מתן רישיונות סליקה לגופים הסולקים שוברים של עסקאות שנעשו בכרטיסי חיוב

להודעה זו כמסמך Word

למסמכים קשורים

 

  • המפקח על הבנקים מפרסם טיוטת של המסגרת הפיקוחית לחברות סליקה.
  • הציבור מוזמן להעביר הערות לטיוטת מסמך העקרונות עד לתאריך 9/6/2013.

בהתאם לתיקון 18 לחוק הבנקאות (רישוי), בנק ישראל אמון על מתן רישיונות סליקה לגופים המבקשים לעסוק בסליקת שוברים של עסקאות שנעשו בכרטיסי חיוב (להלן- חברות סליקה או סולקים). לפיכך, הוגדרה מסגרת פיקוחית לחברות סליקה, הכוללת: 

  • חובות שיחולו על חברת סליקה לרבות הוראות יציבותיות והוראות ניהול סיכונים;
  • דיווחים פיננסים (לציבור ולפיקוח על הבנקים); 
  • דרישות IT (לרבות אבטחת מידע); 
  • מפרט לבדיקה של בקשות לקבלת רישיון סולק (צ'ארטר); 
  • קריטריונים ותנאים לשולט ולמחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקה; 
  • שאלון לבעל השליטה במבקש רישיון סליקה.

הגדרת המסגרת הפיקוחית ותהליך מתן רישיונות הסליקה, עשויה להרחיב את מספר הסולקים במשק ובכך לעודד את התחרות בתחום הסליקה, זאת תוך שמירה על יציבותם של העוסקים בסליקה, שתבטיח כי התשלומים מהחברות המנפיקות אכן יתקבלו בבתי העסק. כמו כן המסגרת מכוונת לשמירה על ההוגנות של הסולקים כלפי בתי העסק.

הציבור מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטא זו לא יאוחר מיום 9/6/2013.