המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2017

09/05/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.4% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.5%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.5%.

בעולם, נחלש הדולר באפריל מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 1.8% מול האירו, ב- 0.5% מול הין היפני, ב-0.7%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 3.7% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 2.7 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש אפריל על 6.1%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.8 נקודת אחוז ועמדה בסוף אפריל על 7.3%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.1% ו- 8.3% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-133 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-179 מיליארדים בחודש מרץ[1]. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-2% ועמד על 8.3 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אפריל בכ-25 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה לא השתנה מחודש קודם ועמד על 1.6 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל ב- 2.8 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש אפריל ירד בהשוואה למרץ ועמד על כ- 176 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באפריל בכ- 104 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-134 מיליארדים במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-7% מחודש שעבר ועמד על 6.5 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש אפריל על כ- 40.5%.נציין כי בחודש אפריל שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לחודש שעבר.[1]

 


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

לגיליון אקסל, גרפים ונתונים