יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2009

01/02/2009
1.2.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 2009 ב- 41,741 מיליוני דולרים, קיטון בסך 587 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות בחודש ינואר 2009 נובע מהגורמים הבאים:
מחד, היתרות גדלו כתוצאה מתרומת בנק ישראל בסך 1,900 מיליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ .
ומאידך, היתרות קטנו כתוצאה מתרומת הסקטור הפרטי הנובע מקיטון בפיקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ כנגד מטבע חוץ בסכום של כ- 1820 מיליוני דולרים.
מהעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 89 מיליוני דולרים ומשערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 578 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
28,460 דצמבר 2007
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,855 נובמבר
42,328 דצמבר
2009
41,741 ינואר