בנק ישראל יגדיל את היקף רכישות האג"ח הממשלתיות וימשיך את רכישות המט"ח

25/03/2009
25.03.2009
 
בנק ישראל יגדיל את היקף רכישות האג"ח הממשלתיות וימשיך את רכישות המט"ח
בנק ישראל ירחיב את הפעילות שלו וירכוש כ-200 מיליון ש"ח אג"ח ממשלתי בממוצע ליום.
כמו כן, ימשיך בנק ישראל בתוכניתו להגדיל את יתרות המט"ח בקצב של 100 מיליון דולר בממוצע ליום.
 
לקובץ שאלות ותשובות - לחץ כאן
 
הפעילות בשוק האג"ח הממשלתיות
החל מ-17.02.09, במסגרת פעילותו בשוק הפתוח, רוכש בנק ישראל בשוק המשני אג"ח ממשלתיות, מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון.
ממחר ירחיב הבנק את פעילות זו וירכוש אג"ח ממשלתיות - אג"ח נומינליות ואג"ח צמודות למדד - בכ-200 מיליוני ש"ח בממוצע ליום. בכוונתו של הבנק לרכוש במסגרת תוכנית זו בין 15 מיליארדי ₪ ל-20 מיליארדי ₪. הסכומים שיירכשו בכל יום בסדרות השונות ייקבעו בהתאם לתנאי השוק. מטרתה של פעילות זו היא הקלת תנאי האשראי במשק.
בבנק ישראל מעריכים כי פעילות זו תגביר את השפעתה של המדיניות המוניטרית ואת עמידותו של המשק הישראלי בפני ההשלכות השליליות של המשבר הכלכלי העולמי.
מידי חודש בחודש יימסר באתר בנק ישראל דיווח על הסכום הכולל של פעילות זו בחודש הקודם, יחד עם ההודעה החודשית על היקפן של הנפקות המק"ם.
בנק ישראל יבחן מעת לעת את דרכי הפעולה בכלי זה ויתאים אותן לפי הצורך.
המשך רכישות המט"ח
על רקע המצב הכלכלי בעולם וכחלק ממדיניותו הכוללת, ימשיך בנק ישראל לרכוש 100 מיליוני דולרים בממוצע ליום בשוק המט"ח בישראל. זאת, במסגרת התוכנית להגדלת יתרות המט"ח.
בנק ישראל ימשיך לבחון תוכנית זו מעת לעת, תוך התחשבות בתנאי השוק ובמצב הכלכלי בארץ ובעולם. על כל שינוי בתוכנית יודיע הבנק לציבור.
בבנק ישראל מדגישים כי, כפי שנעשה עד כה, כל ההזרמות הנובעות מהרכישות, הן של האג"ח והן של המט"ח, יעוקרו.
תוכניות אלה תורמות להשגת יעדיה של המדיניות המוניטרית: חיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם השלכות המשבר הכלכלי העולמי עליו - אשר עיקרן פגיעה בביקוש ליצוא ולתוצר והאטה ניכרת בפעילות הכלכלית; כמו כן תומכות תוכניות אלה ביציבותה של המערכת הפיננסית ובהחזרת האינפלציה לטווח היעד של יציבות מחירים.