ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2009 תרד ב-0.75 נקודות אחוז לרמה של 1.00%.

26.1.2009
 
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2009 תרד ב-0.75 נקודות אחוז לרמה של 1.00%.
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש פברואר 2009 תרד ב-0.75 נקודות אחוז לרמה של 1.00%.
   
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ירד ב-0.1%, שיעור זה גבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו בממוצע על ירידה של כ-0.4%. בשנת 2008 עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.8%. ירידת מחירי האנרגיה בעולם ממשיכה להוות גורם דומיננטי לירידת המדד, ובמקביל מחירי הדיור ממשיכים במגמת העלייה שהחלה באוגוסט. בהתאם למתרחש בעולם, בדצמבר ירדו מחירי המזון באופן מתון יחסית.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: : ממוצע הערכות החזאים לאינפלציה לשנה קדימה עמדו בחודש ינואר על רמה של 0.4%. לעומת זאת, הצפיות לאינפלציה משוק ההון ל-12 החודשים הקרובים, שהיו במגמת ירידה, עלו בינואר ובשבוע האחרון עמדו על 0.8%, מעט מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. על פי הערכות החזאים בחודש הקרוב תרד ריבית בנק ישראל ב-0.44 נקודות אחוז. משוק ההון נגזרות צפיות להפחתה בריבית של 0.5 נקודות אחוז בחודש הקרוב, אי שינוי במרץ ולאחר מכן עליה מתונה החל מחודש אפריל.
הפעילות הריאלית: ניתוח הנתונים שהתקבלו החודש מעלה תמונה של החרפה בסימני ההאטה. המדד המשולב למצב המשק, ירד בדצמבר בשיעור חד של 1%. המדד הושפע בעיקר מהירידה בייצוא ומהירידה בפדיון בענפי המסחר והשירותים. סקר החברות לרביע הרביעי של 2008 מצביע על החרפת ההאטה תוך צפיות להמשך הירידה בפעילות ברביע הראשון של 2009. ברביע האחרון של 2008 נרשמה ירידה חדה בייצוא בשיעור שנתי של למעלה מ-35% במונחים דולריים. הצריכה הפרטית שעד עתה שמרה על יציבות רשמה לאחרונה ירידה. בתוך כך, עדכן בנק ישראל כלפי מטה את תחזית הצמיחה לשנת 2009 לירידה של 0.2% לעומת התחזית הקודמת לעליה של 1.5%.
שוק העבודה והשכר: : בחודשים נובמבר ודצמבר נרשמה ירידה בגביית מס הבריאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד מה שמצביע על ירידה בסך תשלומי השכר במשק ומכאן על האטה בשוק העבודה. סקר המעסיקים של התמ"ת מצביע על כך שברביע הרביעי של 2008 החריפה הירידה במספר המשרות הפנויות. לפי הסקר מספר המשרות הפנויות ירד ב-45% לעומת הרביע הקודם ומאזן התעסוקה, לראשונה מאז סוף 2003, היה שלילי. נתוני הביטוח הלאומי עד חודש אוקטובר מצביעים על קיפאון בתעסוקה ועל ירידה בשכר הנומינאלי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2008 ביחס לחודשים מאי-יולי באותה שנה. לעומת זאת, נתון המגמה של האבטלה בחודש נובמבר נותר ברמתו הקודמת – 5.9%.
המדיניות התקציבית: הוצאות הממשלה בחודש דצמבר עלו בשיעור חד ובלתי צפוי והיו גבוהות מעל תוואי התקציב העקבי עם עמידה ביעד הגרעון של 1.6% ב-4.4 מיליארד ש"ח. כך, 12.7% מההוצאה השנתית של 2008 בוצעו בחודש זה. בסיכום 2008 הגירעון הכולל עמד על 2.1%, שיעור זה גבוה מתקרת הגרעון. חריגה זאת נובעת מההכנסות ממיסים שהיו נמוכות ב-5 מיליארד ש"ח מהתחזית. רמת גביית המס העקיף ברביע הרביעי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד היתה נמוכה ריאלית ב-10.5%. בגביית המיסים הישירים נרשמה ברביע הרביעי ירידה ריאלית של 16.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-28/12/08 ועד ה-25/1/09 התחזק השקל מול האירו ובמונחים של שער החליפין האפקטיבי ב-6% וב-4% בהתאמה. לעומת הדולר נחלש השקל בכ-2.5%. בעוד שמול מרבית המטבעות התחזק הדולר בשיעור ממוצע של כ-6%.