ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2008 תרד ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 2.5%.

24.11.2008
 
ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2008 תרד ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 2.5%.
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש דצמבר 2008 תרד ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 2.5%.
   
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב-0.1% - שיעור נמוך במעט מתחזיות החזאים שצפו עליה של 0.2%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-5.5%. המדד בניכוי מזון, אנרגיה ופירות וירקות עלה ב-12 החודשים האחרונים ב- 3.5% ובחודש אוקטובר עלה ב-0.2%.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: מגמת הירידה בציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים משוק ההון ושל החזאים, שהחלה במחצית השנייה של ספטמבר, נמשכה – ואלה עומדות, בממוצע, בנובמבר על 0.2% (אם כי נראה כי הדבר נובע, בין היתר, מגורמים טכניים) ועל 1.1% בהתאמה. שוק ההון והחזאים צופים, בממוצע, הפחתת הריבית לחודש דצמבר בכ-0.25 נקודות אחוז.
הפעילות הריאלית: התמונה העולה מהנתונים החודשיים, ובייחוד של חודשים ספטמבר-אוקטובר, היא של האטה משמעותית בצמיחה הכלכלית. לפי נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השלישי, במונחים שנתיים, צמח התוצר המקומי ב-2.3% וההשקעה בענפי המשק ירדה ב-16.5%. המדד המשולב למצב המשק ירד באוקטובר ב-0.4% ובמקביל, תוקנו כלפי מטה המדדים של שלושת החודשים הקודמים. מדד הייצור התעשייתי שמשתקף במדד המשולב ומדד הייצוא התעשייתי, ירדו בחודש אוקטובר ב-5.7% ו-5.2%, בהתאמה. הירידה בתקבולי המסים מצביעה על התמתנות משמעותית של הפעילות המקומית ושל היבוא, בעיקר של בני-קיימא. בנק ישראל עדכן כלפי מטה את התחזית שלו לצמיחה בשנים 2008 ו-2009 ל-4.3% ו-1.5%, בהתאמה.
שוק העבודה והשכר: נתוני הביטוח הלאומי עד חודש אוגוסט מצביעים על קיפאון בתעסוקה ברביע השלישי לעומת השיפור שנרשם ברביעים הקודמים, ועל ירידה בשכר הנומינאלי והריאלי בשיעור של כ-2% ו-5%, בהתאמה. לפי סקר המעסיקים של התמ"ת, ישנה ירידה במספר המשרות הפנויות ובציפיות לגידול בכוח האדם ברביע הבא, אך לא נראה שיש שינוי עד כה בקצב פליטות עובדים.
המדיניות התקציבית: בחודשים אוגוסט-אוקטובר נרשמה ירידה משמעותית בקצב ההוצאות של הממשלה, ונוצרה סטייה מצטברת של 3.5 מיליארד ש"ח מקצב ההוצאה העקבי עם התוואי העונתי התואם את תקציב הממשלה. הכנסות הממשלה ממיסים נמוכות עד כה בכ-3.5 מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי החזוי. ההכנסות שלא ממיסים גבוהות מהתחזית בסכום דומה כך שסך הכנסות הממשלה תואם את התוואי העונתי ולכן גביית המיסים עד סוף השנה תהיה כמו התחזית. על סמך ההתפתחויות עד כה, ובהנחה שהתקציב יבוצע במלואו, הגירעון המקומי ללא אשראי, צפוי להסתכם השנה בתקרת יעד הגירעון – 1.6% תוצר.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-26/10 ועד ה-23/11 נחלש השקל מול הדולר, מול האירו ומול מדד שער החליפין האפקטיבי המשוקלל לפי היקפי הסחר ב-3.7%, 3.8% ו-2.6% בהתאמה. במהלך תקופה זו, המשיך הדולר להתחזק מול מרבית המטבעות העיקריים בשיעורים של עד 6%, כך שבסך הכל התנהגות שער החליפין של הדולר היתה דומה לזו של מרבית המטבעות העיקריים.