הפיקוח על הבנקים פרסם היום את הסקירה השנתית על המערכת הבנקאית לשנת 2007

9.07.2008
 
הפיקוח על הבנקים פרסם היום את הסקירה השנתית על המערכת הבנקאית לשנת 2007
 
המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, הציג היום את עיקרי הסקירה השנתית על המערכת הבנקאית לשנת 2007 וסקר את פעילות הפיקוח על הבנקים לשמירת יציבות המערכת הבנקאית על רקע משבר ה- Sub Prime.
מערכת הבנקאות הישראלית שמרה בשנת 2007 על יציבותה ורווחיותה וזאת על אף הזעזועים שפקדו את השווקים הפיננסיים הגלובליים והמקומיים בסוף שנת 2007:
התשואה להון של 5 הקבוצות הגדולות ירדה בשנת 2007 ל 15.6% לעומת 17.3% אשתקד. עיקר הירידה מקורו ברווחי ההון הגבוהים שנזקפו לזכות הבנקים בשנה הקודמת בגין יישום "רפורמת בכר". התשואה להון מפעולות רגילות גדלה בשנת 2007 ל- 12.3% לעומת 9.5% בשנת 2006.  
יחס ההון לרכיבי סיכון ב- 5 הקבוצות הגדולות הגיע בסוף שנת 2007 לכ- 11%, רמתו הגבוהה ביותר בעשור האחרון.  
בשנת 2007 נמשך תהליך הקטנת התיווך הבנקאי הקלאסי. חלקם של הבנקים בסך כל האשראי ותחליפיו ירד, בעיקר בגלל הנפקת אג"ח על ידי פירמות עסקיות בבורסה. במקביל ירד משקלם של פיקדונות הציבור בבנקים ביחס לשאר הרכיבים בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור.  
הפעולות הפיקוחיות העיקריות אותן נקט הפיקוח על הבנקים במטרה לשמור על יציבות המערכת הבנקאית:
הכוונת המערכת הבנקאית לאימוץ מתווה הלימות הון עולה שיוביל אותם עד סוף שנת 2009 ליחס הון של 12% לפחות. הלימות הון כזאת, המקובלת במדינות המפותחות בעולם, תחזק את יכולתם לעמוד בפני התממשות סיכונים בלתי צפויים. המערכת הבנקאית קיבלה על עצמה עמידה ביעד הון זה.  
התקדמות לקראת אימוץ הנחיות באזל 2 בישראל על פי לוחות הזמנים עד סוף שנת 2009. במסגרת פרוייקט באזל 2 פרסם הפיקוח על הבנקים למעלה מ- 20 טיוטות, טיוטות חוזרות וניירות עמדה להתייעצות עם התאגידים הבנקאיים. הפיקוח על הבנקים מלווה כל תאגיד בנקאי באופן פרטני ובוחן את התקדמות היישום בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית.  
על רקע התפתחות משבר ה- Sub Prime הורה הפיקוח על הבנקים לדירקטוריון לקיים דיונים על החשיפות לשווקים הפיננסיים, לבחון מחדש את יעדי הבנק, להתאים את מדיניות ניהול הסיכונים ולחזק את הממשל התאגידי. בנוסף קבע הפיקוח על הבנקים דרישות גילוי מפורטות בדבר החשיפות למשבר ובגין החזקה במכשירים פיננסיים מגובי נכסים.  
המפקח על הבנקים הדגיש שקיומה של מערכת בנקאית יציבה וחזקה הכרחית לשמירה על יציבות המשק הישראלי כולו. חשיפות המערכת הבנקאית למשבר העולמי אינן מסכנות את יציבות המערכת הבנקאית ולכן גם ההשפעה על המערכת הפיננסית כולה עשויה להיות מתונה. יחד עם זאת הגידול בסיכונים להם חשופה המערכת הפיננסית ומורכבותם עלול להשפיע על המשק כולו ומחייב היערכות נוספת. לקחי המשבר על רקע הירידה בתיווך הבנקאי הקלאסי והחמרת דרישות הרגולציה מהמערכת הבנקאית ביחס למערכת הפיננסית החוץ-בנקאית, מעניקים משנה תוקף לחשיבות השמירה על מערכת בנקאית יציבה וחזקה לצורך קיומו של משק פיננסי העמיד בפני זעזועים.
 
 
למצגת - לחץ כאן