שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2009

07/05/2009
7.5.2009                                                                                                                                                                           
 
שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2009
 
בחודש אפריל נחלשה במעט מגמת הפיחות של השקל מול הדולר ומול האירו, שהחלה בתחילת השנה. מול שער החליפין הנומינלי
האפקטיבי פוחת השקל בחודש אפריל בשיעור קל.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח המקומי הסתכם בחודש אפריל בכ-60 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-76 מיליארד דולר במארס. הירידה מיוחסת למספר קטן יותר של ימי מסחר, אך גם לירידה ניכרת בהיקף העסקות של תושבי ישראל ועליה מתונה בהיקף העסקות היומי הממוצע של
תושבי חוץ ביחס לחודש הקודם.
 
בחודש אפריל נותרה תנודתיות שער החליפין של השקל ברמה דומה לחודש מארס – דבר המשתקף בסטיית התקן של השער.  
בחודש אפריל המשיכה התנודתיות הצפויה בשער החליפין של השקל לרדת – דבר המשתקף בירידה בסטיית התקן הגלומה באופציות על השקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק".  
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש אפריל 2009 יוסף השקל מול הדולר בשיעור של 0.6% זאת במקביל למגמת היחלשות הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם, להוציא האירו והיין מולם רשם הדולר שינויים קטנים במהלך החודש. מול האירו יוסף השקל בחודש אפריל 2009 בשיעור של 0.9% ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של 0.6%, כתוצאה מפיחות מואץ מול חלק מהמטבעות האחרים המרכיבים את השער.
נפח המסחר במט"ח
נפח המסחר בשוק המט"ח המקומי ב-17 ימי המסחר של חודש אפריל 2009 הסתכם בכ-60 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-76 מיליארד דולר בחודש
מארס 2009 (ב-21 ימי מסחר). כ-27 מיליארד דולר מסך המסחר היה בעסקות המרה מש"ח למט"ח (ולהיפך), וכ-25.5 מיליארד דולר בעסקות החלף מש"ח למט"ח (ולהיפך). וכ-7.6 מיליארד דולר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע). חלקם היחסי של תושבי חוץ
בנפח המסחר בחודש אפריל 2009 עמד על 51% בהשוואה לכ-45% בחודש מארס.
חודש אפריל 2009 התאפיין, בהשוואה למארס 2009, בירידה ניכרת בהיקף העסקות של תושבי ישראל, הן בהיקף הכולל, והן בממוצע היומי של
העסקות (כ-1.7 מיליארד דולר באפריל בהשוואה לכ-2 מיליארד דולר במארס). היקף פעילותם היומי הממוצע של תושבי חוץ לעומת זאת גדל במקצת.
מניתוח מכשירי הפעילות עולה כי אפריל 2009 התאפיין בהיקף נמוך יחסית של עסקות המרה, כאמור 27 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של
כ-40 מיליארד דולר ברביע הראשון של 2009. במסגרת זאת בולטת הירידה בהיקף פעילותם של המוסדות הפיננסיים הזרים ושל המגזר העסקי
המקומי. היקף פעילותם של הראשונים בעסקות המרה באפריל 2009 עמד על כ-8 מיליארד דולר בהשוואה לכ-12 מיליארד במארס 2009; ואילו היקף פעילותו של המגזר העסקי המקומי בעסקות המרה באפריל 2009 עמד על כ-8.5 מיליארד דולר בהשוואה לכ-16 מיליארד דולר במארס.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - נשארה בחודש אפריל 2009 ברמה של 13%, בדומה לחודש מארס 2009, ובהשוואה ל-10% בפברואר 2009. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין ע"י השוק - עמדה בחודש אפריל 2009 על 11% בממוצע, בהשוואה לכ-12% במארס 2009 ולכ-16% בפברואר 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש אפריל 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים המשיכו גם כן במגמת הירידה מרמות השיא של נובמבר 2008 ועמדו בחודש אפריל 2009 על רמות ממוצעות של 19% ו-15%, בהתאמה.
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)  
59,710 7,581 25,520 26,609 סה"כ אפריל 09 (נתון ארעי)
3,512 ​446 1,501 1,565 סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
30,511 3,183 18,905 8,423 תושבי חוץ
29,585 3,036 18,404 8,145 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
29,199 4,398 6,615 18,186 תושבי ישראל
14,881 2,430 3,906 8,545 מזה : מגזר עסקי
846 106 107 633 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,137 321 97 719 יחידים + קרנות נאמנות
3,929 74 267 3,588 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
8,406 1,467 2,238 4,701 בנקים מקומיים
 
76,441 9,199 24,980 42,262 סה"כ מארס-09
3,640 438 1,190 2,012 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
34,403 3,907 18,313 12,183 תושבי חוץ
33,382 3,671 17,802 11,909 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
42,038 5,292 6,667 30,079 תושבי ישראל
22,952 3,026 3,699 16,227 מזה : מגזר עסקי
1,208 62 24 1,122 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,567 314 205 1,048 יחידים + קרנות נאמנות
5,849 237 302 5,310 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
10,462 1,653 2,437 6,372 בנקים מקומיים
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
 
​​