ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2008 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 3.25%

28.04.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2008 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 3.25%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש מאי 2008 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.25%. זאת כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש מארס עלה ב-0.3%, מעל התחזיות שנעו בין 0% לירידה של 0.4%. ההפתעה במדד נבעה בעיקר מעליה של 0.4% במדד הדיור בחודש זה לעומת צפיות מוקדמות לירידה של 1.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלו המדד הכללי והמדד ללא אנרגיה ומזון ב-3.7% ו-1.8%, בהתאמה.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מארס עדכנו החזאים המקומיים את תחזיותיהם כלפי מעלה והם צופים כי, בממוצע, ב-12 החודשים הקרובים תהיה האינפלציה 3%, ושהריבית לחודש מאי תיוותר ללא שינוי. הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים, כפי שנמדדות משוק ההון, עלו אף הן ל-3%. במקביל, נגזרות משוק ההון ציפיות להעלאת ריבית מצטברת של 0.75 נקודות אחוז ב-12 החודשים הבאים.
הפעילות הריאלית: נתונים שפורסמו לאחרונה מצביעים על כך שהמשק ממשיך לצמוח, אך בקצב נמוך מ-5% לשנה, כפי שהיה בשנים האחרונות. המדד המשולב למצב המשק לחודש מארס עלה ב-0.5% וממוצע השינויים החודשיים במדד המשולב ברביע הראשון של השנה עמד על 0.4% לעומת 0.7% ברביע המקביל אשתקד. דיווחי החברות לסקר החברות מצביעים על האטה מסוימת בהתרחבות הפעילות ברביע הראשון ותמונה דומה לגבי הרביע השני. בייצוא התעשיות המסורתיות ובייבוא המכונות, הציוד וחומרי הגלם נרשמה יציבות ברביע הראשון - אולם, ייצוא הטכנולוגיה העילית המשיך להתרחב ברביע זה.
שוק העבודה והשכר: על פי נתוני ביטוח לאומי נמשכה הצמיחה המהירה במספר משרות השכיר ובחודשים 11/2007-1/2008 נרשמה עליה של 4.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נתוני ביטוח לאומי מצביעים על עליה של 3.7% בשכר הנומינאלי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
המדיניות התקציבית: מההתפתחויות התקציביות מתחילת השנה נראה כי הגרעון השנתי בתקציב יהיה עקבי עם עמידה בתקרת הגרעון שנקבעה.
שוק מט"ח:מאז הדיון המוניטארי האחרון (23/3) ועד ה-27/4 נחלש השקל מול הדולר ומול האירו ב-2.6% וב-3.7%, בהתאמה. זאת בניגוד למגמת ההתחזקות של מרבית המטבעות העיקריים שהתחזקו מול הדולר בשיעורים שבין 1% ל-4%. בניגוד לירידה שנרשמה בחודש שעבר, החודש שבה ועלתה התנודתיות בשער החליפין. מחזורי המסחר בשוק מט"ח נותרו גבוהים ודומים לרמתם בחודש הקודם – 2.1 מיליארדי דולר ליום. במבט קדימה, ההתפתחויות בשער החליפין של השקל צפויות להיות מושפעות מהמשך ייבוא ההון, בין היתר של ישראלים, הפועל לכיוון התחזקות השקל. אולם, השינוי שחל בחשבון השוטף – הצפוי להצטמצם עד לאיזונו, או יצירת גרעון קטן יחסית – והחלת התוכנית לרכישת מט"ח על ידי בנק ישראל במטרה להגדיל את היתרות ב-10 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות, פועלים לכיוון החלשות השקל.
שוק ההון והכספים: על רקע עליות במדדי הבורסות המובילות בעולם, נרשמו החודש עליות בבורסה לניירות ערך בת"א - מאז הדיון המוניטרי האחרון (23/3) ועד ה-27/4, רשם מדד ת"א 100 עליה של 6.5%. בתקופה זו נרשמה עליה ברמת התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים והן הגיעו ל-5.89%, לעומת 5.63% בחודש הקודם. המרווח בין אג"ח אלה לאג"ח מקבילות של ממשלת ארה"ב הצטמצם החודש במעט והגיע ל- 2.02 נקודות אחוז (בהשוואה ל-2.3 נקודות אחוז בחודש הקודם). פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, ירדה החודש והגיעה ל-0.6%, לעומת 0.9% ערב החלטת הריבית הקודמת, בדומה לירידות במרווחי ה-CDS בשווקים המתעוררים.
המשק העולמי: על רקע המשבר הנמשך בשווקים הפיננסיים וההאטה החמורה בארה"ב, צפויה האטה בצמיחה העולמית השנה. במהלך התקופה האחרונה גברו סיכוני האינפלציה העולמית עקב העליות במחירי הסחורות ובעיקר הנפט והמזון. כך, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בארה"ב ובאירופה היא 4% ו-3.6%, בהתאמה. זאת, כתוצאה מהמשך העליות במחירי האנרגיה והמזון בקצב מהיר. על רקע המשבר הפיננסי, צופים השווקים כי הפד יוריד את הריבית ב-30/4 ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2%. באירופה צפוי הבנק המרכזי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4% עד קרוב לסוף השנה. באנגליה צפוי הבנק המרכזי להמשיך ולהוריד את הריבית. בשווקים הפיננסיים נרשמה רגיעה מסוימת בחודש האחרון.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי עקבית עם חזרת האינפלציה לתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים. זאת, בהתבסס על ניתוח ההתפתחויות הצפויות בתחום האינפלציה - המושפעות בתקופה הנוכחית מכוחות מנוגדים:  
מצד אחד: האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמצאת מעל יעד יציבות המחירים ועומדת על 3.7%, קצב דומה לאינפלציה במדינות המפותחות, בעיקר ארה"ב ואירופה. זאת, כתוצאה מהמשך העליות במחירי האנרגיה והמזון - שהן בקצב מהיר מהצפוי. כתוצאה מכך – ולאחר פרסום העלייה המפתיעה במדד המחירים לצרכן לחודש מארס – עלו הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה בישראל לרמה של 3%. ×
מצד שני: ההאטה בצמיחה העולמית צפויה להשפיע על האטה בקצב עליית מחירי המזון והאנרגיה בעולם וכן להאטה בצמיחת הפעילות הכלכלית בישראל – ודרכה על התמתנות באינפלציה המקומית. סימנים ראשונים להאטה בצמיחה בישראל כבר התקבלו מדיווחיהן של החברות לסקר של בנק ישראל לרביע הראשון; ×
לאור ההאטה בצמיחה במשקים המפותחים צפוי המשך ירידה בשיעורי הריבית בעולם - אם כי בשיעור מתון מהשיעור שהיה צפוי קודם לכן.  
כמו כן, ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי עקבית עם תמיכה בצמיחה והתעסוקה. זאת בכפוף לחזרת האינפלציה לתוך יעד יציבות המחירים.  
בבנק ישראל מדגישים, כי הבנק ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הכלכליות והשפעותיהן על האינפלציה בישראל ויעלה את הריבית, ככל שהדבר יידרש, על מנת לשמור על יציבות המחירים במשק הישראלי. יציבות המחירים היא נדבך מרכזי ביציבות הפיננסית וביכולת המשק לצמוח ולייצר מקורות תעסוקה לאורך זמן.