ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2009 תרד ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.5%.

23.3.2009
 
ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2009 תרד ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.5%.
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש אפריל 2009 תרד ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.5%.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד ב-0.1%, נמוך במעט מתחזיות החזאים. בארבעת החודשים האחרונים רשם מדד המחירים לצרכן ירידה של 1.3%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.4%.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: ממוצעי תחזיות החזאים למדדי מרץ ואפריל הם לעליה של 0.2% ו- 0.5% בהתאמה. החזאים צופים כי ב-12 החודשים הקרובים ירשום מדד המחירים לצרכן עליה של 0.6%. משוק ההון נגזרות צפיות לעליה של 0.7% במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים הבאים. בצפיות לאינפלציה לטווחים של שנתיים ויותר, כפי שנגזרות בשוק ההון נרשמה עליה והן עומדות סביב מרכז יעד האינפלציה. תחזיות החזאים לריבית בנק ישראל לחודש אפריל נעות בין אי שינוי לבין הפחתה של 0.25 נקודות אחוז. ממוצע תחזיותיהם לריבית בנק ישראל בעוד שנה הוא 1%. משוק ההון נגזרת בממוצע הפחתה של 0.2 נקודות אחוז בריבית חודש אפריל וריבית 1.8% בעוד שנה.
הפעילות הריאלית: הנתונים של סוף שנת 2008 ותחילת 2009 מצביעים על התכווצות בפעילות. במקביל נרשמה ירידה משמעותית בביקוש לייצוא ובביקושים המקומיים. הממוצע החודשי של הייצוא בחודשיים הראשונים של השנה היה נמוך ב-8.3% לעומת הממוצע החודשי של הייצוא ברביע האחרון של שנת 2008. ברביע הרביעי של 2008 התכווצה הצריכה הפרטית ב-3.1% במונחים שנתיים. במדד המשולב לחודש פברואר נרשמה ירידה של 1.1% ובששת החודשים האחרונים נרשמה בו ירידה חדה של 4.5%. נוכח הנתונים השליליים על הכלכלה הישראלית והמשך העדכונים כלפי מטה בתחזיות של גופים בינלאומיים ביחס לצמיחה במשק העולמי ובסחר העולמי, עדכן בנק ישראל את תחזית הצמיחה לשנת 2009 כלפי מטה להתכווצות של 1.5% לעומת תחזית מוקדמת להתכווצות של 0.2%.
שוק העבודה והשכר: נתוני סקר כח אדם לרביע הרביעי של 2008 מצביעים על עליה בשיעור האבטלה ל-6.3%, תוך ירידה חדה של מספר המועסקים במשרה מלאה ועלייה במספר המועסקים במשרה חלקית. בחודש פברואר נרשמה עליה של 60% במספר התביעות החדשות לדמי אבטלה ביחס לפברואר שנה שעברה. ברביע הרביעי נרשמה ירידות בשכר הריאלי והנומינלי ב-4% ו-1.2% במונחים שנתיים בהתאמה. מגמת הירידה בגביית מס הבריאות נמשכה גם בחודש פברואר. גביית מס הבריאות בחודש זה היתה נמוכה בכ-1% לעומת פברואר אשתקד. ירידה זאת מצביעה על ירידה בסך תשלומי השכר במשק ומכאן על האטה בשוק העבודה.
נתוני התקציב: הגרעון הכולל (ללא אשראי) בינואר-פברואר 2009 עמד על 1.5 מיליארד ש"ח לעומת עודף של 3.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בהנחה שתשמר תקרת ההוצאות הקבועה בחוק על ידי הממשלה, ההערכות הן כי הגרעון הצפוי השנה הוא 5.2% תוצר שהם כ-37 מיליארד ש"ח. מגמת הירידה בהכנסות ממיסים נמשכה גם בחודש פברואר. בניכוי תיקוני חקיקה, בינואר-פברואר ירדו ההכנסות ממסים ריאלית ב-17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התפתחות זו נובעת מירידה בגביה של המסים הישירים והעקיפים.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-22/2/09 ועד ה-22/3/09 התחזק השקל מול הדולר ב-3.3% לרמה של 4.02 ש"ח. מול האירו ומול שער החליפין האפקטיבי נחלש השקל ב-5% וב-0.5% בהתאמה. בתקופה זו נחלש הדולר מול מרבית המטבעות העיקריים בשיעורים גבוהים יותר מזה שנרשם מול השקל.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-22/2/09 ועד ה-22/3/09 ירדו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-1.9% וב-2.8% בהתאמה. בשוקי המניות בעולם נרשמו בתקופה זאת בעיקר עליות. התשואות על אג"ח ממשלתיות שירדו בחדות לאחר הודעת בנק ישראל על התחלת יישום תוכניתו לרכישת אג"ח, עלו במהלך רוב התקופה וחזרו לרדת בסיומה בעקבות הודעת הפד על רכישת אג"ח של ארה"ב וירידת התשואות החדה שבאה בעקבותיה. התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות של ממשלת ישראל ל-10 שנים עלו ב-0.23 נקודות אחוז לרמה של 4.63%. מאז הדיון המוניטרי האחרון התשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, ירדו ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 2.64%. ב-19/3 ביצע האוצר הנפקה מוצלחת בארה"ב במסגרתה גייס 1.5 מיליארד דולר במרווח של 2.7 נקודות אחוז ביחס לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב. בשוק האג"ח הקונצרניות נרשמה מגמה מעורבת. במדד התל-בונד 20 נרשמה עליה של 1.4% ומדד התל בונד 40 ירד ב-0.5%. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים כפי שנמדדת על ידי מרווחי ה-CDS עלתה בתקופה זאת והיא עומדת עתה על 2.45%. זאת בניגוד למרווחי ה-CDS של רוב המדינות אשר ירדו במהלך התקופה.
המשק העולמי: המשבר במערכת הפיננסית העולמית נמשך. נמשכה התערבות הרשויות בשווקים הפיננסיים במטרה להחזירם לתפקוד תקין ובפרט את שוקי האשראי. הבנקים המרכזיים של ארה"ב ואנגליה הודיעו על רכישות בהיקפים משמעותיים של אג"ח ממשלתיות. במדדי שנאת הסיכון נרשמה ירידה מסוימת שהובילה לעליות בשוקי המניות בעולם. הפעילות הכלכלית: נתוני החודש החולף הצביעו על המשך החרפת המיתון העולמי. קרן המטבע צופה כי ב-2009 יצמח התוצר הגלובלי בשיעור של כ-0.5%. האינפלציה: קצב האינפלציה העולמי צפוי להיות שלילי בחודשים הקרובים. אולם, העליות שנרשמו במחירי הנפט לאחרונה עשויות להוביל לעליית קצב האינפלציה. בנקים מרכזיים בעולם ממשיכים לנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה. הבנקים המרכזיים של ארה"ב, אנגליה ויפן, מחזיקים ריבית ברמות אפסיות. שיעורי הריבית של בנקים מרכזיים אחרים מתקרבים לרמה אפסית. במקביל לריביות האפסיות מבצעים בנקים מרכזיים גם הרחבה מוניטארית תוך שימוש בכלים נוספים.
   
