ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2009

04/03/2009
4.3.2009                                                                                                                                                                            
 
ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2009
 
התפתחות שער החליפין - פיחות של השקל.
במהלך חודש פברואר 2009 פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.4% ומול האירו בשיעור של כ-0.7%. במקביל, פוחת השקל מול שער החליפין
הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, בשיעור של כ-0.5%.
נפח המסחר בשוק מטבע החוץ המקומי - ירידה בנפח ועליה בחלקם של תושבי חוץ.
נפח המסחר בשוק מטבע החוץ המקומי הסתכם בחודש פברואר 2009 בכ-68 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-71.5 מיליארד דולר בינואר 2009. כ-37
מיליארד דולר מסך המסחר היה בעסקות המרה בין מטבע מקומי למטבע חוץ, כ-22 מיליארד דולר בעסקות החלף בין מטבע מקומי למטבע חוץ, וכ-9
מיליארד דולר באופציות למטבע חוץ "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע). חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר המשיך לעלות
בחודש פברואר 2009 ועמד על כ-47%, בהשוואה לכ-45% בחודש ינואר 2009, ולכ-37% בדצמבר 2008. במסגרת זאת, הסתכם היקף הפעילות של המוסדות הפיננסיים הזרים בחודש פברואר 2009 בכ-31 מיליארד דולר, בדומה לחודש הקודם ובהשוואה לכ-26 מיליארד דולר בדצמבר 2008.
פעילותו של המגזר העסקי המקומי במט"ח במהלך חודש פברואר הסתכמה בכ-19 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-20 מיליארד דולר בינואר 2009.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין- ירידה מתונה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש פברואר 2009 לרמה של כ-10%, בהשוואה
לכ-12% בחודש ינואר 2009, ולכ-15% בממוצע חודשי ב-2008. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על מט"ח "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין ע"י השוק - עמדה בחודש פברואר 2009 על כ-16% בממוצע, בהשוואה לכ-17% בינואר 2009 ולכ-13% בממוצע
חודשי ב-2008. ראוי לציין כי סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח היו גבוהות יותר בחודש פברואר 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים
המפותחים - ועמדו על רמות ממוצעות של כ-23% וכ-19%, בהתאמה.
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 נפח עסקות המרה  
(1)+(2)+(3) (3) (2) (1)
68,042 9,104 ​21,851 37,087 סה"כ פברואר - 09 (נתון ארעי)
3,581 479 1,150 1,952 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
31,794 3,018 15,957 12,819 תושבי חוץ
31,078 2,803 15,710 12,565 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
36,248 6,086 5,894 24,268 תושבי ישראל
19,170 4,090 3,059 12,021 מזה : מגזר עסקי
912 32 25 855 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,451 325 205 921 יחידים + קרנות נאמנות
5,223 397 235 4,591 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
9,492 1,242 2,370 5,880 בנקים מקומיים4
 
71,532 7,362 24,349 39,821 סה"כ ינואר - 09
3,251 335 1,107 1,810 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
32,450 2,958 16,096 13,396 תושבי חוץ
31,479 2,903 15,631 12,945 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
39,082 4,404 8,253 26,425 תושבי ישראל
20,237 2,786 4,941 12,510 מזה : מגזר עסקי
1,133 126 75 932 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,601 201 207 1,193 יחידים + קרנות נאמנות
4,815 116 146 4,553 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
11,296 1,175 2,884 7,237 בנקים מקומיים
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4