שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2008

03/12/2008
3.12.2008                                                                                                                                                                           
 
שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2008*
 
עיקרים
במהלך חודש נובמבר פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.6% ומול האירו בשיעור של כ-4.5%. מתחילת השנה פוחת השקל מול הדולר
בשיעור מצטבר של כ-1.9% ויוסף מול האירו בשיעור מצטבר של כ-10.9%. המטבעות העיקריים בעולם נחלשו במהלך חודש נובמבר מול הדולר
בכ- 1.5% בממוצע.
במהלך חודש נובמבר פוחת השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של
ישראל) בשיעור של כ-3.1% ומתחילת השנה יוסף בשיעור מצטבר של כ-5.1%.
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי נפח המסחר במטבע חוץ בחודש נובמבר היה נמוך מאשר בחודש אוקטובר והסתכם בכ-37
מיליארד דולר בעסקות המרה, בכ-22 מיליארד דולר בעסקות החלף (סוופ) ובכ-8 מיליארד דולר בעסקות אופציה מעבר לדלפק (OTC).
עיקר הירידה בנפח המסחר מיוחסת לתושבי חוץ, אשר חלקם היחסי בסך נפח המסחר ירד מכ-44% בחודש אוקטובר לכ-39% בנובמבר (לאחר שעמד על
51% בחודש ספטמבר). במיוחד בולטת הירידה הנמשכת בהיקף עסקות ההחלף עם המוסדות הפיננסיים הזרים אשר עמדה בנובמבר על כ-14
מיליארד דולר בהשוואה לכ-18 מיליארד דולר באוקטובר ולכ-32 מיליארד דולר בספטמבר.
סטיית התקן של השינוי בשע"ח ירדה בחודש נובמבר לרמה של 16.1% בהשוואה ל-20.5% בחודש אוקטובר. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על מט"ח שמעבר לדלפק (OTC), עמדה בחודש נובמבר על רמה ממוצעת של 18%, בהשוואה ל-17.1% באוקטובר. בשווקים
המתעוררים המשיכה הרמה של סטיית התקן לעלות בחודש נובמבר לרמה ממוצעת של 29% בהשוואה ל-25.9% באוקטובר; גם בשווקים המפותחים
עלתה רמתה הממוצעת של סטיית התקן ל-21.8% בנובמבר בהשוואה ל- 19.1% בחודש אוקטובר.
 
הלוחות במתכונת של ההודעה הישנה מצורפים בסוף הודעה זו (שני הלוחות האחרונים). *
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
67,168 7,870 21,888 37,410 סה"כ נובמבר 08 (נתון ארעי)
3,358 394 1,094 1,871​ סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
25,983 2,459 13,839 9,685 תושבי חוץ
25,380 2,425 13,545 9,410 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
41,185 5,411 8,049 27,725 תושבי ישראל
21,290 3,459 5,079 12,752 מזה : מגזר עסקי
1303 105 280 918 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1251 234 63 954 יחידים + קרנות נאמנות
5637 252 321 5,064 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
11,704 1,361 2,306 8,037 בנקים מקומיים
77,301 8,727 27,613 40,961 סה"כ אוקטובר-08
4,295 485 1,534 2,276 סה"כ (ממוצע יומי לפי 18 ימי מסחר)
34,316 3,619 18,524 12,173 תושבי חוץ
33,809 3,387 18,445 11,977 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
42,985 5,108 9,089 28,788 תושבי ישראל
22,726 3,829 4,503 14,394 מזה : מגזר עסקי
1101 18 115 968 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1646 258 120 1,268 יחידים + קרנות נאמנות
4916 96 952 3,868 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
12,596 907 3,399 8,290 בנקים מקומיים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים ** מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוקטובר 2008 (מעודכן)
11,689 26,464 30,422 סך הכל
3,399 5,769 18,445 מזה: עסקות החלף
649 1,470 1,690 ממוצע יומי
189 321 1,025 מזה: עסקות החלף
נובמבר 2008 (ארעי)
10,343 26,000 22,955 סך הכל
2,306 6,037 13,545 מזה: עסקות החלף
517 1,300 1,148 ממוצע יומי
115 302 677 מזה: עסקות החלף
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
דולר
4.031 3.719 3.920 יומי - סוף חודש נובמבר 2008
    3.62% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.92% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.89 ממוצע חודשי –נובמבר 2008
    5.51% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.35% שעור השינוי מתחילת השנה
    -0.59% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים (לעומת ממוצע ספטמבר 2007)
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3