מבדיקה ראשונית של הפיקוח על הבנקים:השירותים הבנקאיים לא התייקרו ואף הוזלו

17.08.2008
 
מבדיקה ראשונית של הפיקוח על הבנקים:
השירותים הבנקאיים לא התייקרו ואף הוזלו
 
מבדיקה שערך הפיקוח על הבנקים עולה כי מחירי השירותים הבנקאיים הבסיסיים, בהם עלות ניהול חשבון עובר ושב, הוזלו בעקבות הרפורמה בעמלות הבנקים, אשר נכנסה לתוקפה בתחילת חודש יולי האחרון.
החישוב שערך הפיקוח על הבנקים מתבסס על נתוני תעריפוני העמלות של הבנקים ועל הגביה בפועל מהלקוחות. החישוב מתבסס על השינוי שחל בעמלות הבנקים בעקבות הרפורמה בעמלות, וכחלק מכך גם על עמלות שבוטלו או הוזלו, כגון עמלת הקצאת אשראי ועמלת עריכת מסמכים, אשר עלותן השנתית ללקוח הסתכמה בעשרות שקלים. כמו כן, הפיקוח על הבנקים ביצע חישוב שלקח בחשבון את שיטות הגביה שהיו נהוגות בעבר, כמו מסלולי העמלות למיניהם, אשר ביטולן הוביל להוזלת העמלות. עם זאת, בפיקוח על הבנקים מדגישים כי יתכן ושיעור ההוזלה בפועל אף יגדל, שכן ידוע שהבנקים נתנו הנחות והוזלות מעבר לתעריפונים במהלך חודש יולי.
בפיקוח על הבנקים מוסרים גם, כי בכל מקרה ההשפעה של מחירי השירותים הבנקאיים על מדד המחירים לצרכן מזערית ביותר ותרומתם היא 0.05% בלבד.