הוועדה המוניטרית החליטה ב-8 באוקטובר 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

  • מאז החלטת הריבית הקודמת לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה, על אף שהמדדים האחרונים היו מעט נמוכים מהצפוי: האינפלציה השנתית נמצאת בחלק התחתון של היעד, והציפיות לטווחים השונים נותרו באותה סביבה בה היו בעת החלטת הריבית הקודמת. יחד עם זאת, הוועדה המוניטרית מעריכה שהכוחות התומכים  בעליית האינפלציה ממשיכים לפעול; הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא האפשרות לייסוף חד בשקל.
  • אומדנים ראשונים לפעילות ברבעון השלישי תומכים בהערכה שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה, וההאטה בקצב הצמיחה ברבעון השני הושפעה מגורמים זמניים. מגמת צמצום העודף בחשבון השוטף היא אינדיקציה נוספת להתרחבות הביקושים במשק. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק. על פי הערכת חטיבת המחקר, התוצר צפוי לצמוח ב-3.7% ב-2018 וב-3.6% ב-2019.
  • תמונת המקרו של הכלכלה העולמית מוסיפה להיות חיובית, ובפרט בארה"ב, אך מדדים שונים מצביעים על אובדן המומנטום על רקע החרפת "מלחמת הסחר", עליית הסיכון הפוליטי באירופה, והתנודתיות בשווקים הפיננסיים של המשקים המתעוררים. ה-Fed צפוי להמשיך להעלות את הריבית; באירופה וביפן אינפלציית הליבה עדיין נמוכה והמדיניות המרחיבה נמשכת.
  • השקל שומר על יציבות יחסית ברמה מיוספת; לאחר החלטת הריבית האחרונה הוא התחזק אולם בהמשך הוא נחלש, ובסיכום התקופה חל ייסוף קל – כ-0.2% – במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי.
  • במחירי הדירות נבלמה מגמת הירידה שהחלה לפני כשנה. נמשכת העלייה בהיקף המשכנתאות החדשות, וריבית המשכנתאות נותרה יציבה. התחלות הבניה עלו ברבעון השני, אך היקפן עדיין מאוד נמוך.

 

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

 

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

לנתונים בקובץ אקסל​מאז החלטת הריבית הקודמת לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה: מדדי יולי ואוגוסט היו מעט נמוכים מהצפוי, ונעצרה העלייה שהתרחשה בשנה האחרונה באינפלציה השנתית שהגיעה אל מעל הגבול התחתון של היעד -  ב-12 החודשים שהסתיימו באוגוסט הגיעה האינפלציה ל-1.2%. כל סעיפי המדד, למעט התקשורת, תרמו תרומה חיובית לאינפלציה השנתית בשלושת החודשים האחרונים (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף). האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים ממשיכה להיות חיובית, בהשפעת עליית מחירי האנרגיה, וקצב עליית מחירי המוצרים הבלתי-סחירים נותר יציב (איור 3). הציפיות לטווחים השונים נותרו באותה סביבה בה היו בעת החלטת הריבית הקודמת. בחודשים הקרובים עשויה להיות ירידה זמנית של האינפלציה השנתית אל מתחת לגבול התחתון של תחום היעד, אך הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים מצויות בסביבת הגבול התחתון (איור 4). הציפיות פורוורד לטווחים בינוניים מתבססות בתוך תחום היעד, והציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בסביבות מרכז היעד (איור 5). על פי תחזית חטיבת המחקר, האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים תגיע ל-1.4%. השקל שמר על יציבות יחסית ברמה מיוספת; לאחר החלטת הריבית האחרונה הוא התחזק אולם בהמשך הוא נחלש, ובסיכום התקופה חל ייסוף קל – כ-0.2% – במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (איור 6). הכוחות התומכים בעליית האינפלציה ממשיכים לפעול: עליית השכר במשק, הצריכה הפרטית העֵרה, האינפלציה בחו"ל והמדיניות הפיסקלית המרחיבה יתמכו בהמשך עליית האינפלציה בשנה הקרובה; הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא האפשרות לייסוף חד בשקל.

לאחר החלטת הריבית הקודמת חלה עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות, על רקע עלייה חדה בתשואות המקבילות בארה"ב. בחודש האחרון ירדו קלות המרווחים בין התשואות על האג"ח התאגידיות לתשואות המקבילות על האג"ח הממשלתיות, לאחר עלייה מתמשכת מתחילת השנה.

