יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2009

05/03/2009
5.3.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2009*
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 2009 ב-40,627 מיליוני דולרים, קיטון בסך 1,129 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות המט"ח בחודש פברואר 2009 נובע מהגורמים הבאים:
מחד, גידול ביתרות המוסבר מתרומת בנק ישראל בסך 1,700 מיליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ .
מאידך, קיטון ביתרות המוסבר על ידי הגורמים הבאים:
תרומת הסקטור הפרטי - קיטון בפיקדונות הבנקים במטבע חוץ כנגד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל בסכום של כ-2,042 מיליוני דולרים. א.
העברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ-686 מיליוני דולרים. ב.
שיערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-101 מיליוני דולרים. ג.
   
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולר
28,460 דצמבר-07
2008
28,616 ינואר
28,485 פברואר
29,442 מרץ
29,382 אפריל
29,843 מאי
31,268 יוני
32,512 יולי
33,641 אוגוסט
36,148 ספטמבר
35,165 אוקטובר
36,855 נובמבר
42,336 דצמבר
2009
41,756** ינואר
40,627 פברואר
 
החל מחודש זה מתפרסמת ההודעה על היתרות סביב ה-5 לחודש. *
עודכן לאחר תאריך הפרסום * *