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-28/12/08 ועד ה-25/1/09 עלו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-2% וב-7% בהתאמה. לעומת זאת, במרבית שוקי המניות בעולם נרשמו ירידות. התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות של ממשלת ישראל ל-10 שנים שמרו על יציבות ונותרו על רמה של כ-5%. התשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, עלו בחצי נקודת אחוז לרמה של 2.6%. המרווח בין התשואה על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים של ממשלת ישראל לאלו של ממשלת ארה"ב הצטמצם מעט לרמה של 2.4 נקודות אחוז. בשוק האג"ח הקונצרניות נמשכו גם החודש העליות במחירים. במדד התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נרשמו עליות של 5% ו-15% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שנמדדת על ידי מרווחי ה-CDS עלתה בתקופה זאת ב-0.25 נקודות אחוז והיא עומדת עתה על 1.9%. ביתר השווקים המתעוררים הייתה מגמה מעורבת.
המשק העולמי: למרות שבחודש הקודם אופיין ברגיעה מסוימת, החודש התאוששות במערכת הפיננסית העולמית נראית שוב רחוקה. ההון הרב המוזרם על ידי הממשלות למערכת הבנקאית בארה"ב, באנגליה ובמדינות נוספות, עדיין לא מייצב את המערכת הפיננסית ולא מוביל לחידוש משמעותי של פעילות האשראי והמרצת פעילות הכלכלה. דוחות כספיים שמתחילים להתפרסם מאשרים את החששות המוקדמים. הפעילות הכלכלית: בחודש האחרון המשיכו התחזיות הפסימיות להתעדכן באופן משמעותי כלפי מטה והמועד החזוי ליציאה מהמיתון מתרחק. הנתונים המתפרסמים מצביעים על התרחבות האבטלה ורמות נמוכות מאוד במדדי ביטחון הצרכנים והעסקים. מתפוגגת ההערכה המוקדמת לפיה השווקים המתעוררים יפצו על ההאטה בשווקים המפותחים מאחר שגם התחזיות לגביהם נעשות הרבה יותר פסימיות. כדי להתמודד עם המיתון, ממשלות ברחבי העולם מבצעות הרחבות פיסקליות תוך הגדלות משמעותיות של הגרעונות התקציביים. האינפלציה: בארה"ב ובגוש האירו הסתכמה האינפלציה בשנת 2008 ב-0.1% ו-1.6% בהתאמה. הבנקים המרכזיים של אירופה ואנגליה הורידו החודש את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז כל אחד ותחזיות השווקים הן להפחתות נוספות בהמשך. הבנקים המרכזיים של ארה"ב ויפן מחזיקים רמות ריבית אפסיות.
הגורמים העיקריים להחלטה
הורדת הריבית לחודש פברואר ב-0.75 נקודות אחוז תורמת לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם ההשלכות של המשבר הכלכלי העולמי, שעיקר השפעתו על המשק הישראלי היא פגיעה בביקוש לייצוא ולתוצר והאטה ניכרת בפעילות הכלכלית. החלטה זאת תומכת בפעילות הכלכלית הריאלית, תורמת ליציבות המערכת הפיננסית וממתנת את הכוחות לירידת מחירים הצפויים להביא את האינפלציה מתחת לתחום יעד יציבות המחירים.
התחזיות לצמיחה במשק העולמי ירדו באופן משמעותי בחודש האחרון. השפעותיו של המשבר העולמי ניכרים במשק הישראלי והנתונים המתקבלים מצביעים על ירידה חדה בביקושים ובפעילות המשקית. היקף הסחר העולמי, אשר לו השפעה משמעותית על הפעילות המקומית, פחת וגם התחזיות הן להמשך הירידה. על הרקע הזה עדכן בנק ישראל כלפי מטה את תחזית הצמיחה לשנת 2009 למינוס 0.2%.  
האינפלציה ממשיכה לרדת. מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר רשם ירידה של 0.1%. זהו חודש שני ברציפות בו נרשמת ירידה במדד. מחירי הסחורות המיובאים שהיו הגורמים העיקריים לעליית האינפלציה במחצית הראשונה של 2008 ממשיכים במגמת ההתמתנות ובחלקם אף נרשמות ירידות. ממוצע הערכות החזאים והצפיות משוק ההון לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים נמצאים מתחת ליעד יציבות המחירים של 1% עד 3%.  
הריביות של הבנקים המרכזיים במדינות רבות בעולם נמצאות ברמות שפל היסטוריות והצפיות בשוקי ההון הן להמשך הפחתות הריבית במספר משקים מובילים.  
בבנק ישראל מציינים כי הפחתות הריבית יחד עם התוכניות הנוספות שהפעיל בנק ישראל בתחום המוניטארי נועדו לתמוך ביציבות הפיננסית, לתרום להוזלת עלות האשראי במשק ולחזק את יכולתו להתמודד עם הירידה בביקושים.
עוד מציינים בבנק ישראל כי בנסיבות הנוכחיות נראה כי, בשלב זה, החלשות השקל עד כה אינה מאיימת על השגת יעד האינפלציה ועל היציבות הפיננסית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם ובמידת הצורך ישתמש בכלים נוספים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו ובכך לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובעידוד התעסוקה והצמיחה.