בנק ישראל פעל היום בשוק המט"ח

08/04/2013

בנק ישראל פעל היום בשוק המט"ח. זאת בהתאם למדיניות כפי שהוצהרה ב-10.8.09 לפיה הבנק יפעל בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות.