המפקח על הבנקים מפרסם נוסח אחיד לכתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשלה-1974

05.05.2008
 
המפקח על הבנקים מפרסם נוסח אחיד לכתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974
 
לנוסח המלא של ההוראה - לחץ כאן
 
המפקח על הבנקים פרסם הוראה הקובעת נוסח אחיד לכתב הערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה – 1974, אשר יחייב את כל התאגידים הבנקאיים.
נוסח כתב הערבות קובע מסגרת אחידה לכל התנאים הכלולים בכתב הערבות, ונקבעו בו, בין היתר: המקרים שבהם בנק מחויב לפרוע את הערבות, מנגנון ההצמדה של סכום הערבות, מועד תשלום הערבות לאחר קבלת הדרישה, המקרים שבהם תפקע הערבות.
בקביעת הנוסח האחיד מיישם הפיקוח על הבנקים את הלקחים שהופקו על ידו בעקבות טיפולו בנושאים הנוגעים לערבויות לפי חוק המכר, ובעקבות פסיקת בתי המשפט. בין היתר, שימש בבסיס הנוסח האחיד פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים מ-25.11.07, אשר נתן תוקף של פסק דין להסכמה שהושגה בין הפיקוח על הבנקים לבין בנק מזרחי-טפחות בע"מ לעניין ביטול תנאים מקפחים בערבות לפי חוק המכר. בהתאם לפסק דין זה בוטלו תנאים מקפחים אחדים: תנאי המתלה את פירעון הערבות בהפקדה לחשבון הליווי; תנאי המחייב את הרוכש לפנות תחילה לקבלן בדרישה לקיום התחייבותו; הדרישה למתן תצהיר של הרוכש בדבר פניה בכתב אל הקבלן בדרישה לקיום התחייבותו של הקבלן על פי ההסכם; ועוד.
הערבות היא אחת מן הדרכים המנויות בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, שבהן מחויב המוכר להבטיח את הכספים ששילם לו הרוכש על חשבון מחיר הדירה. הערבות היא הבטוחה הנפוצה ביותר מבין הבטוחות האפשריות על פי החוק, והיא מהווה את הכלי העיקרי להבטחת השקעותיהם של רוכשי הדירות.
הוראה זו היא צעד משלים להוראה שיצאה מהפיקוח על הבנקים לאחרונה, בנושא ליווי פיננסי, המסדירה את התשלום עבור רכישת דירה באמצעות שיטת השוברים, ומהווה נדבך נוסף בהגנה על רוכשי הדירות. ההוראה תיכנס לתוקף ב-1.6.08, בד בבד עם הסדר השוברים, ותחול על כתבי ערבות שיוצאו החל מאותו יום.