החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק דיסקונט בע"מ

03.11.2008
 
החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק דיסקונט בע"מ
 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור הטילה על בנק דיסקונט עיצום כספי בסך 3.7 מיליון ש"ח.
ביום 30.10.2008 החליטה ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצום כספי בסך 3.7 מיליוני ש"ח על בנק דיסקונט בע"מ (להלן – הבנק), בגין הפרות של הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק). לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
עיקרי ההפרות והליקויים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, בתקופה שבין סוף שנת 2005 לבין אמצע שנת 2006, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן – הצו). הבנק נמצא מפר, בין היתר, הוראות שעניינן אי רישום או רישום חלקי של פרטי זיהוי נהנים ובעלי שליטה, וכן באי דיווח או בדיווח באיחור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. יחד עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה שהבנק פעל במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת.
הוועדה מוצאת לנכון לציין את הנושאים הבאים:
נושא איסור הלבנת הון ומימון טרור הינו חלק בלתי נפרד ממערך ניהול הסיכונים הכולל של התאגיד הבנקאי, ועליו להקצות משאבים מספיקים, ביחס לגודלו, היקף ומורכבות פעילותו, על מנת לאפשר לאחראי לאיסור הלבנת הון לפעול לקיום כלל החובות המוטלות על התאגיד הבנקאי.  
העברת פונקצית תפעול למיקור חוץ אינה פוטרת את התאגיד הבנקאי מהחובה לשמר פונקצית פיקוח נאותות, ואינה פוטרת את הנהלת התאגיד הבנקאי מאחריות להבנת הסיכונים של התאגיד ולניהולם.  
היענות התאגיד הבנקאי למלא אחר רצון לקוחותיו, גם אם זו נתמכת בייעוץ מקצועי, שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, מצביעה על כשל בהפנמת נושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ועל תרבות ציות לקויה.  
תאגיד בנקאי נדרש לבחון את סבירות ההצהרות על בעלי שליטה בתאגידים, ובכלל זה בעמותות.  
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים, על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. בראש הוועדה יושב המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, וחבר בוועדה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד יהודה שפר.