הוראת המפקח על הבנקים להבטחת כספי רוכשי הדירות בפרוייקטים הממומנים בשיטת הליווי הפיננסי

10.2.2008
 
הוראת המפקח על הבנקים להבטחת כספי רוכשי הדירות בפרוייקטים הממומנים בשיטת הליווי הפיננסי
 
נוסח ההוראה במלואה - לחץ כאן
 
המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, פרסם היום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "ליווי פיננסי", המייסדת שיטה יעילה ובטוחה לתשלום התמורה על ידי רוכשי דירות מקבלן ישירות לחשבון הפרוייקט בבנק המלווה, ולהבטחת תשלומים אלה בביטחונות מתאימים.
"שיטת השוברים", אשר נקבעה בהוראה, מחייבת את הבנקים המממנים פרוייקט בנייה בשיטת הליווי הפיננסי להפיק עבור כל דירה בפרוייקט פנקס שוברים שבאמצעותם ישולמו תשלומי התמורה על ידי הרוכשים ישירות ואך ורק לחשבון הפרוייקט בבנק המלווה. כספי הרוכשים שישולמו כאמור, מובטחים החל מהשקל הראשון ובד בבד עם התשלום. תשלום התמורה לחשבון הפרוייקט מחייב את הבנק להוציא לרוכש ערבות להבטחת כספו, או לוודא כי קיבל בטוחה אחרת בהתאם לחוק.
מהניסיון שנצבר בפיקוח על הבנקים עולה כי לא אחת, הגורם המרכזי לכישלון הפרוייקטים הוא אי הפקדת הכספים בחשבון הפרוייקט, בין בשל מעשיו המכוונים של הקבלן ובין בשל התנהלות הרוכשים שלא תמיד ערים לחשיבות הדבר להצלחת הפרוייקט ולהבטחת כספם. כפועל יוצא מכך, במקרים מסויימים נותרו חלק מהרוכשים בלא דירה ובלא חלק ניכר מכספם.
שיטת השוברים מרחיקה את הקבלן ממעורבות בתהליך הגבייה של כספי התמורה, ואף קובעת אמצעים נוספים שתכליתם להקטין באופן משמעותי חשש כי כספי התמורה לא יגיעו לחשבון הפרוייקט בשל מעשה מכוון מצד הקבלן. השוברים יופקו על ידי הבנק מבלי שלקבלן תהיה גישה להפקתם, והבנק יטביע עליהם פרטי זיהוי של הדירה, הפרוייקט וחשבון הפרוייקט. כן נקבעו בהוראה דרכים נגישות שבאמצעותן יוכל כל רוכש לוודא בבנק המלווה כי הפרטים הרשומים על שוברו הם אכן הפרטים הנכונים.
שיטת השוברים נותנת מענה מיטבי לבעיות שבעטיין נמנעה הפקדת הכספים בחשבון הפרוייקט. שיטה זו תגדיל באופן ניכר את סיכויי הצלחת המימון והשלמת הבנייה, ותבטיח את השקעת רוכשי הדירות.
ההוראה תיכנס לתוקף ב-1.6.08, ותחול על הסכמי ליווי שייערכו בין בנקים לקבלנים החל מאותו יום.