יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2008

03/11/2008
3.10.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2008 ב- 35,191 מיליוני דולרים, קיטון בסך 957 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש אוקטובר 2008 נובע מהגורמים הבאים:
מחד, היתרות גדלו כתוצאה מתרומת בנק ישראל בסך 1,250 מליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ.
ומאידך, היתרות קטנו כתוצאה מקיטון בפקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ כנגד מטבע חוץ בסכום של כ- 1,066 מליוני דולרים, משיערוך יתרות מטבע חוץ בסכום של כ- 868 מליוני דולרים ומהעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 273 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 אוקטובר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,191 אוקטובר