המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2014

08/12/2014
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין
– התחזקות הדולר מול השקל, במקביל להתחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר והאירו בשיעור של 2.8%,  ו-1.7% בהתאמה. בכך נמשכה גם החודש מגמת הפיחות של השקל מול הדולר, אשר פוחת במצטבר, בחודשים אוגוסט-נובמבר, בשיעור של כ-13.4%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל במהלך נובמבר, ב-1.4%, ובחודשים אוגוסט-נובמבר בכ-8%.
בעולם, הדולר התחזק בנובמבר מול רוב המטבעות  בכלל זה ב-1.0% מול האירו, ב-0.6% מול הפרנק השוויצרי, ב- 1.8% מול הפאונד הבריטי וב-6.0% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-3 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש נובמבר על 6.0%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה ועמדה בסוף נובמבר על 8.5%, בהשוואה ל- 7.9% באוקטובר.
סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים לא השתנתה מחודש שעבר ונשארה ברמתה הממוצעת של 8.3%. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עלתה ועמדה בסוף חודש נובמבר גם היא על 8.3% (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל ועלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-137 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-142 מיליארדים בחודש אוקטובר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-3% ועמד על 6.8 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ-38 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בנובמבר בכ-16% בהשוואה לחודש אוקטובר. במהלך חודש נובמבר רכש בנק ישראל 150 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר בכ- 11 מיליארד דולר, הממוצע היומי החודש כמעט ולא השתנה מחודש שעבר ועמד על כ-580 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בנובמבר בכ- 88 מיליארד דולר בהשוואה לכ-85 מיליארד דולר באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-3% מחודש שעבר ועמד על 4.4 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מחודש שעבר ועמד בסוף נובמבר על כ- 32%,  בהשוואה לכ-30% באוקטובר  (ראה תרשים 5).
 
1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 

לוחות ותרשימים
 
 08-12-2014-1H.png

 08-12-2014-2H.png

08-12-2014-3H.png

08-12-2014-4H.png

08-12-2014-5H.png

08-12-2014-6H.png

 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
נובמבר 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
37,661
87,571
631
11,518
137,381
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
1,883
4,379
32
6,869
תושבי חוץ
15,160
24,570
140
3,655
43,525
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
14,505
24,064
140
3,648
42,357
תושבי ישראל
22,501
63,001
491
7,863
93,856
מזה: סקטור ריאלי
6,292
8,353
202
3,644
18,491
         סקטור פיננסי
5,677
36,269
89
2,812
44,847
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,910
7,503
0
40
9,453
         יחידים + קרנות נאמנות
969
2,787
0
401
4,157
        בנק ישראל
150
0
0
0
150
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
150
0
0
0
150
       אחרים[4]
3,040
18
0
119
3,177
      בנקים מקומיים[5]
4,463
8,071
200
847
13,581
אוקטובר 2014
סה"כ
85,164
848
11,356
142,150
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
4,258
42
568
7,108
תושבי חוץ
18,426
20,161
388
3,986
42,961
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
17,835
19,017
388
3,940
41,180
תושבי ישראל
26,356
65,003
460
7,370
99,189
מזה: סקטור ריאלי
6,995
8,056
10
3,185
18,246
         סקטור פיננסי
5,205
41,473
250
2,484
49,412
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
4,264
5,288
0
75
9,627
         יחידים + קרנות נאמנות
876
3,777
0
437
5,090
        בנק ישראל
280
0
0
0
280
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
280
0
0
0
280
        אחרים
3,192
17
0
138
3,347
       בנקים מקומיים
5,544
6,392
200
1,051
13,187


[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.