פרסום נתוני הרביע הראשון ליישום הרפורמה בעמלות

30.12.2008
 
פרסום נתוני הרביע הראשון ליישום הרפורמה בעמלות
 
להודעה בפורמט PDF - לחץ כאן
 
בעקבות הרפורמה בעמלות, פחתה ההוצאה הממוצעת עבור סל השירותים הנפוצים לכ-70% ממשקי הבית; עבור למעלה מ-15% ממשקי בית נוספים כמעט שלא חל בה שינוי.  
לאחר הרפורמה, כ-80% ממשקי הבית משלמים בממוצע כ-₪15.3 לחודש עבור שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי).  
הרפורמה הגבירה את השקיפות ואת יכולת ההשוואה של הלקוחות, ובעקבות זאת חלה עליה בהנחות הניתנות בעמלות למשקי הבית. כבר ברביע הראשון שיעור ההנחה הממוצע עלה ל-24% לעומת כ-18% לפני הרפורמה.  
הרפורמה הוזילה את השירותים הבנקאיים הניתנים על ידי פקיד לאוכלוסיות החלשות ובכך הגבירה את נגישותן של אוכלוסיות אלו לשירותים בנקאיים; בעקבות הרפורמה, 80% ויותר ממשקי הבית מקרב האוכלוסיות החלשות, משלמים בין 11 ל-₪13 לחודש עבור שירותי עו"ש (כולל 4 פעולות פקיד), לעומת כ-18-₪25 לפניה.  
הירידה בהוצאה הממוצעת של משקי הבית על עמלות, כתוצאה מהרפורמה, משתקפת בירידה בהכנסות מעמלות של שני הבנקים הגדולים.  
לאחר הרפורמה בעמלות, בנק הפועלים ובנק לאומי הם הבנקים הזולים ביותר, ולעומתם - הבנק הבינלאומי הוא הבנק היקר ביותר למשקי בית.  
הפיקוח על הבנקים פועל כדי לאפשר לבנקים להציע ללקוחות מסלולי עמלות, תוך שמירה על שקיפות והוגנות.  
הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב אחר הרפורמה גם בתחום כרטיסי האשראי, ויפרסם הודעה לציבור גם בנושא זה.  
הפיקוח על הבנקים מפרסם ממצאים בהתבסס על נתוני הגבייה בפועל של עמלות ממשקי בית ע"י חמשת הבנקים הגדולים ברביע השלישי של 2008, שהוא הרביע הראשון ליישום הרפורמה בעמלות[1].
יצוין כי הוזלת הפעולות המתבצעות בתיבות השירות, והוזלת שירותים ע"י פקיד עבור האוכלוסיות החלשות, אשר נכנסו לתוקף בספטמבר 2008 במסגרת ההתאמות שערך הפיקוח על הבנקים לאחר שהרפורמה יצאה לדרך, לא נכללו בנתוני הרביע השלישי של 2008, והפחתת ההוצאה למשקי בית הנובעת מהן תבוא לידי ביטוי בנתוני הרביע האחרון של השנה.
בעקבות הרפורמה בעמלות, פחתה ההוצאה החודשית הממוצעת של משקי הבית על סלי השירותים הנפוצים 1.
1.1 סל שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי) והלוואות צרכניות:
ההוצאה הממוצעת עבור סל שירותי עו"ש (כולל מסגרות אשראי) והלוואות צרכניות – שהם השירותים הנפוצים והבסיסיים ביותר בקרב משקי הבית ובהם התמקדה הרפורמה בעמלות – פחתה ב-22% בחמשת הבנקים הגדולים.
א. כ-70% מלקוחות הבנקים – לקוחות שני הבנקים הגדולים – הם הנהנים העיקריים של ההפחתה שחלה, בעקבות הרפורמה, בסל שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי) והלוואות צרכניות:
בבנק הפועלים חלה הפחתה של 39% בממוצע בסל זה, ומחירו הממוצע ירד מ-26.3 ל-₪16 לחודש;  
בבנק לאומי חלה הפחתה של 25% בממוצע בסל זה ומחירו ירד מ-23.8 ל-₪17.8 לחודש.  
ב.בבנק דיסקונט ובבנק המזרחי נותרה ההוצאה על סל השירותים האמור כמעט ללא שינוי: בבנק דיסקונט פחתה ההוצאה ב-6%; בבנק המזרחי עלתה ההוצאה ב-4%.
ג.לעומת זאת, בבנק הבינלאומי ההוצאה עבור הסל האמור עלתה ב- 33%.
 


 
לרבות תחשיב רבעוני של עמלות שנתיות. 1
 
סל שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי) 1.2
ההוצאה החודשית הממוצעת של משקי הבית עבור סל שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי) פחתה ב-9% בחמשת הבנקים הגדולים.
א. כ-70% מלקוחות הבנקים – לקוחות שני הבנקים הגדולים - הם הנהנים העיקריים של ההפחתה שחלה, בעקבות הרפורמה בעמלות, בסל שירותי העו"ש (כולל מסגרת אשראי):
בבנק הפועלים חלה הפחתה של 29% בממוצע בסל זה, ומחירו הממוצע ירד מ-19.9 ל-₪14.1 לחודש;  
בבנק לאומי חלה הוזלה של 10% בממוצע בסל זה, ומחירו הממוצע ירד מ-17.7 ל-₪16 לחודש.  
ב. לעומת שני הבנקים הגדולים, ייקרו בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי את הסל האמור. שיעור ההתייקרות בבנק דיסקונט, ובבנק המזרחי הוא 8% ו-14%, בהתאמה. לעומתם, בולט במיוחד שיעור ההתייקרות בבנק הבינלאומי – אשר הסתכם ב- 48%.
 


