המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2015

08/11/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

לגרפים ונתונים

 

התפתחות שער החליפין – התחזקות של השקל מול הדולר על רקע מגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש אוקטובר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.4% ומול האירו בשיעור של 3.4%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל במהלך אוקטובר ב-1.5%.  
בעולם, נרשמה באוקטובר מגמה מעורבת בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים - הדולר התחזק ב- 2% מול האירו, וב- 1.4% מול הפרנק השוויצרי;  מנגד נחלש הדולר ב- 1% מול הפאונד הבריטי  וב- 1.8% מול הדולר הקנדי.
 

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-1.5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אוקטובר על 8.2%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוקטובר על 11%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש אוקטובר ברמה ממוצעת של 11.3% ו- 9.4% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-134 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-124 מיליארדים בחודש ספטמבר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-13% ועמד על 6.3 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-40 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוקטובר בכ-17% בהשוואה לחודש ספטמבר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר בכ- 8.5 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אוקטובר ירד ב- 5.3% בהשוואה לספטמבר ועמד על כ- 406 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוקטובר בכ- 85 מיליארד דולר, בהשוואה ל-78 מיליארד דולר בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-11% מחודש שעבר ועמד על 4 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בכ- 2.5 נקודות אחוז ועמד בסוף חודש אוקטובר על כ- 31.2% .
 
  
לוחות ותרשימים
 תרשים 1: מדד שקל/דולר ושער החליפין הנומינלי אפקטיבי

תרשים 2: שיעורי השינוי של הדולר כנגד מטבעות שונים -יולי  2016

תרשים 3: סטיית התקן של השינוי בשער חליפין (עבור 20 ימי מסחר אחרונים)

תרשים 4: השוואה בינלאומית של סטיית התקן הגלומה באופציות על מטבע חוץ

תרשים 5 : חלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
אוקטובר 2015    (נתון ארעי)
סה"כ
39,608
85,494
190
8,516
133,808
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
1,886
4,071
9
6,372
תושבי חוץ
12,872
25,860
120
2,849
41,701
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
11,970
25,491
120
2,736
40,317
תושבי ישראל
26,736
59,634
70
5,667
92,107
מזה: סקטור ריאלי
6,272
7,331
70
1,742
15,415
         סקטור פיננסי
1,765
8,912
0
73
10,750
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
5,318
10,568
0
357
16,243
         יחידים + קרנות נאמנות
2,493
2,975
0
589
6,057
       אחרים[4]
7,272
23,642
0
2,373
33,287
      בנקים מקומיים[5]
3,616
6,206
0
533
10,355
ספטמבר 2015
סה"כ
77,765
200
7,277
123,816
סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
4,574
12
428
7,283
תושבי חוץ
13,959
25,049
51
2,825
41,884
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
13,307
23,323
51
2,504
39,185
תושבי ישראל
24,615
52,716
149
4,452
81,932
מזה: סקטור ריאלי
5,609
5,802
149
1,395
12,955
         סקטור פיננסי
1,873
9,008
0
82
10,963
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,794
7,733
0
0
11,527
         יחידים + קרנות נאמנות
2,578
1,654
0
360
4,592
        אחרים
7,233
22,491
0
2,192
31,916
       בנקים מקומיים
3,528
6,028
0
423
9,979
 
 


[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.