הוראת המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, במסגרת הערכות לבאזל II

05.01.2009
 
הוראת המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, במסגרת הערכות לבאזל II
 
לקראת אימוץ נורמות הפיקוח המקובלות במשקים המתקדמים, הוראות באזל II, פירסם המפקח על הבנקים מר רוני חזקיהו, הוראת שעה בנושא: "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" המבוססת על המלצות וועדת באזל מיוני 2006 (להלן: באזל II). בנוסף פורסמו קבצי שאלות ותשובות ומתכונת דיווח לפיקוח. מסגרת העבודה כוללת את התקן הבינלאומי בנושא הלימות הון, וכן תקנים בנושאי ניהול סיכונים וממשל תאגידי.
בהמשך להודעת המפקח על הבנקים מתאריך 30.1.2007 ובה הודיע על אמוץ באזל II בישראל הושק פרוייקט באזל 2 ובמסגרתו הופצו למערכת הבנקאית טיוטות בנושאים שונים שנדונו בפגישות שוטפות עם נציגי המערכת הבנקאית וכן בצוותי עבודה משותפים לנושאים ספציפיים. בכוונת הפיקוח על הבנקים למזג הוראת שעה זו בהוראות הפיקוח הקיימות החל משנת 2009.
בהזדמנות זו נציין את המאמץ המיוחד, שנעשה בפיקוח על הבנקים ובמערכת הבנקאית אשר הביא להשלמת הוראת השעה בלו"ז הצפוף.
הוראת השעה כוללת שלושה נדבכים:
הנדבך הראשון הכולל דרישות להקצאת הון, בגין סיכון אשראי, סיכון תפעולי וסיכון שוק.  
הנדבך השני מתייחס לתהליך הפיקוחי וכולל דרישה שלתאגיד בנקאי יהיה תהליך להערכת הלימות הונו הכוללת ביחס לפרופיל הסיכונים שלו ואסטרטגיה לשמירה על רמת הון.  
הנדבך השלישי מתייחס למשמעת שוק וכולל את דרישות הגילוי בדוחות הכספיים.  
המפקח על הבנקים הנחה את התאגידים הבנקאיים שיפעלו באופן שיבטיח את עמידתם בדרישות הגישה הסטנדרטית של הנדבך הראשון ובדרישות הנדבך השני והשלישי של המלצות באזל II עד סוף שנת 2009. בשנת 2009 נדרשים התאגידים הבנקאיים לחשב את יחס ההון המזערי על פי באזל II, במקביל להמשך החישוב על פי באזל I.
המלצות וועדת באזל מקנות למפקחים במדינות השונות שיקול דעת באשר לדרך היישום של המלצות מסוימות של הוועדה (National Discretion). הוראת השעה משקפת את עמדת המפקח בכל אחד מהנושאים בהם ניתן לו שיקול דעת. עמדת המפקח גובשה תוך בחינת ההתייחסות לנושא ברשויות פיקוח אחרות ברחבי העולם ובחינת ההתאמה להוראות, לחוקים ולנתוני המשק הישראלי, במידת הצורך.
המפקח על הבנקים מעריך כי יישום המלצות באזל יתרום תרומה משמעותית ביותר ליציבות המערכת הבנקאית בישראל.  
ההוראה תאיץ אימוץ של שיטות ניהול סיכונים משופרות כך שדרישות ההון יהיו רגישות יותר לפרופיל הסיכון של התאגיד הבנקאי. ×
ההוראה תיצור התאמה גבוהה יותר בין פרופיל תיק האשראי, הרכב הלקוחות, דירוגם ואופיים לבין ההון שיוקצה מנגד. ×
ההוראה כוללת, לראשונה, דרישה להקצאת הון כנגד הסיכונים התפעוליים בבנק. ×
התאגידים הבנקאיים נדרשים לקיים תהליכים פנימיים להקצאת הון בגין סיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון, לרבות סיכון ריכוזיות, סיכון ריבית בתיק הבנקאי, ועוד. ×
המפקח על הבנקים מדגיש את הקשר אשר צריך להתקיים בין סך ההון שעל תאגיד בנקאי להחזיק כנגד סיכוניו ובין חוסנם ויעילותם של תהליכי ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות שבתאגיד.  
המפקח על הבנקים מדגיש את אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לשימור מערכות ותהליכים הולמים לניהול סיכונים.  
נדרשת הבנה, מעורבות ורמת פיקוח מתאימה של הדירקטוריון וההנהלה הבכירה על תהליכי הניהול, הנהלים ומסגרת הבקרה הכוללת. ×
יש לשפר את קביעת מדיניות הסיכון, לחזק את פונקציות ניהול ובקרת הסיכונים ולבסס תהליכים סדירים לזיהוי והערכה של מוקדי הסיכון, ולקבוע נהלים לבקרתם. ×
הנחיות באזל 2 מגדירות מסגרת משופרת לעבודת הפיקוח על הבנקים.  
מסגרת העבודה לפיקוח ממוקד סיכון באה ליישם מתודולוגיה מובנית, מקיפה וצופה פני עתיד להערכה של פרופיל הסיכונים של תאגיד בנקאי, באופן שיאפשר התמקדות הפיקוח על הבנקים בתחומים בעלי הסיכון הגדול ביותר לתאגיד הבנקאי. ×
המתודולוגיה מבוססת על הערכה מפורטת של הסיכונים המובנים אליהם חשוף התאגיד הבנקאי ושל איכות ואפקטיביות תהליכי ומערכות הממשל התאגידי, ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות שלו. ×
המפקח מדגיש את הצורך של חברות הדירוג לעמוד בסטנדרטים שפורסמו, הכוללים גם הפקת לקחים מאירועי המשבר האחרון. חברות דירוגי אשראי יצטרכו לקבל את אישור והכרת המפקח על הבנקים על מנת שדירוגיהם יוכלו לשמש את המערכת הבנקאית.  
המפקח הוסיף כי תהליך ההתכנסות הבינלאומית למדידת הון ולתקני הון הינו תהליך רציף ומתמשך. ועדת באזל בוחנת ומפרסמת מעת לעת, ובמיוחד על רקע המשבר הכלכלי הנוכחי, תיקונים והבהרות בהתייחס לניהול הסיכונים ואופן מדידת ההון. הפיקוח על הבנקים יעקוב אחר ההתפתחויות והמגמות בעולם ויעדכן את הוראותיו במידת הצורך.