ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2009 תישאר ללא שינוי

27.4.2009
 
ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2009 תישאר ללא שינוי
 
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2009 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 0.5%.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב-0.5%, זאת לאחר ארבעה חודשים רצופים בהם נרשם מדד שלילי. שיעור שינוי זה גבוה מממוצע ההערכות המוקדמות של החזאים אשר עמד על 0.2 אחוזים. מתחילת השנה ירד המדד הכללי בעשירית האחוז וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-3.6%.
התחזיות לאינפלציה ולריבית: לחודש אפריל ומאי צופים החזאים בממוצע עלייה במדדים בשיעורים של 1% ו-0.2% בהתאמה. לפי החזאים, האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורה צפויה להיכנס ליעד המחירים כבר בחודש הקרוב ובעוד שנה לעמוד בסביבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה. מאז פרסום מדד מרץ חלה עליה מסוימת בצפיות האינפלציה ל-12 החודשים הבאים הנגזרות משוק ההון ובשבוע האחרון הגיעו לכ-0.8%, מתחת לגבולו התחתון של יעד האינפלציה. משוק ההון נגזרת הערכה כי הריבית לחודש מאי תרד ב-0.25 נקודות אחוז ובעוד שנה תעמוד על 1.4%. לפי הערכות החזאים הריבית לחודש מאי תיוותר ללא שינוי וממוצע תחזיותיהם לריבית בנק ישראל בעוד שנה הוא 1%.
הפעילות הריאלית: בהמשך להתכווצות שנרשמה בפעילות הריאלית ברביע האחרון של 2008, האינדיקטורים המוקדמים לרביע הראשון של 2009 מצביעים על ירידה נוספת בפעילות הריאלית הנובעת בעיקרה מירידה בביקושים העולמיים. בשבוע האחרון עדכן בנק ישראל כלפי מטה את תחזית הצמיחה של המשק הישראלי לשנת 2010 לרמה של 1%+. בהמשך לירידות שנרשמו בו בחודשים האחרונים, רשם המדד המשולב לחודש מרץ ירידה של 0.9%. יצוין כי נתון זה גבוה במעט מהמגמה השלילית שאפיינה את התקופה האחרונה. סקר החברות שיתפרסם בימים הקרובים מצביע על המשך ההתכווצות. מנגד, בפעילות לרביע הבא צופים המשתתפים בסקר החברות המשך ההתכווצות אך בקצב נמוך יותר מזה של הרביע הראשון; מדד מנהלי הרכש מצביע אף הוא על רמת פעילות נמוכה אם כי בחודשיים האחרונים חל בו שיפור לאחר ירידה חדה שנרשמה בו בחודש ינואר.
שוק העבודה והשכר: השפעות המשבר מחלחלות לשוק העבודה אך בפיגור מסוים. בחודש ינואר עלה שיעור האבטלה ל-6.8%. ברביע הראשון השנה גדל מספר התביעות לדמי אבטלה ב-20% ובחודש מרץ לבדו ב-10% (שיעורי שינוי). תמונה דומה עולה מסקר המעסיקים לרביע הראשון: מאזן התעסוקה – הפער בין איוש המשרות לפליטות העובדים – הורע מאוד והגיע למאזן שלילי של 40,000 משרות לעומת מאזן שלילי של 10,000 משרות בסקר מהרביע הקודם. על אף החולשה בשוק העבודה, השכר הנומינאלי הממוצע למשרת שכיר עלה בחודש ינואר ב-1.1%.
נתוני התקציב: הגרעון הכולל (ללא אשראי) ברביע הראשון של השנה הסתכם ב-4.8 מיליארד ש"ח לעומת עודפים גבוהים בתקופות המקבילות בשנים שמאז 2004. בניכוי תיקוני חקיקה, ברביע הראשון של השנה ירדו הכנסות הממשלה ממיסים בשיעור ריאלי של 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בין עיקרי התוכנית הכלכלית שהוצגה על ידי ראש הממשלה ושר האוצר מופיע הצורך בהמשך שמירה על תוואי הגרעון הפוחת ועל מגבלת ההוצאות.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-22/3/09 ועד ה-26/4/09 נחלש השקל מול הדולר ומול האירו ב-5.6% ו-2.3% בהתאמה. מול שער החליפין האפקטיבי נחלש השקל ב-4.9%. החלשות השקל מול הדולר באה בעיקר על רקע התחזקות הדולר מול המטבעות העיקריים והודעת בנק ישראל על המשך רכישות המט"ח היומיות.