שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2013

08/12/2013

להודעה זו כמסמך Word

 לגרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – התחזקות הדולר מול השקל במקביל להתחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.1% ומול האירו השקל לא השתנה. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.4%.
בעולם, הדולר התחזק בנובמבר מול רוב המטבעות  בכלל זה בכ- 0.1% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.1% מול האירו, בכ- 4.1% מול הין היפני, אך נחלש בכ- 1.6% מול הפאונד הבריטי.
 
תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל כנגד ירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 0.7 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש נובמבר על 4.7% בהשוואה ל- 4% בחודש אוקטובר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף נובמבר על 8.2%, בהשוואה ל- 8.6% באוקטובר.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש נובמבר ברמה ממוצעת של 9.1% ו- 7.8% בהתאמה, בהשוואה ל- 9.6% ו- 8% בהתאמה בחודש אוקטובר.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע, במקביל לירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ- 80 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 90 מיליארד בחודש אוקטובר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 3% ועמד על כ- 3.8 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ- 31 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 32 מיליארד דולר באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בנובמבר בכ- 6% בהשוואה לחודש אוקטובר. במהלך חודש נובמבר רכש בנק ישראל 270 מיליון דולר בעסקאות המרה[1] במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר בכ- 11 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש נובמבר עלה בכ- 60% בהשוואה לאוקטובר ועמד על כ- 527 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש נובמבר בכ- 37 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד מחודש שעבר ועמד על כ- 1.8 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד מחודש שעבר ועמד בסוף נובמבר על כ- 38%.

 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.

 


לוחות ותרשימים
 
 
8-12-2013-1.png

 

 
8-12-2013-2.png
 

 

 8-12-2013-3.png

 

 8-12-2013-4.png
 

 

8-12-2013-5.png

 

 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)

 
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
נובמבר  2013    (נתון ארעי)
סה"כ
31,412
36,785
979
11,074
80,250
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
1,496
1,752
47
527
3,821
תושבי חוץ
13,024
12,208
160
4,897
30,289
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
12,299
12,191
160
4,771
29,421
תושבי ישראל
18,388
24,577
819
6,177
49,961
מזה: סקטור ריאלי
5,784
3,989
0
1,826
11,599
         סקטור פיננסי
3,310
7,767
182
1,351
12,610
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,823
4,336
0
60
6,219
        יחידים + קרנות נאמנות
510
219
0
274
1,003
       בנק ישראל
270
0
0
0
270
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
270
0
0
0
270
       אחרים[4]
2,986
49
150
1,122
4,307
      בנקים מקומיים[5]
3,665
8,217
487
1,544
13,913
אוקטובר 2013
סה"כ
50,213
269
7,579
90,555
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
2,183
12
330
3,937
תושבי חוץ
11,410
21,762
170
2,798
36,140
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
10,646
21,720
170
2,701
35,237
תושבי ישראל
21,084
28,451
99
4,781
54,415
מזה: סקטור ריאלי
6,091
4,107
58
1,927
12,183
         סקטור פיננסי
4,292
8,384
0
1,595
14,271
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,246
6,486
10
78
9,820
         יחידים + קרנות נאמנות
514
459
0
254
1,227
        בנק ישראל
560
0
0
0
560
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
260
0
0
0
260
        אחרים
3,217
39
0
139
3,395
       בנקים מקומיים
3,164
8,976
31
788
12,959
 


 [1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.