ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2008 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של-4%.

28.07.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2008 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של-4%.
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש אוגוסט 2008 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על רמה של %4 זאת כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה שבין 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש יוני עלה בשיעור מתון יחסית של 0.1%, נמוך מהתחזיות המוקדמות לגביו. שיעור זה תואם את התוואי העונתי העקבי עם יעד האינפלציה. סעיפי הדיור, המזון והפירות וירקות תרמו להפתעה כלפי מטה במדד. מתחילת השנה עלה המדד ב-2.3%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-4.8% והמדד ללא אנרגיה, מזון ופירות וירקות עלה ב- 1.9%.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: החזאים המקומיים צופים, בממוצע, כי ב-12 החודשים הקרובים יעלו המחירים ב-3.2%, מעל הגבול העליון של היעד. לפי התחזיות של בנק ישראל, צפויה האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים לרדת מרמתה היום, 4.8%, לשוב ולעלות לקראת סוף השנה ולחזור לתוך היעד לקראת אמצע שנת 2009. החזאים המקומיים מעריכים כי בממוצע, ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט תיוותר ללא שינוי ובתוך שנה תועלה בממוצע בכ-0.4 נקודות אחוז. הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים כפי שנמדדות בשוק ההון עלו עד לאמצע יולי לרמה של כ-3.5%. אולם, לאחר פרסום מדד יוני, ירדו הצפיות הנגזרות משוק ההון בחדות לרמה של כ-2.8% והתמתנו הצפיות להעלאת ריבית על ידי בנק ישראל. כעת הצפיות הנגזרות משוק ההון הן להעלאה של כ-0.5 נקודת אחוז בטווח של שנה. המודלים האקונומטריים של בנק ישראל מצביעים על כך שנדרשת העלאת ריבית על מנת להחזיר את האינפלציה ליעד ב-12 החודשים הקרובים.
הפעילות הריאלית: מספר נתונים שהתפרסמו לאחרונה, תומכים בהערכה כי קצב הצמיחה בכלכלה הואט. מסקר החברות עולה כי צפוי המשך ההתמתנות בצמיחת המשק. המדד המשולב למצב המשק ירד בחודש יוני ב-0.3% והמדד המעודכן לחודש מאי ירד ב-0.1%. שתי ירידות רצופות אלה מעידות על האטה בקצב הצמיחה. מנגד, נתוני סחר החוץ והמכירות של רשתות השיווק מצביעים על המשך ההתרחבות. הייצוא והייבוא, כפי שהם נמדדים בדולרים, עלו ברביע השני של השנה לעומת הרביע הראשון, בשיעור שינוי שנתי של 17.6%, 9.6% בהתאמה. בחודש יוני נרשמה עליה בשיעור של 4.4% במכירות של רשתות השיווק אחרי ירידות בחודשיים הקודמים.
שוק העבודה והשכר: נתוני הלמ"ס מלמדים על המשך מגמת הירידה בשיעור האבטלה לרמה של 6.1% בחודש מאי לעומת 6.2% בחודשים מרץ-אפריל. השכר הנומינלי הממוצע עלה בחודשים פברואר-אפריל ב-4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
המדיניות התקציבית: במחצית הראשונה של 2008 הסתכם העודף הכולל בפעילות הממשלה ללא אשראי ב-2.7 מיליארד ש"ח ביחס לתוואי העונתי. ההערכה היא כי שנת 2008 צפויה להסתיים עם ביצוע מלא של התקציב תוך עמידה בתקרת הגרעון של 1.6%.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטארי האחרון (22/6) ועד ה-27/7 נחלש השקל מול הדולר ומול האירו ב-3.9% וב- 5.1% בהתאמה. היחלשות השקל לעומת הדולר היתה בניגוד למגמה בשוקי המטבעות העיקריים והחלה לאחר הודעתו של בנק ישראל על הגדלת קצב רכישות המט"ח היומיות מ-25 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר ליום. מדד המחירים לצרכן שהתפרסם ב-15/7 היה נמוך מהצפיות ותרם אף הוא להחלשות השקל. תנודתיות שער החליפין של השקל מול הדולר נותרה גבוהה.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון (22/6) ועד ה-27/7, ובניגוד למגמה בחודש שעבר, ירד מדד ת"א 100 ב-7.6%, בדומה לירידות במרבית מדדי המניות המובילים בעולם. התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים ירדו ב-0.1 נקודות אחוז לרמה של 5.9%. התשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, פחתו ב-0.1 נקודות אחוז. המרווח בין אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים של ממשלת ישראל לאלו של ממשלת ארה"ב נותר ללא שינוי ברמה של 1.9 נקודות אחוז. בדומה למשקים המתעוררים, פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, המשיכה לעלות גם החודש מרמה של 0.63% ערב ההחלטה הקודמת לרמה של 0.87%.
