דוח האינפלציה למחצית השנייה של שנת 2007

4.2.2008
 
דו"ח האינפלציה למחצית השנייה של שנת 2007*
 
לדו"ח המלא - לחץ כאן
 
מדד המחירים לצרכן עלה במהלך שנת 2007 ב-3.4 אחוזים, מעל לגבול העליון של תחום של יעד יציבות המחירים. במחצית הראשונה של השנה עלו המחירים בקצב שנתי של 2 אחוזים, ואילו במחצית השנייה הגיע הקצב השנתי ל-4.9 אחוזים.
התפתחות מדד המחירים לצרכן בשנת 2007 הושפעה מהעלייה הגדולה של מחירי האנרגיה והמזון בעולם, וכן מעלייתם של מחירי הדיור למרות ייסוף השקל, על רקע המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית תוך הצטמצמות של עודף כושר הייצור. מדד המחירים לצרכן בניכוי אנרגיה ומזון עלה בשיעור נמוך ממרכז תחום היעד. הירידה של שער הדולר במהלך השנה (בגלל גורמים מקומיים ומגמות עולמיות) קיזזה חלק מהשפעת הגורמים שפעלו לעליית המחירים.  
קצב העלייה של מחירי האנרגיה והמזון בעולם גבר מאוד במהלך השנה, וגרם להאצת עלייתם של המחירים במדינות רבות. כך עלו מדדי המחירים לצרכן בארצות הברית ב-4.1 אחוזים ובאירופה ב-3.2 אחוזים.  
תהליך הצמיחה של המשק נמשך, תוך עלייה ניכרת בצריכה הפרטית, בהשקעות וביצוא. מספר המועסקים עלה בכ-4 אחוזים, תוך ירידה של שיעור האבטלה ל-7.3 אחוזים, והשכר הממוצע עלה ב-2 אחוזים. עלות העבודה ליחידת תוצר עלתה השנה, לעומת מגמת ירידה – שהלכה והתמתנה – בשנים הקודמות. מקור גידולו של התוצר השנה הוא גידול בתשומות, לא בפריון. התפתחויות אלו מצביעות על התקרבות למצוי הניצולת של גורמי הייצור, והן עלולות להגביר את הלחץ לעליית המחירים.  
במהלך המחצית השנייה של השנה יוסף שער החליפין של השקל בכ-9.5 אחוזים מול הדולר ובכ-2 אחוזים מול סל מטבעות המחושב על פי משקלות הסחר של ישראל. התפתחות שער החליפין של השקל מול הדולר בתקופה הנסקרת התאפיינה בשתי מגמות: מגמת פיחות חד, שהחלה כבר במחצית השנייה של חודש מאי, התהפכה בתחילת אוגוסט למגמת ייסוף חד, אשר נמשכה עד סוף התקופה הנסקרת – כל זאת תוך עלייה ניכרת ברמת התנודתיות של השער.  
התחזקות השקל במחצית השנייה של השנה הושפעה בעיקר ממגמת היחלשות הדולר בעולם, שהואצה באוגוסט על רקע המשבר הפיננסי בעולם המערבי והשלכותיו על הכלכלה האמריקאית. זאת על רקע הצטמצמות פער הריביות השלילי מול ארה"ב, המשך השיפור בתנאי היסוד במשק, שתמך בהתמדתן של ההשקעות הישירות בו, ועודף בחשבון השוטף, שעל אף ירידה בהיקפו צפוי להגיע ל-3 אחוזי תוצר.  
לאחר תהליך של הפחתת הריבית, שהחל ברביע האחרון של 2006 ונמשך במחצית הראשונה של 2007, לנוכח סביבת אינפלציה נמוכה – העלה בנק ישראל את הריבית ברביע השלישי של השנה בשיעור מצטבר של 0.5 נקודת אחוז, לרמה של 4.0 אחוזים. הסיבה להעלאת הריבית הייתה הערכות בדבר עלייה בסביבת האינפלציה – על רקע פיחות חד בשער החליפין של השקל לעומת הדולר בחודשים מאי עד יולי, עליות במחירים העולמיים של האנרגיה וסחורות אחרות והמשך הצמיחה המהירה במשק.  
 
המשטר המוניטרי שבו פועל בנק ישראל חותר להשגת יציבות מחירים, המוגדרת כאינפלציה בטווח של אחוז אחד עד 3 אחוזים לשנה . (לפירוט ראו תיבה 1 בדוח האינפלציה (17.) *