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-22/3/09 ועד ה-26/4/09 עלו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-12% וב-13% בהתאמה. גם בשוקי המניות בעולם נרשמו בתקופה זאת עליות חדות. במחצית הראשונה של התקופה, על רקע הודעת בנק ישראל על הגברת קצב רכישות האג"ח הממשלתיות, השתטח עקום התשואות ונרשמה ירידה בתשואות. זאת בניגוד למגמה העולמית של עליה בתשואות. אולם, במחצית השניה של התקופה, המגמה השתנתה והתשואות החלו לעלות תוך עליה ניכרת בפער שבין התשואות לטווח ארוך לתשואות לטווח קצר. בסיכום התקופה, התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות של ממשלת ישראל ל-10 שנים עלו ב-0.21 נקודות אחוז לרמה של 4.80% והתשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, עלו ב-0.36 נקודות אחוז לרמה של 2.99%. כך, בסיכומה של התקופה הצטמצם המרווח בין התשואות לרמה של 1.81 נקודות אחוז. בשוק האג"ח הקונצרניות נרשמו ירידות בתשואות. במדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נרשמה עליה של 4.4% ו-6.4% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים כפי שנמדדת על ידי מרווחי ה-CDS ירדה בחדות יחסית מרמה של 2.45% לרמה של 1.8%. גם בשווקים מתעוררים אחרים נרשמו ירידות במרווח זה.
המשק העולמי:נמשכת החולשה בכלכלה העולמית. עם זאת, ניכרים סימני האטה בקצב ההתדרדרות ואולי נראים אף סימני התייצבות ראשונים הבאים לידי ביטוי בעיקר בשוקי הנדל"ן, הצריכה ובחלק ממדדי האמון המתפרסמים בארה"ב, ובנתונים המגעים מסין. נתוני המקרו בעולם מוסיפים להיות בדרך כלל שליליים ובעיקר נתוני הייצור, הייצוא והאבטלה. תחזיות קרן המטבע הן לירידה בתפוקה העולמית ב-2009, לראשונה מאז השפל הגדול. ה-OECD צופה התכווצות של 4.3% בתוצר הכולל של המדינות החברות בארגון בשנת 2009. אולם, שוקי המניות בעולם המשיכו החודש לעלות בחדות תוך ירידה בתנודתיות ובמרווחים השונים מה שמעיד על כך שהשווקים הפיננסיים מעריכים שהמשק העולמי יחזור למסלול צמיחה מוקדם יותר מההערכות הקודמות. האינפלציה: קצב האינפלציה העולמי צפוי להיות נמוך מהרצוי ואולי אף שלילי בחודשים הקרובים. בנקים מרכזיים שעדיין לא הגיעו לריבית אפס, ממשיכים בהפחתות הריבית. ובמקביל נמשכות תוכניות ההמרצה והפעילות הלא קונבנציונאלית של בנקים מרכזיים וממשלות בעולם. יחד עם זאת, נשמעים בעולם קולות על הצורך בגיבוש אסטרטגיה שתאפשר מדיניות מוניטרית פחות מרחיבה.
הגורמים העיקריים להחלטה
הותרת ריבית מאי ללא שינוי ברמתה הנמוכה יחד עם הצעדים הנוספים הלא שגרתיים שנוקט בהם בנק ישראל של רכישות בשוק המט"ח ובשוק האג"ח הממשלתיות, תורמים לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם ההשלכות של המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי. החלטה זו תומכת בפעילות הכלכלית הריאלית, ביציבות המערכת הפיננסית והשגת יעד האינפלציה.
פחתו הסיכויים לכניסת המשק לדיפלציה ובתנאים הנוכחיים גברו הסיכויים לכך שהאינפלציה תתכנס לתחום היעד עד לסוף השנה.  
הריבית הנמוכה יחד עם הכלים הנוספים שהפעיל בנק ישראל ניכרים במערכת הפיננסית ובאים לידי ביטוי בין היתר בהקלה של עלות האשראי במשק. בשלב זה של המשבר, התנאים שיצרה המדיניות של בנק ישראל ממתנים את השלכות המשבר העולמי ומסייעים למשק להתאושש ממנו.  
עדיין זורמים נתונים שליליים המעידים על המשך ההתכווצות בפעילות אך יחד איתם ניתן לזהות נתונים שיש בהם כדי להעיד על האטה בקצב ההתכווצות.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – עידוד התעסוקה והצמיחה, יציבות מחירים ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.