המשק העולמי: הנתונים הכלכליים האחרונים שהתפרסמו מצביעים על האטה בצמיחה הגלובלית. ההערכות הן שהצמיחה במחצית השניה של השנה צפויה להאט בארה"ב, באירופה, באנגליה וביפן. הצמיחה במשקים המתפתחים עדיין גבוהה אך ניכרת האטה בקצב הצמיחה גם במדינות אלה. במקביל, ההאצה באינפלציה בעולם נמשכת על רקע המחירים הגבוהים של הסחורות והנפט. עם זאת, החודש נרשמה ירידה ניכרת במחירי הסחורות והנפט בעיקר. המשבר בשווקים הפיננסיים החמיר בשבועות האחרונים בעקבות התגברות החששות בנוגע למצבן הפיננסי של Freddie Mac ו- Fannie Mae בארה"ב. החשש מפני אינפלציה הוביל בנקים מרכזיים רבים בעולם לעבור למדיניות מוניטרית מרסנת. ואולם, ב-Fed, ב-ECB ובבנק המרכזי של אנגליה ירדה ההסתברות לעליה בריבית של הבנקים הללו בחודשים הבאים. זאת על רקע ההאטה הצפויה בצמיחה במשקים אלה וההתפתחויות בשווקים הפיננסיים בעיקר בארה"ב..
הגורמים העיקריים להחלטה
הגורמים הרלוונטיים להחלטה התייחסו לאינפלציה ולצמיחה, ובשני גורמים אלה נראית תמונה מעורבת.
האינפלציה:  
מצד אחד: ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.8%; הצפיות לאינפלציה של החזאים ואלו הנמדדות בשוק ההון ל-12 החודשים הבאים, נמצאות סביב 3%, הגבול העליון של היעד. ×
מצד שני: המדד ללא אנרגיה, מזון ופירות וירקות עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-1.9%, סמוך למרכז יעד האינפלציה; ההפתעה כלפי מטה במדד המחירים לצרכן לחודש יוני, הביאה לירידה ניכרת בצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים כפי שנמדדות בשוק ההון; לאחרונה נרשמה ירידה במחירי הסחורות והאנרגיה שתפעל למיתון הלחצים האינפלציוניים בישראל. ההערכות הן שמגמת העליה שאפיינה את מחירי הסחורות קודם לכן, נעצרה וקיימת אפשרות שמגמה זו אף התהפכה. ×
הצמיחה:  
מצד אחד: התוצר נמצא בסביבת התוצר הפוטנציאלי; נתוני הייצוא והייבוא לחודש יוני מצביעים על המשך ההתרחבות ואולם, התחזקות השקל ביחס לדולר מתחילת השנה, מהווה גורם ממתן לייצוא ולכן לפעילות הכלכלית; נתוני המכירות של רשתות השיווק לחודש יוני מצביעים על המשך ההתרחבות. ×
מצד שני: סקר החברות שמפרסם בנק ישראל והמדד המשולב לחודשים מאי-יוני מצביעים על האטה בקצב ההתרחבות. ×
בהינתן הגורמים הללו , החליט בנק ישראל להעלות את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 4% כדי לתמוך בהחזרת האינפלציה והצפיות לה לסביבת מרכז היעד. חזרת האינפלציה והצפיות לה לתוך היעד הינה תנאי הכרחי לתמוך בצמיחה בת קיימא.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם, ולפעול על מנת להשיג יציבות מחירים. בכפוף לכך, ימשיך הבנק לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.