ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2008 תישאר ללא שינוי ברמה של 4.25%

28.1.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2008 תישאר ללא שינוי ברמה של 4.25%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש פברואר 2008 תישאר ללא שינוי ותעמוד על רמה של 4.25%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר עלה ב-0.6% - זהו חודש שני ברציפות של עליה בשיעור גבוה הן ביחס לתוואי העונתי והן ביחס להערכות המוקדמות. בשנת 2007 עלה המדד ב-3.4%, מעל הגבול העליון של טווח היעד. ללא סעיפי האנרגיה והמזון, שמחיריהם עלו בקצב מהר בכל העולם, עלה המדד בשנת 2007 ב- 1.6%.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: החזאים המקומיים צופים, בממוצע, כי האינפלציה צפויה להיכנס לתוך תחום היעד במחצית השנייה של 2008 ובכל שנת 2008 להסתכם ב-2.5%. כמו כן, טווח הצפיות של החזאים לריבית בנק ישראל בסוף שנת 2008 נע בין הפחתה של 0.25 נקודות אחוז להעלאה של 1.25 נקודות אחוז ביחס לרמת הריבית הנוכחית. הצפיות לאינפלציה כפי שנמדדות בשוק ההון הוסיפו לעלות והגיעו לרמה של 2.5%. במקביל, בממוצע בחודש ינואר, משוק ההון נגזרות צפיות להעלאת ריבית של 0.5 נקודות אחוז עד סוף שנת 2008. הערכות בנק ישראל הן כי האינפלציה תתכנס לתוך היעד סביב אמצע השנה ותהיה קרובה לאמצע היעד בסופה. מכיוון שהמודלים האקונומטריים של הבנק מצביעים על תרחישים שונים זה מזה ייחס להם הבנק משקל נמוך מהרגיל לקראת החלטת הריבית לחודש פברואר.
הפעילות הריאלית: מאומדני החשבונאות הלאומית לשנת 2007 ומאינדיקטורים נוספים עולה כי התוצר המשיך לצמוח בקצב מהיר, ללא סימני האטה. כמו כן, המדד המשולב עלה בחודש דצמבר ב-1.2% תוך תיקון כלפי מעלה של שני המדדים הקודמים. נתוני סחר החוץ לרביע הרביעי של 2007 מצביעים על צמיחה מהירה בייצוא הסחורות. עם זאת, יתכן שההאטה הצפויה בצמיחת המשק העולמי תשפיע על המשק הישראלי והצמיחה תתמתן למידה מסוימת ביחס ל-2007.
שוק העבודה והשכר: נמשך הגידול בתעסוקה. מספר משרות השכיר עלה בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2007 ב-4.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד - זאת, תוך עליה גבוהה במספר המשרות במגזר העסקי, לצד עליה מתונה יותר בשירותים הציבוריים. השכר הנומינלי למשרת שכיר עלה ב-2.7% בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2007 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בעקבות הפחתת מס הכנסה והסכמי שכר במגזר הציבורי, החל מינואר השנה צפוי השכר נטו של חלק גדול מהעובדים במשק לעלות בשיעור של עד 4%.
