החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ ובנק פועלי אגודת ישראל בעמ

8.1.2008
 
החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון החליטה ביום 7.1.08, להטיל עיצום כספי בסך 3.5 מיליוני ש"ח על הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן – "הבנק הבינלאומי") ועיצום כספי בסך 2 מיליוני ש"ח על בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (להלן – "בנק פאג"י") , בגין הפרות של הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – "החוק") שביצעו. לבנקים עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.  
ההפרות והליקויים העיקריים, שהתגלו בביקורות שביצע הפיקוח על הבנקים, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001. היערכותם הלקויה של הבנקים באה לידי ביטוי בעיקר בשני סוגי הפרות: 1) בכך שלא ביצעו רישום של פרטי הזיהוי של הנהנים בחשבונות ובעלי השליטה בתאגידים 2) באי דיווח או בדיווח באיחור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. יחד עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה שהבנקים פעלו במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורות תוך הסקת מסקנות אישיות כנגד מנהלים שכשלו בתפקידם או לא מילאו אחר הנחיות קצין הציות (האחראי לאיסור הלבנת הון).  
הוועדה מוצאת לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לנושאים הבאים:  
שיפור מערך ניהול סיכון הלבנת הון ומימון טרור, זאת על רקע האתגרים שניצבים בפני המערכת הפיננסית בתחום זה. לרבות, יישום גישה מבוססת סיכון, בהקצאת משאבים בתשתיות המחשוב ובהקניית הידע למנהלים ולעובדים.  
קיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות, נהלים והנחיות קצין הציות (האחראי לאיסור הלבנת הון).  
העברת פונקציות תפעול למיקור חוץ אינה פוטרת את התאגיד הבנקאי מהחובה לשמר פונקציות פיקוח נאותות, ואינה פוטרת את הנהלת התאגיד הבנקאי מאחריות להבנת הסיכונים של התאגיד ולניהולם.  
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ובהשתתפות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד יהודה שפר.