יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2008

01/09/2008
1.9.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2008 ב- 33,650 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,138 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש אוגוסט 2008 נובע מהגורמים הבאים:
מחד,היתרות גדלו כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר – במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ בשנתיים הקרובות, סכום של 1,900 מיליוני דולרים.
ומאידך, היתרות קטנו כתוצאה משיערוך יתרות מטבע חוץ בסכום של כ-374 מליוני דולרים, קיטון בפיקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ כנגד יתרות מטבע חוץ בסכום של כ- 118 מיליוני דולרים, והעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 270 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 ספטמבר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,650 אוגוסט