ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2008 תרד ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3.75%

25.2.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2008 תרד ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3.75%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש מארס 2008 תרד ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3.75%. זאת כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש ינואר נותר ללא שינוי בהתאם להערכות המוקדמות אך מעל התוואי העונתי העקבי עם מרכז תחום היעד. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-3.5%, מעל הגבול העליון של טווח היעד.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: החזאים המקומיים צופים, בממוצע, כי האינפלציה בשנה הקרובה תעמוד על 2.3%. כמו כן, מרבית החזאים אינם צופים שינוי ריבית בחודשיים הקרובים והערכותיהם לריבית בסוף השנה הן ל- 4.25%. הצפיות לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים כפי שנמדדות בשוק ההון פחתו לראשונה מזה ארבעה חודשים והן עומדות כעת על 2.4%. במקביל, משוק ההון נגזרות צפיות להעלאת ריבית של כ-0.5 נקודות אחוז עד סוף שנת 2008.
הפעילות הריאלית: רוב האינדיקטורים שהתקבלו בחודש האחרון מצביעים על המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית. עפ"י נתוני החשבונאות הלאומית, ברביע הרביעי של 2007 צמח התוצר ב-6.4% במונחים שנתיים. ייבוא נכסי ההשקעה והייצוא עלו בחודשים נובמבר-ינואר ב-12%. לעומת זאת, המדד המשולב לחודש ינואר עלה ב-0.3% - שיעור נמוך יחסית. כמו כן, ההאטה הצפויה בצמיחת המשק העולמי צפויה להשפיע על המשק הישראלי והצמיחה ב-2008 צפויה להיות נמוכה מזו שנרשמה בשנים האחרונות.
שוק העבודה והשכר: בחודש נובמבר ירד השכר הנומינלי למשרת שכיר ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים עלה השכר הנומינלי ב-2%.
המדיניות התקציבית: בחודש ינואר היה לממשלה עודף בפעילותה הכוללת ללא אשראי בסך 4.9 מיליארד ש"ח. עודף זה אופייני לחודש ינואר ואינו שונה מרמתו ב-3 השנים הקודמות.
שוק מט"ח: מגמת ההתחזקות של השקל שהחלה באמצע דצמבר נמשכה, ומאז הדיון המוניטרי האחרון (28/1) ועד ה-24/2 הוסיף השקל להתחזק מול הדולר ב-3.2% ומול האירו ב-2.4%. בחודש האחרון נמשכה מגמת העליה ברמת התנודתיות בשער החליפין של השקל מול הדולר. העליה ברמת התנודתיות נרשמה גם במרבית שוקי המטבעות. רמת הפעילות בשוק מט"ח פחתה ביחס לחודש הקודם אך נותרה גבוהה. מהשנים 2005-2006 בהן שער החליפין הריאלי האפקטיבי (שער החליפין הריאלי המשוקלל לפי מטבעות המדינות איתן אנו סוחרים ובהתאם למשקל הסחר איתן) היה מפוחת ביותר, ועד ימים אלה, נרשם בשקל תיסוף של כ-10%.
שוק ההון והכספים: בניגוד לחודש שעבר, אז נרשמו ירידות שערים חדות, מאז הדיון המוניטרי האחרון (28/1) ועד ה-24/2, רשמו המדדים המובילים בעולם מגמות מעורבות ומדד ת"א 100 רשם עליה של 4%. בהמשך לירידה שנרשמה בחודש הקודם, גם החודש נרשמה ירידה בתשואה על אג"ח ממשלתיות לא צמודות ל-10 שנים שהגיעה ל-5.77% לעומת 5.92% בחודש הקודם. המרווח בין אג"ח לא צמודות של ממשלת ישראל לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב ירד החודש והגיע ל-1.9% (לעומת 2.4% בתקופה הקודמת). פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, המשיכה לעלות והגיעה ל-0.8% כיום לעומת 0.55% ערב החלטת הריבית הקודמת. במקביל, מרווח ה-CDS התרחב בשיעורים גבוהים גם ביתר השווקים המתעוררים, ועלה על הרמות שנרשמו בתחילת המשבר.
המשק העולמי: ברביע הרביעי של 2007 הואט קצב ההתרחבות של הכלכלה העולמית על רקע השפעות המשבר בשוק הדיור בארה"ב והשלכותיו על השווקים הפיננסיים. בתקופה האחרונה נרשמה עליה בלחצים האינפלציוניים, על רקע עליה במחירי הסחורות, בעיקר מחירי הנפט והמזון. בקרב החזאים והשווקים שוררת פסימיות הולכת וגוברת לגבי הכלכלה העולמית ב-2008. התחזיות המעודכנות לגבי הצמיחה בארה"ב הן להחרפת ההאטה עד כדי מיתון בחלק מהתחזיות. כתוצאה מכך במשקים המפותחים - ביניהם, האיחוד האירופי ויפן - גוברות ההערכות להאטה בצמיחה. על רקע זה, צופים השווקים כי תהיה ירידה בסביבת הריבית העולמית בעקבות הפחתות ריבית מצד בנקים מרכזיים של משקים עיקריים. כך, צופים האנליסטים והשווקים כי הפד יוריד את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז ב-18/3; הצפיות להעלאת ריבית של הבנק המרכזי האירופי התחלפו בצפיות להותרתה ללא שינוי או הורדתה עוד השנה; וכן צפוי שהבנק המרכזי האנגלי ימשיך להפחית את הריבית בהמשך השנה.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להפחית את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז בחודש מארס עקבית עם חזרת האינפלציה לתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% לפני סוף השנה.
בשבועות האחרונים התגברו הכוחות הממתנים את עליות המחירים - בעיקר העלייה בסיכויים להאטה משמעותית בכלכלה העולמית - לעומת הכוחות המאוזנים שפעלו עוד בחודש שעבר. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, במדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שעלה בקצב מתון לעומת החודשיים שקדמו, ובירידה החזויה במדדים של החודשיים הקרובים. זאת, על רקע ההערכות, כי האינפלציה - במבט של 12 החודשים האחרונים - תחזור לתוך תחום היעד במהלך המחצית השנייה של השנה ותהיה קרובה לאמצע היעד לקראת סופה. התגברות הכוחות הממתנים החודש נובעת מההתפתחויות הבאות:  
על רקע התחזיות להעמקת ההאטה בצמיחה בארה"ב, באירופה וביפן - ובעקבותיה לצמצום הצמיחה בסחר העולמי, מתחזקות ההערכות בדבר ההשפעות לכך על הכלכלה הישראלית ובתוך כך, להקטנת האינפלציה בישראל בחודשים הבאים. 1)  
התחזקות השקל כנגד המטבעות האחרים מאז אמצע דצמבר 2007 ועד היום פועלת, כשלעצמה, להפחתת הלחצים לעלייה במחירים במשק בחודשים הקרובים - גם אם במידה פחותה מבעבר. 2)  
לאור הצפי להפחתה בסביבת הריביות העולמית - הפחתת ריבית בנק ישראל נדרשת לאור השפעתם הממתנת של פערי הריביות בין הארץ לחו"ל - דרך התחזקות השקל - על עליית המחירים בישראל. 3)  
בכפוף להפחתת הלחצים האינפלציוניים, כפי שתוארו לעיל, הפחתת ריבית ב-0.5 נקודות אחוז עשויה לתמוך בהמשך צמיחת המשק, מבלי לפגוע בחזרת האינפלציה לתוך תחום היעד השנה.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק ובעולם מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.