,391
0
81
10,024
         יחידים + קרנות נאמנות
828
11,187
57
221
12,293
        בנק ישראל
300
0
0
0
300
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
0
0
0
0
0
        אחרים
3,516
21
0
156
3,693
       בנקים מקומיים
3,073
10,393
16
695
14,177
 
 


 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 [2] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[3]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[4]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[5]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[6]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.