שוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2013

08/04/2013

להודעה כמסמך Word
לנתונים

התפתחות שער החליפין – היחלשותו של הדולר מול השקל, בניגוד להתחזקותו של הדולר בעולם.

במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.6%, מול האירו השקל התחזק בשיעור של כ- 4.1%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.8%. מתחילת השנה התחזק השקל מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות בכ-4.4%.

בעולם, הדולר התחזק במרץ מול המטבעות העיקריים - בכ-2.5% מול הפרנק השוויצרי, בכ-2.6% מול האירו ובכ-2% מול היין היפני.


תנודתיות שע"ח
– ירידה בסטיית התקן בפועל  במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה בחודש מרץ ועמדה על  5.6%, בהשוואה ל-7.4% בחודש פברואר.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בשיעור מתון.

סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עמדו בחודש מרץ ברמה ממוצעת של 8.4%  ו- 8.5% בהתאמה, בדומה לרמתם בחודש פברואר.


נפח המסחר בשוק המט"ח
– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע כנגד עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מרץ הסתכם בכ-79 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-88 מיליארד בחודש פברואר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 5% בחודש מרץ  ועמד על כ- 4.4 מיליארדי דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מרץ בכ-27 מיליארד דולר בהשוואה לכ-35 מיליארד דולר בפברואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד במרץ בכ-20% בהשוואה לחודש פברואר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מרץ בכ- 8.1 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש מרץ עמד על כ- 452 מיליון דולר, עלייה של 10% בהשוואה לחודש פברואר.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש מרץ בכ- 43 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 5% .

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש מרץ ועמד  על כ- 44%,  בהשוואה לכ-41% בפברואר.

130408-1.jpg

130408-2.jpg

130408-3.jpg

130408-4.jpg

130408-5.jpg

130408-6.jpg