בית הדין לחוזים אחידים קיבל את מרבית טענות הפיקוח על הבנקים בבקשתו לבטל תנאים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי

05.5.2009
 
בית הדין לחוזים אחידים קיבל את מרבית טענות הפיקוח על הבנקים בבקשתו לבטל תנאים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי לאור בקשה שהוגשה לבית הדין לחוזים אחידים על ידי הפיקוח על הבנקים, לביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי, נתן בית הדין היום את פסק דינו. בכך הובאה לסיומה עבודה רבת שנים והיקף שנעשתה בפיקוח על הבנקים בעניין חוזה ההלוואה לדיור, שהוא אחד החוזים הנפוצים והמשמעותיים ביותר ללקוחות הבנקים, ושיש לו השלכה גם על נושאים נוספים במערכת הבנקאות.  
בפסק דינו קיבל בית הדין את מרבית טענות הפיקוח על הבנקים, והורה על ביטולם ו/או שינויים של עשרות סעיפים מקפחים בחוזה.  
בין הסעיפים שבית הדין קבע, כי הינם סעיפים מקפחים ניתן למנות מספר דוגמאות כדלקמן:  
סעיף המאפשר לבנק להגדיל לפי ראות עיניו את העמלות החלות על ההלוואה במשך חייה.  
סעיף המעניק לבנק את הזכות לחייב את חשבון הלווה בכל עת, גם כשאי החיוב היה באשמת הבנק.  
סעיף המאפשר לבנק להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי בשל פיגור שנמשך 15 יום בלבד.  
סעיף בו מאשר הלקוח כי קרא את החוזה וכי הוא מסכים לתנאיו.  
סעיף הפוטר את הבנק מאחריות לטעויות שביצע.  
סעיף המאפשר לבנק בשלב מאוחר לכריתת הסכם ההלוואה, לקבוע בהסכם המשכון תנאים שונים מהסכם ההלוואה.  
סעיף המייפה את כוחו של הבנק להתפשר בשם הלווה על תקבולים שאמורים להתקבל על ידו מחברת הביטוח שמבטחת את הלווה.  
סעיפים הפוגעים בזכויותיהם של הערבים להלוואה על פי חוק הערבות.  
סעיף הקובע כי רישומי הבנק או הצהרות שלו ביחס להלוואה יהוו ראיה לכאורה.  
סעיף הקובע כי כל ויתור או הסכמה בין הלקוח לבנק יהיו תקפים רק אם נעשו בכתב.  
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי לפסק הדין השלכות משמעותיות בנושא הצרכנות הבנקאית, שכן סעיפים דומים קיימים הן בחוזי ההלוואות לדיור המשמשים בבנקים האחרים, והן בחוזים נוספים המשמשים במערכת הבנקאית. הפיקוח על הבנקים, ידרוש מהתאגידים הבנקאיים ליישם בחוזיהם את האמור בפסק הדין.  
הפיקוח על הבנקים הגיש בשנים האחרונות עוד שלוש בקשות דומות לבית הדין לחוזים אחידים בנושא חוזה עו"ש, ערבות לפי חוק המכר (דירות) וחוזה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט ובאמצעות טלפון סלולארי. בכל הנושאים התקבלו פסקי דין, והם ייושמו בכלל המערכת. נושא חוזה העו"ש נמצא בערעור בבית המשפט העליון.  
בפיקוח על הבנקים מצטטים את אמירתו של בית הדין: "הגיעה העת שהלווה ממוסד בנקאי יהיה מחויב בחוזה שהוא הוגן וראוי"