ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2008 תעלה ב-0.25 ותעמוד על 3.5%

26.05.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2008 תעלה ב-0.25 ותעמוד על 3.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש יוני 2008 תעלה ב-0.25 ותעמוד על רמה של %3.5 זאת כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל עלה בשיעור של 1.5%, לעומת ממוצע תחזיות של 0.9%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-4.7%. המדד ללא אנרגיה, מזון ופירות וירקות עלה ב-2%. שיעור זה גבוה ב-0.9 נקודות אחוז ביחס למדד זה בחודש הקודם. אמנם חלק ניכר מהעלייה במחירים מקורה בעליית מחירי המזון והנפט בחו"ל, אך גם בניכוי ההשפעות של מחירים אלו, חלה עליה בסביבת האינפלציה.
התחזיות לאינפלציה ולריבית:החזאים המקומיים המשיכו גם החודש לעדכן את תחזיותיהם לאינפלציה כלפי מעלה והם צופים, בממוצע, כי ב-12 החודשים הקרובים תהיה האינפלציה 3.3%, מעל הגבול העליון של היעד. גם תחזיותיהם לאינפלציה בחודשים הקרובים עודכנו כלפי מעלה בצורה משמעותית. כמו כן הם חוזים כי ריבית בנק ישראל לחודש יוני תעלה בין 0.25% ל-0.5%, ובשיעור דומה בחודש יולי. הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים, כפי שנמדדות משוק ההון, עומדות כעת על 2.8%, קרוב לגבול העליון. במקביל, נגזרות משוק ההון ציפיות להעלאת ריבית מצטברת של נקודת אחוז אחת ב-12 החודשים הבאים.
הפעילות הריאלית: נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הראשון של 2008 מצביעים על המשך ההתרחבות אם כי בקצב מתון במעט מזה של הרביעים הקודמים. התמ"ג והתוצר העסקי צמחו ברביע זה בשיעורים שנתיים של 5.4% ו-6.1%, בהתאמה. אולם, בניכוי השפעת המיסוי על הייבוא, שיעור הצמיחה מתון יותר ועומד על 4.2%. ברביע הראשון חל גידול ניכר בייצוא ובייבוא. המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל עלה ב-0.1% תוך תיקון כלפי מעלה של המדד המשולב לחודשים פברואר ומרץ השנה.
שוק העבודה והשכר: שוק העבודה התאפיין בחודשים האחרונים בהמשך מגמת התרחבות התעסוקה. במקביל נרשמה האצה בעליות השכר הנומינאלי. על פי נתוני הביטוח הלאומי נמשכה הצמיחה במשרות שכיר תוך התמתנות קלה. בחודשים 12/2007-2/2008 נרשמה עליה של 4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני המגמה של סקר כח אדם, שיעור האבטלה בחודש פברואר עמד על 6.5%. בשכר הנומינאלי חלה האצה. בסקטור הציבורי עלה השכר הנומינאלי ב-8.9% בחודשים 12/2007-2/2008 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בין היתר בגלל רכיבי שכר חד פעמיים בעקבות הסכם השכר החדש. בסקטור העסקי עלה השכר הנומינאלי בתקופה זו בשיעור של 3.6%.
המדיניות התקציבית: מנתוני התקציב לשליש הראשון של השנה עולה כי רמת ההוצאות עקבית עם ביצוע מלא של התקציב. בצד ההכנסות חלה התמתנות בגידול המיסים הישירים במקביל לעליה במיסים על ייבוא ובהכנסות שלא ממיסים. בתקופה זו, סך הכנסות הממשלה היו גבוהות מהצפוי.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטארי האחרון (27/4) ועד ה-25/5 התחזק השקל מול הדולר ב-3.8% ומול האירו ב-3.4%. במרבית שוקי המטבעות העיקריים נרשמו החודש מגמות התחזקות מול הדולר. בחודש האחרון חלה ירידה בתנודתיות שער החליפין. על פי המגמה המסתמנת בחשבון הסחורות והשירותים של מאזן התשלומים, ניתן להעריך כי השנה תחול תפנית בחשבון השוטף והוא יעבור מעודף של כ-5 מיליארדי דולרים לגירעון קטן. שינוי זה צפוי, כשלעצמו, להחליש את הכוחות לייסוף השקל.
