הוראה בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

22.1.2008
 
הוראה בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי
 
המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, העביר לבנקים ב-31/12/07 ומפרסם היום באתר האינטרנט של בנק ישראל הוראת דיווח לציבור בנושא "מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי". ההוראה גובשה לאחר דיונים מקיפים שנערכו במהלך ארבע השנים האחרונות עם התאגידים הבנקאיים ועם רואי החשבון המבקרים של התאגידים הבנקאיים. היא משפרת באופן ניכר את איכות המידע שנמסר לציבור ולפיקוח על הבנקים על ידי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי.
הוראה זו מתאימה את כללי הדיווח של התאגידים הבנקאיים לציבור לאלו החלים על בנקים בארצות הברית ובמדינות מפותחות אחרות. ההוראה משפרת באופן משמעותי את הסטנדרטים למדידה ולגילוי של סיכוני אשראי בדוחות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי ויוצרת בסיס אחיד להשוואה. כפועל יוצא מכך, המשתמשים בדוחות הכספיים, ובכלל זה אנליסטים, חברות דירוג, בנקים זרים, רשויות פיקוח מחו"ל וגופים בין-לאומיים אחרים, יוכלו לנתח ביתר קלות את הדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים בישראל, ולהשוותם לדוחות כספיים של תאגידים בנקאיים בעולם.
בנוסף, התאמת הכללים כאמור משפרת את יכולתם של התאגידים הבנקאיים לעקוב אחר סיכוני האשראי ולנהל אותם, מגדילה את האחידות והעקביות של מדידת הפסדי האשראי הצפויים, ויוצרת קשר ברור יותר בין השינויים באיכות האשראי, לבין השינויים בהפרשה להפסדי אשראי.
ההוראה האמורה תואמת את דרישות הגילוי שנקבעו בהוראות באזל 2, ומקדמת באופן משמעותי את המערכת הבנקאית בישראל לקראת היעד של אימוץ הוראות באזל 2 בשנת 2009.
בין הנושאים המרכזיים שהוסדרו בהוראה:
תהליך שיטתי ועקבי לקביעה וחישוב של הפסדי האשראי הצפויים, תוך התייחסות נפרדת לחובות גדולים ולקבוצות של חובות קטנים, והבקרות על תהליך זה;  
סיווג חובות מאזניים ומכשירים חוץ-מאזניים (כמו ערבויות) בהתאם לרמת הסיכון (סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי נחות וסיכון אשראי פגום);  
מחיקה חשבונאית של חובות והכרה בהכנסות ריבית בגינם;  
גילוי איכות האשראי ושיטות מדידת ההפרשה להפסדי אשראי;  
התיעוד הנדרש לביסוס התהליך לקביעת סכום ההפרשה להפסדי האשראי.  
כדי לאפשר לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי להיערך ליישום ההוראה, תחילת ההוראה נקבעה ליום 1 בינואר 2010. בפיקוח על הבנקים נמסר כי טרם התקבלו מהתאגידים הבנקאיים ומחברות כרטיסי האשראי אומדנים על ההשפעה הכמותית של יישום ההוראה.
 
ניתן לעיין בהוראה באתר האינטרנט של בנק ישראל - לחץ כאן