באזל II - תוצאות סקר השפעה כמותית - נדבך ראשון

08.07.2008
 
באזל II – תוצאות סקר השפעה כמותית - נדבך ראשון
 
למסמך המלא - לחץ כאן
 
על פי הוראת המפקח על הבנקים נדרשים הבנקים בישראל ליישם החל מ-31.12.2009 את המלצות הועדה להתכנסות בינלאומית למדידת הון ולתקני הון מיוני 2006 (להלן - באזל II). לאחרונה השלים הפיקוח על הבנקים עריכת סקר לבחינת השפעת ישום הנדבך הראשון להוראות באזל II על הלימות ההון במערכת הבנקאית. מתוצאות הסקר עולה כי יחס ההון במערכת הבנקאית צפוי לרדת בשיעור שנאמד על ידינו בטווח של עד 0.5 נקודות האחוז בגין ישום הנדבך הראשון1. יחס ההון למועד הבדיקה על פי ההוראות הנהוגות כיום עמד על 10.8%. הטווח המתקבל נובע מהפעלת הנחות שונות על נתוני הסקר.
השינויים העיקריים בדרישות ההון: גידול בהקצאת ההון בגין סיכונים תפעוליים - תוספת של 8.4% - לעומת הקלה בהקצאת הון בגין הלוואות לדיור – הפחתה של 4.8% - ובגין הלוואות לקמעונאים – הפחתה של 2.6%. שינויים אלה דומים לשינויים שנמצאו בסקר דומה שנערך בעולם בשנת 2005. הסקר משקף את השפעת ההוראות שבנדבך הראשון ואינו מספק תמונה על הקצאת ההון הנוספת שתידרש בהתאם לנדבך השני.
 
הוראת באזל II בנויה משלושה נדבכים: הנדבך הראשון מגדיר את הקצאת ההון המינימליות בגין סיכונים לפי שתי גישות אלטרנטיביות: גישה סטנדרטית וגישת המודלים הפנימיים. (בשלב זה נדרשים הבנקים לאמץ את הגישה הסטנדרטית שבהוראה.) הנדבך השני מחייב הקצאת הון משלימה לנוכח פרופיל הסיכונים של הבנק. הנדבך השלישי קובע סטנדרטים לדיווח וגילוי לציבור. 1