יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2008

01/12/2008
1.12.2008
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2008
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 2008 ב- 36,829 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,664 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש נובמבר 2008 נובע מהגורמים הבאים:
מחד, היתרות גדלו כתוצאה מתרומת בנק ישראל בסך 1,800 מליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ ,ושיערוך יתרות מטבע חוץ בסכום של 165 מליוני דולרים.
ומאידך, היתרות קטנו כתוצאה מקיטון בפקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ כנגד מטבע חוץ בסכום של כ- 177 מליוני דולרים, ומהעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 124 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
29,055 דצמבר-06
2007
28,485 ינואר
30,801 פברואר
30,503 מרץ
29,864 אפריל
28,439 מאי
28,963 יוני
28,318 יולי
28,818 אוגוסט
29,121 אוקטובר
28,726 אוקטובר
28,360 נובמבר
28,460 דצמבר
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,829 נובמבר