שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2009

03/02/2009
3.2.2009                                                                                                                                                                                 
 
שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2009
 
התפתחות שער החליפין של השקל מול הדולר ומול האירו ושל שער החליפין הנומינלי אפקטיבי -מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי
במהלך חודש ינואר 2009 פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-6.9% ויוסף מול האירו בשיעור של כ-1.2%. לצורך השוואה, במהלך חודש ינואר
התחזק הדולר מול האירו בכ-5.6%.
במהלך חודש ינואר 2009 פוחת השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל,
בשיעור של כ-2%.
נפח המסחר בשוק המט"ח המקומי היה בחודש ינואר 2009 נמוך בכ-5 מיליארד דולר מאשר בדצמבר 2008 והסתכם בכ-71 מיליארד דולר, מתוכם:
כ-40 מיליארד דולר בעסקות המרה מש"ח למט"ח (ולהיפך), כ-24 מיליארד דולר בעסקות החלף מש"ח למט"ח (ולהיפך) וכ-7 מיליארד דולר באופציות
למטבע חוץ מעבר לדלפק (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע). חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בחודש ינואר 2009 עמד על כ-45%
בהשוואה לכ-37% בדצמבר 2008 ולכ-47% בממוצע חודשי במהלך המחצית השנייה של 2008. במסגרת זאת, היקף הפעילות של המוסדות
הפיננסיים הזרים בחודש ינואר 2009 הסתכם בכ-31 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-26 מיליארד בחודש הקודם. פעילותו של המגזר העסקי במט"ח
במהלך חודש ינואר הסתכמה בכ-20 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-25 מיליארד דולר בדצמבר.
סטיית התקן של השינוי בשע"ח ירדה בחודש ינואר 2009 לרמה של כ-12% בהשוואה לכ-20% בחודש דצמבר 2008 וממוצע חודשי של כ-15%
ב-2008. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על מט"ח שמעבר לדלפק עמדה בחודש ינואר 2009 על רמה ממוצעת של כ-17%, בהשוואה
לכ-16% בדצמבר וממוצע חודשי של כ-13% ב-2008. לצורך ההשוואה, סטיית התקן הגלומה באופציות עמדה בשווקים המתעוררים ובשווקים
המפותחים על רמה ממוצעת של כ-26% וכ-21% בחודש ינואר, בהתאמה.
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 נפח עסקות המרה  
(1)+(2)+(3) (3) (2) (1)
71,298 7,362 24,145 39,791 סה"כ ינואר - 09 (נתון ארעי)
3,241 335 1,098 1,809 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
32,279 2,958 15,930 13,391 תושבי חוץ​
31,308 2,903 15,465 12,940 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
39,019 4,404 8,215 26,400 תושבי ישראל
20,230 2,786 4,936 12,508 מזה : מגזר עסקי
1,133 126 75 932 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,601 201 207 1,193 יחידים + קרנות נאמנות
4,814 116 146 4,552 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
11,241 1,175 2,851 7,215 בנקים מקומיים
 
75,879 6,502 26,499 42,878 סה"כ דצמבר - 08
3,299 283 1,152 1,864 סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
27,882 2,218 15,668 9,996 תושבי חוץ
26,142 2,164 14,364 9,614 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
47,997 4,284 10,831 32,882 תושבי ישראל
25,415 2,544 6,549 16,322 מזה : מגזר עסקי
2,176 11 955 1,210 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,894 311 199 1,384 יחידים + קרנות נאמנות
5,894 139 336 5,419 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
12,618 1,279 2,792 8,547 בנקים מקומיים
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3