בנק ישראל מפרסם קטע נוסף מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2007, שיפורסם ב- 1.4.08: ההסתברות להיות עני בקרב המגזרים השונים

30/03/2008
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
30.3.2008
 
 
בנק ישראל מפרסם קטע נוסף מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2007, שיפורסם ב- 1.4.08
קטע זה הלקוח מתוך הפרק הדן ב"סוגיות במדיניות הרווחה",
עוסק בהסתברות להיות עני בקרב המגזרים השונים
 
במגזר החרדי ירדה משנת 2006 ההסתברות היחסית להיכלל בקבוצת העניים עם כניסתם של החרדים לשוק העבודה.  
הסיכוי היחסי של פרט מהמגזר הערבי לא לעבוד ולהיות עני, הוסיף ועלה בהמשך למגמה בעשור האחרון.  
הקיצוץ בקצבאות של האוכלוסייה הערבית בשנים האחרונות הביאו לעליית-מה ברצונן של הנשים הערביות לעבוד אך עד כה שינוי זה לא הביא לגידול התעסוקה בקרבן.  
תחולת העוני אינה אחידה באוכלוסיות השונות. העוני גבוה במיוחד בקרב הערבים והחרדים – שני מגזרים המהווים כרבע מהאוכלוסייה, אך שיעורם בכלל העניים גבוה יותר: כ-60 אחוזים, בשנה המסתיימת ביולי 2007. במגזרים הערבי והיהודי-חרדי, עלתה תחולת העוני בעשור האחרון. בשל המאפיינים המיוחדים של קבוצות אלו, התפתחות העוני בקרבן לא הגיבה באופן משמעותי לשינויים בתוצר, כפי שהגיב, המגזר היהודי הלא-חרדי.
כדי לאמוד את ההתפתחויות בתחומי התעסוקה והעוני של קבוצות האוכלוסיה השונות, נאמדה ההסתברות היחסית, המוגדרת כיחס בין ההסתברות של הקבוצה הנדונה לבין ההסתברות הנמדדת באוכלוסייה כולה למעט הקבוצות הנדונות. בשנת 2006 הייתה במגזר החרדי תפנית מהמגמה: תחולת העוני בקרבו ירדה וגם ההסתברות היחסית להיכלל בקבוצת העניים, בניכוי כל ההשפעות האחרות, ירדה ירידה חדה משנת 2006. את הירידה בתחולת העוני ובסיכוי להיות עני ניתן לקשור לכניסתם של החרדים לשוק העבודה, שהושפעה מהקיצוצים במערך הקצבאות בשנים האחרונות, וחוזקה באמצעות תוכניות תעסוקה מיוחדות לאוכלוסייה זו. כניסת החרדים לשוק העבודה אפשרה להם ליהנות במידת מה מפירות הצמיחה, דבר שהוביל לירידת הסיכוי היחסי של יהודי חרדי להיות עני החל מ-2006, וזאת למרות הצמצום החד בקצבאות.
בניגוד להתפתחויות אצל היהודים החרדים, ההסתברות היחסית של הערבים להיות עניים, הוסיפה ועלתה במהלך כל התקופה. הקיצוץ בקצבאות בשנים האחרונות דחף לעליית-מה ההשתתפות הנשים הערביות בכוח העבודה, אולם שינוי זה לא הביא עד כה לגידול התעסוקה. הסיכוי היחסי של פרט ערבי להיות מועסק, בניכוי כל המאפיינים הדמוגרפים האחרים, יורד עם השנים, דבר הדוחף את האוכלוסייה הערבית אל מתחת לקו העוני.