שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2012

 

התפתחות שער החליפין  היחלשות של השקל מול הדולר, לעומת היחלשותו של הדולר בעולם.
במהלך חודש יולי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של  1.9%, והתחזק מול האירו בכ- 0.5%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 1.5%.
בחודש יולי הדולר התחזק בכ- 2.5% מול האירו, בכ- 2.4% מול הפרנק השוויצרי, אך נחלש מול רוב המטבעות, ובכלל זה בכ- 1.8% מול היין היפני, בכ- 3.2% מול הדולר האוסטרלי ובכ- 0.2% מול הפאונד הבריטי.
מגמת הפיחות בשקל  מול הדולר, שהחלה באוגוסט אשתקד, הסתכמה ב-12 החודשים האחרונים בכ-17%, בדומה למגמת התחזקות  הדולר בעולם -  מדד שער החליפין המשוקלל של שווקים מפותחים ומתעוררים, השלים פיחות מצטבר מול הדולר של כ- 12% ו- 17% בהתאמה.  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל (השער הנומינלי אפקטיבי)  נחלש השקל , בתקופה זו, בכ-8% אחוזים בלבד.
 
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל  ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  עלתה בחודש יולי ועמדה על  9.2%, בהשוואה ל-6.8% בחודש יוני.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש יולי לרמה של כ- 9.2%, בהשוואה ל-כ- 8.8% בחודש יוני. זאת לעומת ירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש יולי ברמה ממוצעת של 11.7%  ו- 9.5% בהתאמה, בהשוואה ל 13.8% ו- 11.3% בהתאמה בחודש יוני.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לעלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-123 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-115 מיליארד בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע עלה  בכ- 2% בחודש יולי  ועמד על כ- 5.6 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ-44 מיליארד דולר בהשוואה לכ-37 מיליארד דולר ביוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביולי בכ-15% בהשוואה לחודש יוני ועמד על 2 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי ב- 17 מיליארד דולר לעומת כ-10 מיליארד ביוני, הממוצע היומי בחודש יולי  עמד על כ- 756 מיליון דולר, עלייה בכ- 63% בהשוואה לחודש יוני.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יולי בכ-62 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-69 מיליארד דולר ביוני. בהמשך למגמה בחודשים האחרונים, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף המשיך לרדת ועמד על כ- 2.8 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 3.3 ביוני, 3.5 במאי  ו- 3.9 מיליארד באפריל.

 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש יולי, ועמד  על כ- 46.2%,  בהשוואה לכ-44.3% ביוני וכ- 39.1% במאי, מקור העלייה הינו הגידול היחסי באופציות ובעסקות ההמרה.
 
  
לוחות ותרשימים
שוק מטח11.png
שוק מטח12.png

שוק מטח13.png


 


שוק מטח14.png
sh5foreign.gif
 
 
 
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקות המרה   (1)
עסקות החלף        (סוופ)1      (2)
נפח עסקות  באופציות2    (3)
נפח המסחר הכולל     (3)+(2)+(1)
יולי -12
 
(נתון ארעי)
סה"כ
44,267
62,018
16,625
122,910
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
2,012
2,819
756
5,587
תושבי חוץ
18,644
28,590
9,559
56,793
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
17,672
27,651
9,119
54,442
תושבי ישראל
25,623
33,428
7,066
66,117
מזה : סקטור ראלי
7,289
2,367
2,357
12,013
        סקטור פיננסי
5,343
15,395
1,183
21,921
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,543
4,039
725
7,307
        יחידים+קרנות נאמנות
788
333
443
1,564
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
3,093
62
120
3,275
        בנקים מקומיים4
6,567
11,232
2,238
20,037
 
 
 
 
 
 
יוני -12
סה"כ
36,647
68,953
9,756
115,356
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
1,745
3,283
465
5,493
תושבי חוץ
13,861
32,246
5,038
51,145
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
13,217
31,384
4,940
49,541
תושבי ישראל
22,786
36,707
4,718
64,211
מזה : סקטור ראלי
5,822
2,278
2,134
10,234
        סקטור פיננסי
4,779
21,686
625
27,090
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,921
3,362
21
6,304
        יחידים+קרנות נאמנות
558
505
437
1,500
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
2,827
27
66
2,920
        בנקים מקומיים4
5,879
8,849
1,435
16,163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
 
להרחבה  לחצו כאן
 
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.