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-26/10 ועד ה-23/11 רשמו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ירידות של 23% ו-24%, בהתאמה. ירידות נרשמו גם במדדים בשוקי המניות בעולם. בתקופה זאת, התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים עלו ב-0.41 נקודות אחוז לרמה של 6.40%. התשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, המשיכו לרדת והחודש ירדו ב-0.49 נקודות אחוז לרמה של 3.2%. המרווח בין התשואה על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים של ממשלת ישראל לאלו של ממשלת ארה"ב התרחב והגיע לרמה של 3.2 נקודות אחוז. במהלך התקופה המשיכה מגמת הירידה במחירי האג"ח הקונצרניות. במדד התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נרשמו ירידות של 9% ו-18% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שנמדדת על ידי מרווחי ה-CDS עלתה בשבוע שלאחר הדיון המוניטרי שהתקיים ב-26/10, באופן משמעותי מרמה של 2.20% לרמה של 2.51% אך חזרה וירדה עד ה-21/11 לרמה של 2%. גם ביתר המשקים המתעוררים רשמו מרווחי ה-CDS עליות לרמות שיא.
המשק העולמי: המשבר במערכת הפיננסית הגלובלית נמשך. השווקים הפיננסיים נותרו תחת לחץ כבד ואי הוודאות נותרה עדיין גבוהה. הידוק תנאי האשראי, במיוחד לצרכנים נמשך על אף הורדות הריבית המשמעותיות שביצעו בנקים המרכזיים. הפעילות הכלכלית: בחודשים האחרונים הכלכלה העולמית נכנסה לתקופה של האטה משמעותית עד כדי מיתון. בעקבות זאת נרשם עדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה השונות ובכלל זה עודכנו תחזיותיהם של קרן המטבע הבינלאומית, ה-OECD, הבנק העולמי ובתי השקעות שונים. קרן המטבע הבינלאומית עדכנה החודש, שוב, כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והיא צופה כעת צמיחה עולמית של 2.2% בשנת 2009. האינפלציה: קרן המטבע הבינלאומית צופה כי האינפלציה העולמית תיוותר גבוהה בשנת 2008 אך תתמתן בשנת 2009. על רקע זה, בנקים מרכזיים רבים הוסיפו והורידו גם החודש את הריבית והם צפויים לשמור על מדיניות ריבית נמוכה.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להוריד את הריבית לחודש דצמבר ב-0.5 נקודות אחוז עקבית עם החזרת האינפלציה לתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ותורמת לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם ההשלכות של המשבר הפיננסי העולמי, ובפעילות הריאלית.
ההערכות לאינפלציה מצביעות על ירידתה לסביבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה כבר במחצית הראשונה של 2009. כך, הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים של החזאים ואלו הנמדדות משוק ההון ממשיכות לרדת ומתחילת החודש הן עומדות בממוצע על 1.1% ו-0.2% בהתאמה.  
על רקע ההידרדרות בפעילות הכלכלית העולמית והעליה במחיר האשראי לסקטור העסקי בישראל, הנתונים על הפעילות הריאלית בישראל מעידים שההאטה בהתרחבות הפעילות מעמיקה.  
אי הודאות בשווקים הפיננסיים העולמיים ובשווקים הפיננסיים בישראל גבוהה.  
לאור המשבר הפיננסי העולמי וההחרפה הנוספת בפעילות הכלכלית העולמית, ועל רקע הירידה שנרשמה בתחזיות לאינפלציה העולמית, צופים שוקי ההון כי הפחתות הריבית של בנקים מרכזיים בעולם תמשכנה.  
בבנק ישראל מציינים כי הפחתת הריבית הנוכחית נועדה לתרום להוזלת עלות האשראי במשק ולחזק את יכולתו להתמודד עם ההאטה הצפויה בפעילות הכלכלית וההשלכות של המשבר הפיננסי העולמי.
עוד מציינים בבנק ישראל כי בנסיבות הנוכחיות נראה כי, בשלב זה, החלשות השקל עד כה אינה מאיימת על השגת יעד האינפלציה ועל היציבות הפיננסית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם ויפעל ככל שידרש על מנת לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובעידוד התעסוקה והצמיחה, בכפוף להמשך הירידה באינפלציה והתכנסותה לתחום יעד יציבות המחירים.