שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2008

04/11/2008
4.11.2008                                                                                                                                                       
 
שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2008
 
הבהרה
מצורפת הודעה לעיתונות על שוק מטבע החוץ במתכונת חדשה. ההודעה תפורסם מדי חודש בתחילתו ותכלול בנוסף למידע בהודעה הקודמת, גם נתוני השוואה בינלאומיים לשערי החליפין ולסטיות התקן וכן נפחי מסחר בעסקות אופציה מעבר לדלפק (OTC). לצורך נוחות והסתגלות, הנתונים שהתפרסמו במתכונת הקודמת ימשיכו להיות מצורפים בחודשים הקרובים
 
עיקרים
במהלך חודש אוקטובר פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-10.6% ויוסף מול האירו בשיעור של 3.5%. מתחילת השנה יוסף השקל מול הדולר בשיעור מצטבר של 1.6% ובשיעור מצטבר של 14.7% מול האירו. המטבעות העיקריים בעולם נחלשו במהלך חודש אוקטובר מול הדולר בכ- 8% בממוצע.
במהלך חודש אוקטובר פוחת השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של
ישראל) בשיעור של 4.3%
ומתחילת השנה יוסף בשיעור מצטבר של 7.9%.
נפח המסחר במטבע חוץ בחודש אוקטובר[1] היה נמוך מנתוני חודש ספטמבר והסתכם בכ-40 מיליארד דולר בעסקות המרה, בכ-27
מיליארד דולר בעסקות החלף (סוופ) ובכ-9 מיליארד דולר בעסקות אופציה מעבר לדלפק (OTC).
חלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר ירד
מכ-51% בחודש ספטמבר לכ-44% באוקטובר, ובמיוחד בולטת הירידה בעסקות ההחלף של המוסדות הפיננסיים הזרים (כ-18 מיליארד דולר
באוקטובר בהשוואה לכ-32 מיליארד דולר בספטמבר).
סטיית התקן של השינוי בשע"ח עלתה בחודש אוקטובר לרמה של 20.5% בהשוואה ל-13% בחודש ספטמבר. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על מט"ח שמעבר לדלפק (OTC), עלתה בחודש אוקטובר לרמה ממוצעת של 17.2%, בהשוואה ל-12.5% בספטמבר. עלייתה של סטיית התקן הגלומה באה לידי ביטוי בכל טווחי הזמן, ובמיוחד באופציות הקצרות (עד 30 יום). עליית סטיית התקן הגלומה תואמת את המגמה העולמית; בשווקים המתעוררים עלתה הרמה הממוצעת בחודש אוקטובר ל-25.9% בהשוואה ל-13.5% בספטמבר ובשווקים המפותחים ל 19.1% בהשוואה ל- 12.6% בחודש ספטמבר.
 
יצוין בהקשר זה כי נפח המסחר בחודש אוקטובר הושפע ממספר ימי מסחר קטן מהרגיל וככל הנראה גם בשעות מסחר קצרות בימי החגים. 1)
 
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
3.901 3.453 3.783 יומי - סוף חודש אוקטובר 2008
    10.58% שעור השינוי מתחילת החודש
    -1.64% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.687 ממוצע חודשי –אוקטובר 2008
    3.99% שעור השינוי מחודש קודם
    -5.56% שעור השינוי מתחילת השנה
    -8.14% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים (לעומת ממוצע ספטמבר 2007)
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים ** מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
ספטמבר 2008 (מעודכן)
14,775 29,314 47,215 סך הכל
4,828 6,840 31,519 מזה: עסקות החלף
704 1,396 2,248 ממוצע יומי
230 326 1,501 מזה: עסקות החלף
אוקטובר 2008 (ארעי)
11,504 26,164 30,118 סך הכל
3,341 5,754 18,183 מזה: עסקות החלף
639 1,454 1,673 ממוצע יומי
186 320 1,010 מזה: עסקות החלף
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
76,449 8,663 27,279 40,507 סה"כ אוקטובר - 08 (נתון ארעי)
4,247 481 1,516 2,250 סה"כ (ממוצע יומי לפי 18 ימי מסחר)
33,975 3,589 18,262 12,124 תושבי חוץ
33,475 3,357 18,183 11,935 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
42,474 5,074 9,016 28,384 תושבי ישראל
22,492 3,801 4,501 14,190 מזה : מגזר עסקי
1,085 18 115 952 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,638 257 120 1,261 יחידים + קרנות נאמנות
4,853 96 939 3,818 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
12,406 902 3,341 8,163 בנקים מקומיים
 
103,068 11,762 43,188 48,118 סה"כ ספטמבר-08
4,908 560 2,057 2,291 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
52,439 4,587 31,564 16,288 תושבי חוץ
51,762 4,547 31,519 15,696 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
50,626 7,174 11,623 31,829 תושבי ישראל
26,359 4,236 5,883 16,240 מזה : מגזר עסקי
1,665 88 499 1,078 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,915 315 80 1,520 יחידים + קרנות נאמנות
3,577 200 333 3,044 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
17,110 2,335 4,828 9,947 בנקים מקומיים
 
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3