 
ההוצאה החודשית הממוצעת של משקי בית עבור שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי) לאחר הרפורמה:
בעקבות הרפורמה, משלמים כ-82% ממשקי הבית – לקוחות בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק דיסקונט – עבור שירותי עו"ש (כולל מסגרת אשראי) ₪15.3 לחודש בממוצע. הבנק הבינלאומי, שהוא היקר מבין חמשת הבנקים הגדולים, גובה מלקוחותיו ₪24.1 לחודש בממוצע.
 

 
הרפורמה הוזילה את השירותים הבנקאיים לאוכלוסיות החלשות 2.
בעקבות הרפורמה, הוזלו שירותי עו"ש ע"י פקיד בנק עבור האוכלוסיות החלשות (אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות, לקוחות שאינם מחזיקים בכרטיס אשראי או כרטיס למשיכת מזומן). כתוצאה כך, משלמים משקי הבית מקרב האוכלוסיות החלשות כ-₪12 בממוצע לחודש – עפ"י התעריפונים – בשלושת הבנקים הגדולים, המשרתים את רובה הגדול של אוכלוסיה זו, וכ-₪15.8 לחודש בבנק הבינלאומי. זאת, לעומת 18-₪25 בכל הבנקים לפני הרפורמה עבור אותו סל שירותים. ראוי לציין, כי האוכלוסיות החלשות מתאפיינים במיעוט פעולות בחשבון עו"ש, ולכן המחיר המוצג כאן מתבסס על 8-6 פעולות בחודש, מתוכן עד 4 פעולות ע"י פקיד.
כתוצאה מהרפורמה, ירדו ההכנסות מעמלות בשני הבנקים הגדולים 3.
בשל הוזלת העמלות למשקי הבית, כתוצאה מהרפורמה בעמלות, ירדו הכנסותיהם של בנק הפועלים ובנק לאומי מעמלות בכ-250 מליון ₪ במונחים שנתיים. ירידה זו משקפת ירידה בסך תשלומי העמלות של הלקוחות. בבנק דיסקונט ובבנק המזרחי לא הייתה עד כה לרפורמה השפעה מהותית על הכנסותיהם מעמלות. לעומתם, הגדיל הבנק הבינלאומי את הכנסותיו מעמלות.
רפורמה הגבירה את השקיפות בעמלות ועודדה מתן הנחות ללקוחות 4.
בעקבות ההנחות המשמעותיות שהבנקים נותנים ללקוחות על מגוון השירותים הבנקאיים, ובפרט על שירותי עו"ש - על רקע הגברת השקיפות ללקוחות באשר לעמלות הבנקים בעקבות הרפורמה – המחירים הממוצעים הנגבים בפועל מהלקוחות נמוכים מהמחירים המצוינים בתעריפים בכל הבנקים (למעט בבנק המזרחי שלא העניק הנחות ללקוחותיו). כך, שיעור ההנחה הממוצע שנרשם, כבר עם תחילת הרפורמה בחמשת הבנקים הגדולים עומד על 24% לעומת כ-18% לפניה:
א.     ההנחה הממוצעת על עמלת פעולה ע"י פקיד מגיעה בחמשת הבנקים הגדולים ל-35%, והמחיר הממוצע לפעולה ירד מ-6.1 ₪ ל-4 ₪.
ב.      ההנחה הממוצעת על פעולה בערוץ ישיר מגיעה בחמשת הבנקים הגדולים ל-21%, והמחיר הממוצע לפעולה ירד מ-1.68 ₪ ל-₪1.32.
 


 
הפיקוח על הבנקים פועל לאפשר לבנקים להציע ללקוחותיהם מסלולי עמלות 5.
הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב מקרוב אחר יישום הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב מקרוב אחר יישום הרפורמה על מנת להפיק לקחים ולבצע התאמות, ככל שאלה יידרשו. כדי לגוון את השירותים בעו"ש ללקוחות הבנקים, פועל הפיקוח לאפשר לבנקים להציע ללקוחותיהם מסלולי עמלות, וזאת תוך שמירה על שקיפות והוגנות. הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב אחר הרפורמה, גם בתחום כרטיסי האשראי, ויפרסם הודעה לציבור גם בנושא זה.
הפיקוח על הבנקים קורא לציבור הלקוחות, ובמיוחד ללקוחות שחשבונם מתנהל בבנקים שייקרו את העמלות, להיעזר בהשוואות המוצגות כאן, ובמחשבונים וההשוואות הנוספות המצויים באתר האינטרנט של בנק ישראל: http://www.bankisrael.org.il, לצורך ניהול משא ומתן עם הבנקים על הטבת תנאי ניהול החשבון, ולצורך קבלת החלטות לגבי הבנק הכדאי ביותר עבורם לניהול חשבון. ניתן לקבל מידע גם באמצעות פנייה ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בטלפון: 02-6552680.
 
​​​