הגורמים העיקריים להחלטה
הפחתת הריבית לחודש אפריל ב-0.25 נקודות אחוז תורמות לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם ההשלכות של המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי. החלטה זו תומכת בפעילות הכלכלית הריאלית, ויציבות המערכת הפיננסית וממתנת את הכוחות לירידת מחירים הצפויים להביא את האינפלציה מתחת לתחום יעד יציבות המחירים.
בחודש האחרון המשיכו להגיע נתונים המצביעים על החרפת המיתון בפעילות הכלכלית העולמית והמקומית. עודכנו כלפי מטה התחזיות להיקפי הפעילות והסחר העולמיים. על רקע זה, עדכן בנק ישראל כלפי מטה את תחזית הצמיחה למשק הישראלי ל- 1.5%-. השלכות המשבר העולמי באות לידי ביטוי, בין היתר, בירידה בייצוא ובביקושים המקומיים.  
מגמת הירידה באינפלציה שנרשמה בחודשים האחרונים, נמשכה גם בפברואר. תחזיות האינפלציה ל-12 החודשים הבאים של החזאים ואלו שנגזרות משוק ההון נמצאות מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים. יחד עם זאת, נעצרה מגמת הירידה במחירי הסחורות שאפיינה את החודשים האחרונים.  
המדיניות המוניטארית המרחיבה של בנקים מרכזיים בעולם נמשכה, והצפיות בשוק ההון הן להמשך ההרחבה המוניטארית של בנקים מרכזיים בעולם. חלק מהבנקים המרכזיים שטרם הגיעו לרמות ריבית אפסיות ביצע הפחתות בריבית. כמה מאלו שכבר הגיעו לרמות ריבית אפסיות מפעילים כלים מוניטאריים נוספים שנועדו להקל על תנאי האשראי לצרכנים ולעסקים.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.