שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2013

08/05/2013

להודעה לעיתונות

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין
 התחזקות השקל  מול הדולר, במקביל להיחלשותו של הדולר בעולם.

במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.5%, מול האירו השקל נחלש בשיעור של כ- 0.7%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.5%.
במקביל, באפריל נחלש הדולר מול המטבעות העיקריים -  בכ- 1.8% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 2.3% מול האירו ובכ- 2.1% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח
– ירידה בסטיית התקן בפועל  במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה בחודש אפריל ועמדה על  4%, בהשוואה ל-5.6% בחודש מרץ.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בשיעור מתון.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עמדו בחודש אפריל ברמה ממוצעת של 8.4%  ו- 8.2% בהתאמה, בדומה לרמתם בחודש מרץ.

 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לעלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-92 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-79 מיליארד בחודש מרץ. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ- 5% בחודש אפריל  ועמד על כ- 4.6 מיליארדי דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אפריל בכ-31 מיליארד דולר בהשוואה לכ-27 מיליארד דולר במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באפריל בכ-4% בהשוואה לחודש מרץ. במהלך חודש אפריל רכש בנק ישראל  530 מיליון דולר בעסקאות המרה[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל בכ- 10.3 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אפריל עמד על כ- 516 מיליון דולר, בדומה לרמתו בחודש מרץ.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש מרץ בכ- 50 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 6% .
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש אפריל ועמד  על כ- 44%,  בהשוואה לכ-43% במרץ.

[1] נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעסקאות רכישת מט"ח בסך של כ- 430 מיליון דולר שנקשרו ביומיים האחרונים של אפריל אך תאריך הערך של העסקאות חל במאי.
 
080513-1.jpg

080513-2.jpg

 080513-3.jpg

080513-4.jpg

080513-5.jpg

080513-6.jpg
080513-7.jpg