באשר לפעילות הכלכלית, אומדנים ראשונים לפעילות ברבעון השלישי תומכים בהערכה שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה, וההאטה בקצב הצמיחה ברבעון השני הושפעה מגורמים זמניים, בין השאר מתנודתיות ברכישות כלי רכב. המדד המשולב לחודש אוגוסט עלה ב-0.4% (איור 12); מדד אמון הצרכנים עלה הן במדד השוטף והן במדד הציפיות; מדד מנהלי הרכש ירד באוגוסט, אך הוא עודנו מצוי ברמה המצביעה על התרחבות. גם הממצאים הראשוניים מסקר החברות לרבעון השלישי וממצאי סקר המגמות תומכים בהערכה זו. בחשבון השוטף נמשכת מגמת צמצום העודף, בעיקר כתוצאה מהעלייה ביבוא הסחורות בשנה האחרונה – התפתחות המעידה על התרחבות בביקושים, שעל רקע התעסוקה המלאה מופנים להתרחבות היבוא (איור 13). שוק העבודה מוסיף להיות הדוק: שיעור האבטלה נותר נמוך ושיעורי התעסוקה וההשתתפות ברמה גבוהה. היחס בין המשרות הפנויות לכלל המשרות נותר גבוה, והשכר ממשיך לעלות בקצב נאה (איור 17), במיוחד במגזר העסקי. על פי הערכת חטיבת המחקר, התוצר צפוי לצמוח ב-3.7% ב-2018 וב-3.6% ב-2019.

במחירי הדירות נבלמה מגמת הירידה שהחלה לפני כשנה, והמדדים האחרונים הצביעו על עלייה (איור 9). מספר העסקאות, ובעיקר אלו של רוכשי דירה ראשונה, הוסיף לעלות, לאחר ירידה מתמשכת מאמצע 2016. התחלות הבנייה עלו ברבעון השני, אך רמתן נותרה נמוכה. נמשכת העלייה בהיקף המשכנתאות החדשות, וריבית המשכנתאות יציבה בחודשים האחרונים (איור 10).

תמונת המקרו של הכלכלה העולמית מוסיפה להיות חיובית, אך מדדים שונים מצביעים על אובדן המומנטום – בפרט ההאטה בקצב הצמיחה של הסחר העולמי (איור 19) על רקע החרפת "מלחמת הסחר", עליית הסיכון הפוליטי באירופה, והתנודתיות בשווקים הפיננסיים של המשקים המתעוררים (איור 23). מנגד, נמשכה המגמה החיובית בארה"ב. ה-OECD הוריד קלות את תחזית הצמיחה העולמית, כתוצאה מהפחתת תחזית הצמיחה בגוש האירו ובשווקים נוספים (איור 18). האינפלציה בארה"ב נעה סביב היעד של 2%; גם באירופה וביפן עלתה האינפלציה, אך אינפלציית הליבה עדיין נמוכה (איור  20). נתוני הפעילות בארה"ב מצביעים על המשך צמיחה נאה גם ברבעון השלישי, בתמיכת ההרחבה הפיסקלית: שוק העבודה, הצריכה הפרטית והייצור התעשייתי מוסיפים להציג חוסן. הצמצום המוניטרי צפוי להימשך: על פי תחזית הפד הריבית תעלה עוד פעם אחת ב-2018 ושלוש פעמים במהלך 2019. באירופה התמתן קצב הצמיחה לעומת זה ששרר ב-2017, לאור ירידה בקצב הגידול של הצריכה הפרטית, והמדיניות המוניטרית המרחיבה נמשכת: אף שה-ECB צפוי להפסיק את ההרחבה הכמותית בסוף השנה, הוא אינו צפוי להעלות את הריבית בטווח הקרוב. ביפן חלה התאוששות בפעילות ברבעון השני, והמדיניות נותרה מאוד מרחיבה. עליית התשואות בארה"ב החשש מ"מלחמת הסחר" מוסיפים להכביד על המשקים המתעוררים; ההאטה בפעילות בסין מתבטאת בהאטה בהשקעות בתשתית ובחולשת מגזר התעשייה. מחיר הנפט שב לעלות על רקע השפעות מצד ההיצע (איור 21).

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-22/10/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-26/11/2018, בשעה 16:00.

​​