שוק ההון והכספים: מדדי המניות המובילים בעולם רשמו החודש מגמות מעורבות. מאז הדיון המוניטרי האחרון (27/4) ועד ה-25/5, מדד ת"א 100 נותר כמעט ללא שינוי. התשואות על אג"ח ממשלתיות לא צמודות ל-10 שנים המשיכו לעלות מעט החודש והגיעו ל-5.94%, לעומת 5.89% בחודש הקודם. המרווח בין אג"ח לא צמודות ל-10 שנים של ממשלת ישראל לאלו של ממשלת ארה"ב נותר יציב ברמה של 2.1 נקודות אחוז. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, המשיכה לרדת גם החודש והגיעה לרמה של 0.52% לעומת 0.6% בחודש הקודם. זאת בדומה לירידה שנרשמה במרווחי ה-CDS בשווקים המתעוררים.
המשק העולמי: בפני הכלכלה העולמית ניצבת אי ודאות לגבי שלושה היבטים מרכזיים: המצב בסקטור הפיננסי, ההאטה הצפויה בצמיחה בפעילות הכלכלית וההאצה באינפלציה. לאחר תקופה של הידרדרות בסקטור הפיננסי, ניכרת רגיעה מסוימת, אך עדיין קיימת אי ודאות לגבי השווקים הפיננסיים. הנתונים הכלכליים שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על האטה בצמיחה העולמית בכלל ובארה"ב בפרט. באירופה וביפן נרשמה האצה מפתיעה בצמיחה ברבעון הראשון של השנה. אך היא צפויה להאט בהמשך. במקביל, האצת האינפלציה בעולם נמשכה, במיוחד על רקע העלייה הניכרת במחירי הסחורות והנפט. סחורות רבות רשמו השנה מחירי שיא, ואולם, בחודש האחרון נרשמה ירידה במחירי חלק מהסחורות, אך נמשכה העלייה במחיר הנפט, שהגיע לרמת שיא של מעל ל-135 דולר לחבית. ההערכות של השווקים וכן של קרן המטבע הבינלאומית הן כי מחירי המזון והסחורות יוותרו ברמות הגבוהות הנוכחיות. במידה ותחזיות אלה יתממשו, האצת האינפלציה צפויה להתמתן. על רקע עליית האינפלציה חלה עליה בצפיות לשינויים בריביות של הבנקים המרכזיים בעולם. החוזים העתידיים מתמחרים כעת כי ה-Fed יותיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו הקרובה (בהסתברות של מעל ל-90%), וכי ה-ECB והבנק המרכזי של יפן יעלו את הריבית ב-0.25%, בהסתברות גבוהה, עד סוף השנה.
הגורמים העיקריים להחלטה
העלאת הריבית החודש נדרשת על רקע העליה בסביבת האינפלציה. כך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 4.7% לעומת היעד שבין 1% ל-3%, והצפיות לאינפלציה לשנה קדימה הנגזרות משוק ההון נמצאות בקרבת הגבול העליון של יעד האינפלציה. בנוסף, ממוצע תחזיות האינפלציה של החזאים המקומיים ל-12 החודשים הבאים נמצא מעל הגבול העליון של היעד.  
ההחלטה להעלות את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז מתבססת בעיקר על ההערכות כי למרות הצמיחה המהירה יחסית ברביע הראשון, עדיין צפויה האטה בפעילות בהמשך השנה על רקע ההשפעות של האטה הצפויה במשק העולמי.  
נוסף על כן, מעריכים בבנק ישראל כי לייסוף השקל השפעה מרסנת על המחירים אם כי בעוצמה פחותה מבעבר. זאת בנוסף להשפעתו הממתנת על הפעילות הריאלית על במשק.  
בבנק ישראל מציינים, כי ההחלטה להעלות את הריבית הכרחית להחזרת האינפלציה לתחום של יציבות המחירים, ובכך לחיזוק התשתית החיונית להפיכת הצמיחה במשק לצמיחה בת קיימא.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק ובעולם, ויעלה את הריבית ככל שיידרש על מנת להשיג יציבות מחירים. בכפוף לכך, ימשיך הבנק לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.