שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2009

06/04/2009
6.4.2009                                                                                                                                                                            
 
שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2009
 
בחודש מארס נמשכה מגמת הפיחות של השקל מול הדולר ומול האירו, שהחלה בתחילת השנה.  
נפח המסחר בשוק המט"ח המקומי עלה במעט בחודש מארס והסתכם בכ-76 מיליארד דולר.  
מתחילת 2009 היה חלקם היחסי של תושבי חוץ 45% מנפח המסחר המקומי במט"ח.  
מתחילת 2009 היה חלקו היחסי של המגזר העסקי 30% מנפח המסחר המקומי במט"ח.  
בחודש מארס עלתה התנודתיות בשער החליפין של השקל – דבר המשתקף בעלייה בסטיית התקן של השער.  
בחודש מארס ירדה התנודתיות הצפויה בשער החליפין של השקל – דבר המשתקף בירידה בסטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח
שלא נסחרות בבורסה ורמתה עדיין נמוכה מזו שבשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים.
 
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש מארס 2009 פוחת השקל מול הדולר בשיעור של 0.6% זאת בניגוד למגמת היחלשות הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. מול
האירו פוחת השקל בחודש מארס 2009 בשיעור של 5.7% ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר
העיקריות של ישראל, בשיעור של 3%.
נפח המסחר במט"ח
נפח המסחר בשוק המט"ח המקומי בחודש מארס 2009 הסתכם בכ-76 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-68 מיליארד דולר בפברואר 2009. כ-42 מיליארד דולר מסך המסחר היה בעסקות המרה מש"ח למט"ח (ולהיפך), כ-25 מיליארד דולר בעסקות החלף מש"ח למט"ח (ולהיפך) וכ-9 מיליארד דולר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע). חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בחודש מארס 2009 עמד על 45% בדומה לחלקם היחסי בחודשים הראשונים של השנה (47% בחודש פברואר ו-45% בינואר). במסגרת זאת, היקף הפעילות של המוסדות הפיננסיים הזרים בחודש מארס 2009 הסתכם בכ-33 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-31 מיליארד בכל אחד משני החודשים הקודמים. פעילותו של המגזר העסקי במט"ח במהלך חודש מארס 2009 הסתכמה בכ-23 מיליארד דולר (30% מנפח המסחר הכולל), בהשוואה לכ-19 מיליארד דולר בפברואר (28%) ולכ-20 מיליארד דולר בינואר (28%).
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש מארס 2009 לרמה של 13%, בהשוואה
ל-10% בחודש פברואר 2009, ול-12% בחודש ינואר 2009. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על מט"ח "מעבר לדלפק" - המייצגת את
התנודתיות הצפויה בשער החליפין ע"י השוק - עמדה בחודש מארס 2009 על 12% בממוצע, בהשוואה ל-16% בפברואר 2009 ול-17% בינואר
2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש מארס 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים המשיכו גם כן את
מגמת הירידה מרמות השיא בנובמבר 2008 ועמדו בחודש מארס 2009 על רמות ממוצעות של 22% ו-18%, בהתאמה.
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 נפח עסקות המרה  
(1)+(2)+(3) (3) (2) (1)
76,441 9,199 24,980 42,262 סה"כ מארס-09 (נתון ארעי)
3,640 438 1,190 2,012 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
34,403 3,907 18,313​ 12,183 תושבי חוץ
33,382 3,671 17,802 11,909 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
42,038 5,292 6,667 30,079 תושבי ישראל
22,952 3,026 3,699 16,227 מזה : מגזר עסקי
1,208 62 24 1,122 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,567 314 205 1,048 יחידים + קרנות נאמנות
5,849 237 302 5,310 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
10,462 1,653 2,437 6,372 בנקים מקומיים
 
68,085 9,124 21,851 37,110 סה"כ פברואר-09
3,583 480 1,150 1,953 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
31,805 3,028 15,957 12,820 תושבי חוץ
31,089 2,813 15,710 12,566 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
36,280 6,096 5,894 24,290 תושבי ישראל
19,198 4,100 3,059 12,039 מזה : מגזר עסקי
912 32 25 855 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,455 325 205 925 יחידים + קרנות נאמנות
5,223 397 235 4,591 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
9,492 1,242 2,370 5,880 בנקים מקומיים
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4