המדיניות התקציבית: הגירעון הכולל ללא אשראי הסתכם בשנת 2007 ב-100 מיליון ש"ח - קרוב לאיזון - בעיקר כתוצאה מעליה חדה בהכנסות הממשלה, בכ-15 מיליארד ש"ח מעל התחזית בתקציב. תקציב הממשלה לשנת 2008 אושר על ידי הכנסת, בהתאם ליעדיה המקוריים לגבי הגירעון ולגבי גידול בהוצאה.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון (23/12) ועד ה-26/1 התחזק השקל מול הדולר ב-5.2% ומול האירו ב-2.8%. בתקופה זו נחלש הדולר מול מרבית המטבעות בעולם אך החלשותו מול השקל היתה חזקה מהממוצע. בתקופה זו המשיכה לעלות התנודתיות של שער החליפין. רמת הפעילות בשוק מט"ח עלתה.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון (23/12) ועד ה-27/1, רשמו המדדים המובילים בעולם ירידות שערים חדות של עד 16%. בבורסה לני"ע בת"א רשמו מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 ירידות שערים של כ-13%. לאחר שבחודש שעבר נרשמה עליה באג"ח ממשלתיות לא צמודות ל-10 שנים, בתקופה זו ירדו התשואות על אג"ח אלו מרמה של 6.19% לרמה של 5.92%. במקביל, גם התשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב לכל התקופות ירדו בתקופה זו בין 0.5 נקודת אחוז לנקודת אחוז אחת. כך, המרווח בין אג"ח לא צמודות של ממשלת ישראל לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב עלה גם החודש והגיע ל-2.4% (לעומת 2% בתקופה הקודמת). פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עלתה באופן חד ל-0.55% כיום, לעומת 0.32% ערב החלטת הריבית הקודמת. במקביל, מרווח ה-CDS התרחב בשיעורים גבוהים גם ביתר השווקים המתעוררים, ועלה על הרמות שנרשמו בתחילת המשבר.
המשק העולמי: נתונים שהתפרסמו החודש בארה"ב מצביעים על האטה בצמיחה בכלכלתה והביאו לעליה במספר ההערכות כי זו עלולה להיכנס למיתון כבר ברביע הראשון של השנה. אלה, יחד עם ההערכות להאטה בצמיחה הגלובלית, הביאו לתנודתיות נוספת בשווקים הפיננסיים ולירידות מחירים חדות בהם, שגברו בימים האחרונים. על רקע גורמים אלו, הוריד הפד את הריבית ב-0.75 נקודות אחוז לפני המועד המתוכנן. ציפיות השוק בארה"ב הן שהפד יוריד את הריבית שוב בפגישה הבאה שלו 30/1. צפיות השווקים לריבית הבנק המרכזי האירופי (ECB) בחודשים הקרובים נעות בין הפחתה להותרת הריבית ללא שינוי.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה לא לשנות את הריבית לפברואר נועדה להביא להתכנסות האינפלציה, בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, לתוך היעד סביב אמצע השנה - גם אם היא צפויה להיות במשך המחצית הראשונה של השנה גבוהה ממנו - ולאמצע היעד לקראת סופה, ולהמשיך ולתמוך ביציבות הפיננסית של המשק, במיוחד בעת הנוכחית. זאת, כתשתית הכרחית לתמוך בהמשך הצמיחה במשק. ההחלטת הריבית הנוכחית לוקחת בחשבון את הלחצים האינפלציונים הקיימים במשק ואת ההשפעה, בפועל והצפויה, של כוחות הפועלים בכיוונים הפוכים:
קיים במשק לחץ אינפלציוני שנובע בעיקר מהמשך הצמיחה המהירה במשק וסגירת פער התוצר, ומעליות במחירי היבוא, במיוחד האנרגיה והמזון - במחצית השנייה של 2007.  
  מנגד:  
ההשפעות של ההאטה הצפויה בצמיחה בארה"ב ובסחר העולמי הן להקטנת הלחצים האינפלציוניים במשק הישראלי. זאת, דרך השפעתם על הייצוא מישראל, ירידה בביקושים המקומיים, ומיתון העליות במחירי היבוא - כולל מחירי האנרגיה בעולם; 1)  
ההערכות בשווקים הפיננסיים הן כי הפד צפוי להפחית את הריבית ב-30/1 - בפעם השניה החודש; 2)  
היחלשות הדולר מול השקל צפויה למתן את הלחצים לעלייה במחירים במשק בחודשים הקרובים - אם כי, במידה קטנה מבעבר, לנוכח ההתרופפות המסוימת שחלה בקשר בין שער החליפין של השקל מול הדולר לאינפלציה בישראל. 3)  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.