סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא חפציבה - ניתן סעד בסכום כולל של 258 מליון ש"ח

01/03/2009
לכל ההודעות בנושא:
שונות
01.03.2009
 
סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא חפציבה – ניתן סעד בסכום כולל של 258 מליון ש"ח
לקחים שהופקו מהפרשה הובילו להוצאת הוראות המסדירות את דרך התשלום לחשבון הליווי הפיננסי
וקביעת נוסח אחיד של כתב ערבות במערכת הבנקאית
 
לסקירה במלואה - לחץ כאן
 
עם קריסת חברת חפציבה, פעל הפיקוח על הבנקים באופן נמרץ לאיסוף מידע מהבנקים ומרוכשי הדירות, לצורך גיבוש החלטה באשר לאופן והיקף התערבותו בעניין. משהחלק הארי של הטיפול בפניות חפציבה הגיע לסיומו, מפרסם הפיקוח על הבנקים סקירה מקיפה המציגה את אופן התערבותו בפרשה והלקחים שהופקו, לצורך הגנה על רוכשי דירות.
להלן עיקר הממצאים שהתקבלו במסגרת הטיפול בפניות בנושא חפציבה:
נכון למועד פרסום הודעה זו התקבלו בפיקוח על הבנקים 1,482 פניות בנושא חפציבה, המתייחסות ל- 814 רוכשי דירות, כאשר במסגרת כל פניה של רוכש ניתנה התייחסות נפרדת לכל תשלום ששולם על חשבון הדירה.
במסגרת הטיפול בפניות, אשר בירורן הגיע לסיומו, ניתנו, בהתאם לעמדת המפקח על הבנקים, סעדים לנפגעי "חפציבה", בסכום כולל של כ- 258 מליון ₪, בהתאם לפירוט שלהלן:
לגבי תשלומים בסך של כ – 57 מיליון ₪, אשר הופקדו בחשבונות הפרויקטים, הוצאו ערבויות בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים.  
לגבי תשלומים בסך של כ – 90 מיליון ₪, אשר הובטחו בערבויות מותנות, ההתניה בהן בוטלה, בהתאם לעמדת הפיקוח על הבנקים.  
תשלומים בסך של כ – 65 מיליון ₪, אשר הגיעו לחשבונות שונים של חברת "חפציבה", הועברו לחשבונות הפרויקטים בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים.  
לגבי תשלומים שהועברו לחשבונות הפרויקט, לאחר התערבות הפיקוח על הבנקים, הוצאו ערבויות בסך של כ – 38 מיליון ₪.  
תשלומים בסך של כ – 8 מיליון ₪, אשר הגיעו לחשבונות שונים של חברת "חפציבה", בנסיבות בהן אין בנק מלווה, הושבו לרוכשי הדירות בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים.  
עיקר הלקחים שהופקו והפעולות שננקטו להסדרת זכויות הרוכשים:
במסגרת הטיפול בנושא חפציבה, הופקו לקחים אשר הביאו, בין היתר, להוצאת הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא הליווי הפיננסי ונוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה – 1974. הוראות אלה הסדירו את דרך התשלום לחשבון הליווי הפיננסי על ידי רוכשי דירות, במטרה להבטיח את כספם, וכן קבעו נוסח אחיד של כתב ערבות שיהיה נהוג במערכת הבנקאית, כדי למנוע הכללת תנאים לא הוגנים כלפי רוכשי הדירות.
   
הפיקוח על הבנקים מבקש להביא לידיעת הציבור, כי רוכשים המעוניינים לפנות בנושא חפציבה לפיקוח על הבנקים, מתבקשים לעשות כן, עד לתאריך 30.3.09. לאחר מועד זה, יתבקשו הפונים לפנות ישירות לבנקים לצורך בדיקת טענותיהם, כאשר הפיקוח על הבנקים ימשיך במעקב אחר הטיפול בפניות אלה, ויתערב רק במידת הצורך.
 
​​